HomeFairfax General ForumArrest/Ticket SearchWiki newPictures/VideosChatArticlesLinksAbout
Off-Topic :  Fairfax Underground fairfax underground logo
Welcome to Fairfax Underground, a project site designed to improve communication among residents of Fairfax County, VA. Feel free to post anything Northern Virginia residents would find interesting.
Pages: PreviousFirst...5455565758596061626364Next
Current Page: 61 of 64
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 04, 2022 12:28PM

too perhaps the name cenub'i orta asya cumhur'iyet'in'i for northern mostly fars'i spieking and afganistan or pushtunistan the other guvernment giving the pushtun majority their own land and guvernment .

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 04, 2022 12:44PM

23'Isa mabede gel'ip tal'im :o`greterken bas, kah'inler ve xalqin aqsaqallari Ona yaqinlas,ip ded'iler:"Sen bu 'is,ler'i hansi salah'iyet 'ilen ed'iyorsun?Sana bu salah'iyet'i k'im ber'ip?"24'Isa onlara b:oyle cevab berd'i:"Men de s'ize b'ir sual berece`gem;onu Mana desen'iz , Men de bunlari hansi salah'iyetlen ett'i`g'im'i s'ize derem.25yahyanin vaft'iz'i haradan 'id'i? g:okdenm'i yoqsa 'insanlardan?"onlarsa aralarinda m:uzakere ederek b:oyle ded'iler:"eger desek "g:okden" , "bes ne :uc,:un ona inanmadiniz?" deyecek.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 05, 2022 12:02PM

26 amma desek "'insanlardan " cemaatdan qorquyoruz , c,:unk'i heme yahyani peygamber sayiyor".27cevabinda 'Isaya ded'iler:"b'ilm'iyoruz".'Isa da onlara ded'i:"bunlari hansi salah'iyet 'ilen ett'i`g'im'i Men de s'ize demeyorum."28"bes s'iz nece d:us,:un:uyorsunuz?b'ir adamin 'ik'i o`gul vardi.gel'ip b'ir'inc'is'ine "o`glum , bu g:un get :uz:um ba`gimda 'is,le"ded'i.29 o da cevab ber'ip "'istemeyorum"ded'i.lak'in sonra p'is,man bolup gett'i.30hem'in adam 'ik'inc'is'ine yaqinlas,ip yene ayni s:oz:u s:oyled'i.o cevab ber'ip "g'id'iyorum a`gam"ded'i , amma getmed'i.31 'ik'i neferden hansi atasinin 'iste`g'in'i yer'ine yet'ird'i?"onlar "b'ir'inc'is'i"ded'i.'Isa onlara ded'i : "s'ize do`grusunu deyorum:berg'iyi`ganlar ve fah'is,eler Allahin padis,ahli`gina s'izden :once g'ir'iyorlar.32c,:unk'i yahya s'iz'in yaniniza sal'ihl'ik yolunu g:orkezme`ge(g:osterme`ge) geld'i.s'izse ona inanmadiniz , amma berg'iyi`ganlar ve fah'is,eler ona inandilar.s'iz bunu g:ord:ukden sonra p'is,man bolup ona inanmadiniz.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 05, 2022 12:38PM

33"bas,qa b'ir mesel'i d'inley'in:ev sah'ib'i bolan b'ir adam var 'id'i(bar ed'i).:uz:um ba`g'i saldi , oranin etrafina c,eper c,ekt'i.'ic,'inde yer qazaraq :uz:umsiqan d:uzelt'i , nezaret qulles'i t'ikt'i(d'ikt'i).sonra 'ise ba`gi ba`gbanlara 'icareye bererek bas,qa :ulkeye gett'i.34mahsul vaqti c,atanda mahsulunu almaq :uc,:un qullarini ba`gbanlarin yanina g:onderd'i.35lak'in ba`gbanlar onun qullarini tutup k'im'in'i d:o`gd:uler(d:ovd:uler) , k'im'in'i :old:urd:uler , k'im'in'i de tas,qalaq eyled'iler(tas,ladilar).36ba`g sah'ib'i yene evvelk'inden k'ib'i ett'iler.37"o`gluma h:urmet ederler" deyerek axirda :oz o`glunu onlarin yanina g:onderd'i.38ba`gbanlarsa o`gulu g;Orende :oz aralarinda ded'iler:"var'is budur.gel'in onu :old:urel'im ve m'iras b'ize qalsin".39b:oylece onu tutup ba`gdan kenara c,iqararaq :old:urd:uler .40"b:oylel'iklen , ba`gin sah'ib'i geld'ikde bu ba`gbanlara ne edecek?"41onlar 'Isaya ded'iler:"bu ha'inler'i dehs,etl'i s,ek'ilde helak edecek , :uz:um ba`gini 'ise bas,qa ba`gbanlara 'icareye berecek k'i , onlar mahsulu :oz vaqtinda ona bers'inler".42'Isa onlara ded'i:"meger s'iz muqaddes yazilarda bunu h'ic, oqumadinizmi ?"bennalarin redd ett'i`g'i tas, gus,etas,i bolup. bu Rebb'in 'is,'i 'id'i , g:oz:um:uzde xar'iqali b'ir 'is,t'ir".43 buna g:ore s'ize deyorum:Allahin padis,ahli`gi s'izden alinip onun mahsullarini yet'is,t'irecek b'ir m'illete ber'ilecek.44bu tas,in :ust:une yiqilan kes parc,alanacaq , tas, 'ise k'im'in :uzer'ine d:us,erse onu ezecek.".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 05, 2022 01:22PM

45 bas, kah'inler ve fer'is'iler Onun meseler'in'i es,'itt'ikde bu s:ozler'i onlar :uc,:un ded'i`g'in'i bas,a d:us,t:uler.46ona g:ore de Onu tutmaq :uc,:un yol axtariyordular , lak'in cemaatdan qorqtular , c,:unk'i cemaat 'Isani peygamber hesab ed'iyordu.22 'inc'i b:olum 1 'Isa yene onlara meseller 'ilen x'itab ederek ded'i:"semav'i padis,ahliq o`gluna toy z'iyafet'i beren b'ir padis,aha benzeyor.o , toy z'iyafet'ine davet bolunanlari c,a`girmaq ;Uc,:un qullarini g:onderd'i.lak'in onlar gelmek 'istemed'i.4b'ir daha bas,qa qullari g:ondererek onlara ded'i:"davet bolunanlara dey'in k'i budur men z'iyafet'im'i hazirladim , :ok:uzler'im ve beslenm'is, hayvanlarim kes'il'ip , her s,ey hazirdir , toy z'iyafet'ine gel'in."amma davet bolunanlar 'it'inasizliq g:orseterek(g:ostererek) k'im'i tarlasina k'im'i t'icaret'ine gett'i. 6 o b'ir'iler'i 'ise onun qullarini tutup tahq'ir ett'iler ve :old:urd:uler.7padis,ah bundan xaber tutaraq gazablandi.:oz qus,unlarini g:onder'ip o qat'iller'i mahvett'i , s,eherler'in'i 'ise yandirdi.onda qullarina ded'i:"toy z'iyafet'i hazirdir , faqat davet bolunanlar buna layiq de`g'il.9b:oylel'iklen , yolayric,larina g'id'in ve k'im'i tapsaniz , toy z'iyafet'ine davet ed'in.".10hem'in qullar yollara c,iqtilar.p'is(k:ot:u) yaxs,i k'im'i taptilarsa , hemes'in'i topladilar.toy mecl'is'i qonaqlarlan doldu.11padis,ah qonaqlara baqmaq :uc,:un g'ird'ikde orada toy l'ibasi geymem'is, b'ir nefer'i g:ord:u.12 ona ded'i:"dostum sen toy l'ibasi geymem'is, buraya nece g'ird'in?" ol 'ise sustu.o zaman padis,ah xizmetc,'ilere ded'i:"onun eller'in'i , ayaqlarini ba`glayin ve qaranliq dis,ariya atin. orada a`glas,ma ve d'is, gicirtisi bolacaq".c,:unk'i davet ed'ilm'is, c,oq(k:op) sec,'ilm'is, 'ise azdir".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 05, 2022 01:38PM

15 o zaman fer'is'iler g'id'ip maslahatlas,iyordular k'i , Onu s:oz :ust:unde nece tutsunlar.16onlar h'irodc,ilarlan b'irge :oz s,ag'irdler'in'i g:onder'ip ded'iler:"Muall'im , b'iz b'il'iyoruz k'i Sen 'it'ibarli adamsin , Allahin yolunu haq'iqata g:ore :o`gret'iyorsun ve h'ic, k'ime tarafkes,l'ik etm'iyorsun.c,:unk'i 'insanlar arasinda farq qoymuyorsun.17'imd'i b'ize de g:orel'im , Sence b'iz'in :uc,:un qaysere berg'i berme`ge 'icaze var ya yoq?"18 amma 'Isa onlarin p'is(k:ot:u) n'iyet'in'i b'ilerek ded'i :"ey 'ik'i y:uzl:uler , Men'i n'iye sina`ga c,ek'iyorsunuz?19berg'i berd'i`g'in'iz s'ikken'i Mana g:orkez'in".onlar da Ona b'ir d'inar get'ird'iler.20'Isa onlara ded'i:"s'ikken'in :ust:undek'i bu tasv'ir ve yazi k'im'ind'ir?"21Ona ded'iler:"qayser'in".o vaqt 'Isa onlara ded'i:":oyle 'ise , qayser'in haqqini qaysere , Allahin haqqini Allaha ber'in".22 bunu es,'itt'ikler'i zaman hayretlend'iler ve 'Isani terk ed'ip gett'iler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 06, 2022 12:36PM

23 hem'in g:un d'ir'ilmen'in bolmadi`gini 'idd'ia eden bazi saduk'iler 'Isanin yanina gel'ip soradilar:"muall'im , musa b:oyle dem'is,t'ir:"eger b'ir adam evladsiz :olse , qardas,i onun dul qalmis, avret'in'i alip :olen qardas,in nesl'in'i devam ett'irs'in" .25aramizda yed'i qardas, var 'id'i(bar ed'i).b'ir'inc'is'i b'ir avret aldi ve :old:u. cocu`gu bolmadi`gindan avret'i 'ile qardas,i evlend'i.26 'ik'ic'is'i ve :uc,:unc:us:u hatta yed'inc'is'ine qadar :oylece :old:u.27hemes'inden sonra bu qadin da :old:u .28'imd'i :ol:uler d'ir'ilende bu qadin o yed'i neferden hansinin avret'i bolacaq?c,:unk'i hemes'i bu qadini almis,ti".29'Isa onlara cevab ber'ip ded'i:"muqaddes yazilari ve Allahin qudret'in'i b'ilmed'i`g'in'ize g:ore yaniliyorsunuz.30ona g:ore k'i :ol:uler d'ir'ilende 'insanlar ne evlen'iyor ne de ere g'id'iyorlar.ancaq semadaqi melekler k'ib'i boluyorlar.31-32 bes :ol:uler'in d'ir'ilmes'ine gel'ince , Allah tarafindan s'ize "Men 'ibrah'im'in Allahi , 'ishaqin Allahi ve yaqubun Allahiyam"deye s:oylenen s:oz:u oqumadinizmi?Allah :ol:uler'in de`g'il , d'ir'iler'in Allahidir".33Bunlari es,'iten cemaat Onun tal'im'ine taac:ublen'iyordu.34fer'is'iler 'Isanin saduk'iler'i susturdu`gunu es,'itende b'ir yere toplas,tilar.35onlardan b'ir'i bolan qanuns,inas 'Isani sinamaq maqsadi 'ile Ondan bunu soradi.36"muall'im , qanunda en b:oy:uk emr hang'id'ir?"37'Isa ona ded'i"Allahin Rebb'i b:ut:un qalbin 'ilen , b:ut:un varli'gin 'ilen ve b:ut:un d:us,:uncen 'ilen sev".38bu , b:uy:uk ve esas emrd'ir.39buna benzeyen 'ik'inc'is'i budur:"qons,unu :oz:un k'ib'i sev".40b:ut:un qanun ve peygamberler'in s:ozler'i bu 'ik'i emre esaslaniyor".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 06, 2022 01:02PM

41 fer'is'iler toplas,diqda 'Isa onlardan bunu soradi:42"Mes'ih haqqinda ne d:us,:un:uyorsunuz? O k'im'in O`gludur?"onlar da 'Isaya "davudun o`glu "ded'iler.43'Isa onlara ded'i ::oyle 'ise , ne :uc,:un davud Ruh vasitasi 'ile Ona "A`ga" deye m:uracaat ed'iyor? 44 "Rebb men'in A`gama ded'i :"Men d:us,menler'in'i ayaqlarinin altina salandek sa`gimda otur".dey'ip.45eger davud Ona "A`ga"deye m:uraacat ed'iyorsa , O nece davudun o`glu bolab'iler?"46bunun cevabinda 'Isaya k'imse b'ir s:oz deye b'ilmed'i.o g:unden sonra artiq h'ic, k'im Ondan b'ir s,ey sorama`gi cesaret etmed'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 06, 2022 01:42PM

23 :unc:u b:ol:um 1 bundan sonra 'Isa cemaata ve s,ag'irdler'ine m:uracaat ed'ip 2ded'i:"'ilah'iyatc,ilar ve fer'is'iler musanin k:urs'i(k:urs:u)s'inde oturmus,lar.3buna g:ore de s'ize emrett'ikler'i her s,eye r'iayet ve amel ed'in.amma onlarin ett'ikler'in'i etmey'in , c,:unk'i s:oylerler , amma r'iayet etmezler.4a`gir ve c,et'in tas,inab'ilen y:ukler'i ba`glayip 'insanlarin c,'i`gn'ine y:uklerler , :ozler'i 'ise bu y:ukler'i tas,imaq :uc,:un parmaqlarini b'ile tepermek?(azer'i tepretmek , oynatmaq, c,aba etmek?)'istemezler.5onlar :oz ameller'in'in hemes'in'i 'insanlar g:ors:unler deye ederler.c,:unk'i onlar dua qutucuqlarini gen'is,lend'ir'ip gey'imler'in'in qotazlarini uzatarlar.6z'iyafetlerde yuqari bas,i ve s'inagogalarda bas, k:urs'i(k:urs:u)ler'i tutma`gi , 7 bazar meydanlarinda selam alma`gi , 'insanlarin onlara "Rabb'i"deye x'itab etmes'in'i severler.8amma k'imse s'ize "Rabb'i" deye c,a`girmasin.c,:unk'i s'iz'in b'ir muall'im'in'iz var.s'iz hemen'izse qardas,siniz.9yer y:uz:unde k'imseye "ata"demey'in , c,:unk'i b'ir Ataniz var ,O da semav'i Atadir.10k'imse s'ize "rehber"demes'in .c,:unk'i b'ir rehber'in'iz var ,O da Mes'iht'ir.11aranizda en b:oy:uk bolan xizmetc,'in'iz bolsun.12 k'im :oz:un:u y:ukselterse , as,a`gi tutulacaq ve k'im :oz:un:u as,a`gi tutarsa , y:ukselt'ilecek.13 vay haliniza ey 'ilah'iyatc,ilar ve fer'is'iler 'ik'i y:uzl:uler.c,:unk'i s'iz semav'i padis,ahl'i`gi 'insanlarin y:uz:une qapayorsunuz.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 06, 2022 01:51PM

ne :oz:un:uz g'ir'iyorsunuz , ne de g'irmek 'isteyenler'i biraqiyorsunuz".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 06, 2022 02:43PM

if i somehow had managed tu arbitarily change the guvernment partly that woold been unlegal and unconstitutional.was a time that were Bible rieding corses in u.s. public schools ,a time went persons grew iestasian hemp but nierly no persons smoked indian hemp.wenn u.s. divorce rate was 10% slavery abolisht,alcoholism curbd with an age limit as is these days ,90%went tu Chirch,sexfotos were unlegal,abortion was unlegal but nonChristians coold practice their beliefs.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 07, 2022 12:28PM

15 vay haliniza ,ey k:or rehberler.deyorsunuz k'i ,"k'im mabede and 'ic'iyorsa , ehemm'iyetl'i b'ir s,ey de`g'il , lak'in k'im mabed'in altina and 'ic,'iyorsa ,:oz andina borc,ludur."17ey aqilsiz ve k:orler.hansi(haysisi) daha b:uy:uk:tur? altinmi , yoqsa altini taqd'is eden mabedm'i.18yene de deyorsunuz k'i ,"k'im qurbangaha and 'ic,'iyorsa , ehemm'iyetl'i b'ir s,ey de`g'il ; lak'in qurbangah :uzer'indek'i qurbana and 'ic,en :oz andini yer'ine yet'irmel'id'ir".19 ey k:orler.hansi daha b:uy:ukt:ur?qurbanmi , yoqsa qurban taqd'is eden qurbangahmi?b:oylel'iklen ,qurbangaha and 'ic,en kes ona ve onun :ust:unde bolan b:ut:un s,eylere and 'ic,'iyor21.mabede and 'ic,en kes ona ve 'ic'inde yas,ayana and 'ic,'iyor.22 g:o`ge and(ant)'ic,en kes de Allahin taxtina ve taxtda oturana and 'ic,'iyor.23 vay haliniza ey 'ilah'iyatc,ilar ve fer'is'iler-'ik'i y:uzl:uler.c,:unk'i s'iz nane ,dereotu(s,:uy:ud, an'is) ve z'iren'in(k'imyonun) onda b'ir'in'i ber'iyorsunuz ,lak'in qanunun daha vac'ib 'is,ler'in'i , adalet'i , merhamet'i ve 'imani atiyorsunuz .amma onda b'ir'in'i bermek 'ile yanas,i bunlari da yer'ine yet'irmel'i 'id'in'iz.24ey k:or rehberler.aqc,aqanati(k'ic,'ik sine`g'i) s:uzgec,len c,iqariyor deven'i 'ise yutuyorsunuz.vay haliniza , ey 'ilah'iyatc,ilar ve fer'is'iler-'ik'iy:uzl:uler.c,:unk'i s'iz kasen'in bos,qabin dis,ini tem'izleyorsunuz , lak'in onlarin dax'il'i soygunc,iliq ve bozgunluqlan doludur.(d'is'ini ,bayir tarafini)

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 07, 2022 01:16PM

26 sen ey k:or fer'is'i.evvelce kasen'in dax'il'ini tem'izle k'i ,dis,i(bayir taraf) de tem'iz bolsun.27 vay haliniza ey , 'ilah'iyatc,ilar ve fer'is'iler-'ik'iy:uzl:uler.c,:unk'i s'iz a`gartilmis, maqberelere benzeyorsunuz:onlarin dis,i g:ozel g:or:un:uyor dax'il'i 'ise :ol:u kem'ikler'i(s:um:ukler'i,s:unkler'i) ve her t:ur murdarliqlan doludur.28 s'iz de zah'iren 'insanlara sal'ih g:or:un:uyorsunuz ,dax'ilen 'ise 'ik'iy:uzl:ul:uk ve qanunsuzluqlan dolusunuz.29 vay haliniza ey 'ilah'iyatc,ilar ve fer'is'iler -'ik'iy:uzl:uler.c,:unk'i s'iz peygamberlere maqbereler t'ik'iyorsunuz ,sal'ihler'in ab'ideler'in'i bezeyorsunuz.30"b'iz ata-babalarimizin yas,adi`gi g:unlerde yas,asaydiq ,peygamberler'in qanini t:okmekde(d:okmekte) onlar 'ilen s,er'ik bolmazdiq".deyorsunuz.31b:oylel'iklen peygamberler'i :old:urenler'in evladlari boldu`gunuza :oz:un:uz s,ehadet ed'iyorsunuz.32:oyle(eyle) 'ise , ata-babalarinizin bas,ladi`gi 'is'i bas,a c,attirin.33s'iz ey yilanlar engerekler nesl'i .ceheneme mahkum ed'ilmekden nece qac,acaqsiniz?34ona g:ore de Men s'ize peygamberler ,m:udr'ik adamlar ve 'ilah'iyatc,ilar g:onder'iyorum.s'iz onlardan bazisini :old:urecek ve c,armixa c,ekeceks'in'iz .bazisini s'inagogalarinizda qamc,ilayacaq ve s,eherden s,ehre qovacaqsiniz;35b:oyle k'i sal'ih bolan hab'il'in qanindan tutmus, mabed 'ile qurbangahin arasinda :old:urd:u`g:un:uz berekya o`glu zeker'iyanin qanina qadar yer y:uz:unde t:ok:ulen b:ut:un sal'ih adamlarin qani :uc,:un masul'iyet tas,iyasiniz.36 s'ize do`grusunu deyorum:b:ut:un bu s,eyler :uc,:un bu nes'il masul'yet tas,iyacaq.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 07, 2022 01:31PM

37 ey yerus,al'im ,yerus,al'im.peygamberler'i :old:uren ve ora g:onder'ilenler'i tas,qalaq eden(tas,layan) s,eher.ta`guq(tavuq,toyuq)c:uceler'in'i qanatlari altina yi`gan k'ib'i Men defalarlan sen'in evladlarini yi`gmaq 'isted'im , s'izse 'istemed'in'iz.baqin ev'in'iz v'iran qal'iyor.c,:unk'i Men s'ize bunu deyorum:"Rebb'in 'ism'i 'ile gelene alqis, bolsun"deyene qadar Men'i b'ir daha g:ormeyeceks'iniz".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 08, 2022 01:47PM

24 :unc:u b:ol:um 1 'Isa mabedden c,iqip g'iderken s,ag'irdler'i mabed'in b'inalarini Ona g:orsetmek(g:ostermek) :uc:un yanina geld'iler.2'Isa onlara cevab ber'ip ded'i:"b:ut:un bunlari g:or:uyormusunuz?s'ize do`grusunu deyorum:onlarin tas,i tas, :ust:unde qalmayacaq , hemes'i yerlen yeksan bolacaq".3'Isa zeytun da`ginda oturanda s,ag'irdler ayriliqda Onun yanina gel'ip ded'iler:"b'ize s:oyle , bu ded'ikler'in ne vaqt bas, berecek? sen'in z:uhurun ve devr'in sonuna hang'i alametler bolacaq?"4'Isa onlara cevab ber'ip ded'i:"'iht'iyatli bolun ,qoy s'iz'i h'ic, k'im aldatmasin.5 c,:unk'i Men'in adim 'ilen c,oq adam gel'ip "Mes'ih Menem" deyerek c,oqlarini aldatacaq .6 s'iz muharebeler ve muharebe xaberler'i es,'iteceks'in'iz.amma telas,a d:us,:unmey'in.bunlar bas, bermel'id'ir , amma bu hala her s,ey'in axiri de`g'il.7c,:unk'i m'illet m'illete ,padis,ahliq padis,ahli`ga qars,i c,iqacaq.yerbeyer ac,liq ve zelzeleler bolacaq.8b:ut:un bunlar sank'i do`gus, a`grilarinin bas,langicidir.9 O zaman s'iz'i ez'iyete tesl'im ed'ip :old:urecekler.Men'in adima g:ore b:ut:un m'illetler s'ize nefret edecek.10 onda b'ir co`gu 'imandan saparaq(b:udreyerek) b'ir -b'ir'ine tesl'im edecek ve b'ir b'ir'ine nefret edecekler.11.b'ir c,oq yalanc,i peygamber t:urey'ip , c,oq adami aldatacaq.12qanunsuzluq c,o`galdi`gi :uc,:un b'ir c,o`gunun mahabbet'i so`guyacaq.13amma axiracan d:ozen xalas bolacaq.14semav'i padis,ahli`gin bu m:ujdes'i b:ut:un m'illetlere sehadet bolmaq :uc,:un b:ut:un d:unyada va'z ed'ilecek.o zaman her s,ey'in axiri gelecek.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 08, 2022 01:50PM

(d:ozmek turkc,e a`gizlar s:ozl:uk dayanmaq ,sabretmek)

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 08, 2022 02:26PM

15 b:oylel'iklen dan'iel peygamber'in bahs ett'i`g'i v'iranel'ik get'iren 'i`grenc, s,ey'in Muqaddes mekanda qoyuldu`gunu g:ord:u`g:unuz zaman-qoy oquyan anlasin-16yehud'iyede bolanlar da`glara qac,sin.17damda bolan ev'indek'i es,yalari g:ot:urmek as,a`gi 'inmes'in.18tarlada bolan :ust geys'is'in'i(paltarini)g:ot:urmek :uc,:un ger'i qayitmasin.19hem'in g:unler ham'ileler'in ve k:orpe em'izd'irenler'in vay halina.dua ed'in k'i , qac,ma`giniz qis, faslinda ve ya s,enbe g:un:unde bas, bermes'in.21c,:unk'i o vaqt :oyle dehs,etl'i azab-ez'iyet bolacaq k'i ,d:unyanin bas,langicindan 'imd'iye qadar b:oyles'i bolmayip ve h'ic, bolmayacaq da.22eger o g:unler qisaltilmasaydi , h'ic, b'ir 'insan xalas bolab'ilmezd'i.amma sec,ilm'is,lere g:ore o g:unler qisaltilacaq.23o zaman eger k'imse s'ize dese k'i "baq Mes'ih buradadir" yaxud da "oradadir" , inanmayin.24c,:unk'i yalanc,i mes'ihler ve yalanc,i peygamberler t:ureyecek.onlar b:uy:uk alametler ve xar'iqalar g:orkezecekler k'i , 'imkan taparlarsa , sec,ilm'is,ler'i de aldatsinlar.25baq Men s'ize evvelceden s:oylem'isem.26ona g:ore s'ize "baq , O dax'il'i otaq(oda)lardadir"deseler de inanmayin.27c,:unk'i s,ims,ek sarqda c,aqip garbda b'ile ,g:or:und:u`g:u k'ib'i Bes,er O`glunun z:uhuru da :oyle bolacaq.28les, harada(nerede)dirsa , kerkesler de orada toplas,ar.29amma o g:unler'in azab-ez'iyet'inden derhal sonra g:unes, tutulacaq , ay nurunu sac,mayacaq , yildizlar g:okden t:ok:ulecek(d:ok:ulecek) sema c'is'imler'i lerzeye gelecek.30o zaman Bes,er O`glunun alamet'i g:okde g:or:unecek.o vaqt yer y:uz:un:un b:ut:un ta'ife(tayfa)ler'i s,'iven qoparacaq ve Bes,er O`glunun g:okden bulutlari :uzer'inde qudret ve b:oy:uk 'izzetlen geld'i`g'in'i g:orecek.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 10, 2022 11:19AM

31 O melekler'in'i y:uce s,eypur(borazan) ses'i 'ile g:onderecek.melekler de g:okler'in b'ir ucundan o b'ir'i ucuna qadar d:ort yel 'ist'iqamet'inden Onun sec,t'ikler'in'i toplayacaq.32enc'ir('inc'ir)a`gacindan 'ibret alin:onun buda`gi(dali) c:ucer'ip yapraqlananda b'il'iyorsunuz k'i , yaz fasli artiq yaqindadir , lap qapidadir.34s'ize do`grusunu deyorum:bu nes'il :omr:un:u sona qatirmazdan evvel b:ut:un bunlar bas, berecek.yer ve g:ok kec,'ip g'idecek , amma Men'in S:ozler'im asla kec,'ip getmeyecek.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 10, 2022 03:46PM

36lak'in o g:un:u ve o saati ne g:okler'in melekler'i , ne de O`gul b'il'iyor".Atadan bas,qa h'ic, k'im b'ilm'iyor.37nuhun g:unler'i nece 'id'ise Bes,er O`glunun z:uhuru da :oyle bolacaq.36tas,qindan evvelk'i hem'in g:unlerde , nuhun gem'iye g'ird'i`g'i g:une qadar 'insanlar yey'ip-'ic,'iyor , evlen'iyor ,ere g'id'iyordu .39tas,qin gel'ip hemes'in'i aparana qadar b'ixaber 'id'iler.Bes,er O`glunun z:uhuru da b:oyle bolacaq .40 o zaman tarladaqi 'ik'i neferden b'ir'i g:ot:ur:ulecek , o b'ir'i 'ise qalacaq.41de`girmende bu`gday :o`g:uten 'ik'i qadindan b'ir'i g:ot:ur:ulecek o b'ir'is'i 'ise qalacaq.42ona g:ore de uyaniq bolun.c,:unk'i Rebb'in'iz hang'i g:un gelece`g'in'i b'ilm'iyorsunuz.43amma bunu b'il'in k'i eger ev'in eyes'i('iyes'i) o`grunun gece hansi saatda gelec`g'in'i b'ilseyd'i , uyaniq qalip ev'in'in yarilmasina 'imkan bermezd'i.44buna g:ore s'iz de hazir bolun , c,:unk'i Bes,er O`glu g:ozlemed'i`g'in'iz vaqt gelecek.45vaqtli-vaqtinda onlara yemek bermek :uc,:un a`gasinin :oz n:okerler'i :uzer'inde qoydu`gu sadiq ve aqilli qul k'imd'ir?46ne baxt'iyardir o qul k'i a`gasi ev'ine qayitanda onu 'is, bas,inda g:or:uyor.47s'ize do`grusunu deyorum:a`gasi bu qula b:ut:un emlak'i :uzer'inde 'idarec,'il'i`g'i taps,iracaq..amma hem'in qul k:ot:u (p'is) bolup y:ure`g'inde "a`gam gec, gelecek" derse , 49:oz yoldas,larini d:o`gme`ge ve ayyas,lar 'ilen yey'ip-'ic,me`ge bas,larsa 50 o qulun a`gasi onun g:ozlemed'i`g'i g:un ve aqlina gelmed'i`g'i vaqt gelecek.51ona a`gir ceza berecek ve onu 'ik'i y:uzl:u 'ilen b'ir yerde saqlayacaq .orada a`glas,ma ve d'is, gicirtisi bolacaq.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 11, 2022 11:58AM

25 'inc'i b:ol:um 1 o zaman semav'i padis,ahliq c,iraqlarini g:ot:ur:up be`g'in qars,isina c,iqan on qiza benzeyecek.2onlardan bes,i aqilli , bes,i 'ise a`gilsiz 'id'i 3aqilsizlar :ozler'i 'ile c,iraqlarini g:ot:urm:us,t:u ,amma ya`g g:ot:urmem'is,t'i .4aqillilarsa c,iraqlari 'ile b'irge qablarda ya`g da g:ot:urm:us,t:u .

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 11, 2022 12:09PM

(pad'is,ah may be from pat'i or pati and s,ah.master king then isn't from foot and king)the turkmen pati s,a perhaps partly more simular with avestan).too since atheist have a theological position that is no GOD their views too awht(ought)not be tawht in u.s. public schools and evolutionary theorys are part uf meny partly guvernment created religions and is part uf atheist theology.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 11, 2022 01:39PM

5lak'in be`g gec'ikt'i`g'inden hemes'in'i uyqu basti ve onlar yatti.6amma gece yarisi b'ir qis,qiriq qoptu:"budur , be`g gel'iyor , onu qars,ilama`ga c,iqin"o zaman o qizlarin hemes'i durup :oz c,iraqlarini d:uzelt'iler.8aqilsizlar aqillilara ded'i:"ya`ginizdan b'ize de ber'in , c,:unk'i c,iraqlarimiz s:on:uyor".aqillilarsa cevab ber'ip ded'iler:"b:oyle bolmasin k'i ya`g ne b'ize c,atsin ne s'ize .yaxs,isi budur k'i g'id'ip saticilardan alasiniz.:onlar ya`g satin alma`ga gett'ikler zaman be`g geld'i.hazir bolanlar onun 'ile toy mecl'is'ine g'ird'iler ve qapi ba`glandi .11 o b'ir'i qizlar da sonradan gel'ip "a`ga , a`ga qapini b'ize ac, ".ded'iler.12 ol 'ise cevab ber'ip ded'i:"s'ize do`grusunu deyorum:" s'iz'i tanimayorum".13b:oylel'iklen uyaniq bolun .c,:unk'i s'iz ne g:un:u ne saati b'il'iyorsunuz.14 semav'i pad'is,ahliq seyahata c,iqan b'ir adama benzeyor.oqullarini ca`girip emlakini onlara emanet ett'i.15 o her b'ir'ine :oz qab'il'iyet'ine g:ore-b'ir'ine bes, b'ir'ine 'ik'i b'ir'ine de b'ir talant berd'i ve yola d:us,t:u.16bes, talant alan derhal g'id'ip bunlari sermayeye qoydu daha bes, talant qazandi 17 'ik'i talant da b:oylece 'iki' talant daha qazandi.18b'ir talant alansa g'id'ip topra`gi qazdi ve a`gasinin pulunu g'izlett'i .19uzun zamandan sonra hem'in qullarin a`gasi geld'i ve onlardan hesabat taleb ett'i.20bes, talant alan gel'ip " a`ga , sen mana bes, talant emanet ett'in .budur men daha bes, talant qazandim".21 a`gasi ona ded'i:"afer'in , yaxs,i ve sadiq qullum sen xurda 'is,lerde. sadiq boldun ,sen'i b:uy:uk 'is,ler :uzer'ine qoyaca`gam.a`ganin sev'inc'ine s,er'ik bol."22'ik'i talant alan da gel'ip ded'i:"a`ga , mana 'ik'i talant emanet ett'in.budur , men daha 'ik'i talant qazandim."23 a`gasi ona ded'i:"afer'in yaxs,i ve sadiq qulum.sen xurda 'is,lerde sadiq boldun , sen'i b:uy:uk 'is,ler :uzer'ine qoyaca`gam .a`ganin sev'inc'ine s,er'ik bol.24 b'ir talant alan da gel'ip ded'i:"a`ga sen'in sert b'ir adam boldu`gunu b'il'iyordum.ekmed'i`g'in yerden b'ic,ers'in , sepmed'i`g'in yerden yi`garsin.25ona g:ore qorqtum , g'id'ip sen'in talantini topraqda g'izlett'im.buyur :oz malini ger'i g:ot;ur.26a`gasi 'ise cevab ber'ip ona ded'i:" k:ot:u ve tenbel qul.men'in ekmed'i`g'im yerden b'ic,t'i`g'imi ve sepmed'i`g'im yerden yi`gdi`gimi b'il'iyordunmu?27onda gerek men'in pulumu serraflara bereyd'in k'i , men qayitanda onu faizlen ger'i alayin.28'imd'i el'indek'i talanti ondan alin ve on talanti bolana ber'in.29c,:unk'i k'im'in varidirsa ,daha c,oq ber'ilecek ve o bolluq 'ic'inde bolacaq , k'im'in yo`gudursa , el'inde bolan da ondan alinacaq.yaramaz qulu 'ise qaranliq di's,ariya atin.orada a`glas,ma ve d'is, gicirtisi bolacaq."31Bes,er O`glu b:ut:un meleklerlen b'irl'ikde 'izzet'i 'ile gelen zaman :oz 'izzetl'i taxtina oturacaq.32b:ut:un m'illetler Onun :on:unde toplas,acaq.O da qoyunlari kec,'ilerden ayiran b'ir c,oban k'ib'i onlari b'ir-b'ir'inden ayiracaq.33qoyunlari sa`gina , kec,'i 'ise soluna qoyacaq.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 12, 2022 01:28PM

o zaman Patis,ah(pads,ah)sa`gindaqilara deyecek::ey s'izler , Atamin xayr-dua berd'i`g'i adamlar.gel'in , d:unya yaratilanindan ber'i s'iz'in :uc,:un hazirlanmis, bolan patis,ahli`gi 'irs alin.35 c,:unk'i ac, 'id'im Mana yemek berd'in'iz ;susams,tim , Mana su berd'in'iz; gar'ib 'id'im , Men'i qabul ett'in'iz;c,iplaq 'id'im Men'i gey'ind'ird'in'iz :xasta 'id'im , qaygimi c,ekt'in'iz ; z'indanda 'id'im , yanima geld'in'iz".37onda sal'ihler Ona cevab ber'ip deyecekler:"ya Rebb , b'iz Sen'i ne vaqt ac, g:or:up yemek berd'ik ve ya susamis, g:or:up su berd'ik?38 ne vaqt Sen'i gar'ib g:or:up qabul ett'ik ve ya c,iplaq g:or:up gey'ind'ird'ik?39ne vaqt Sen'i xasta ve ya z'indada g:or:up yanina geld'ik?40Patis,ah da cevab ber'ip onlara deyecek:"s'ize do`grusunu deyorum:s'iz bu en k'ic'ik qardas,larim b'ir'ine ett'i`g'in'iz'i Mana etm'is, boldunuz".41 o zaman solundaqilara deyecek:"ey lanete gelm'is,ler , c,ek'il'in :on:umden.'ibl'is 'ilen onun melekler'ine hazirlanmis, bolan ebed'i oda(ates,e) yollanin.42c,:unk"i ac, 'id'im , Mana yemek bermed'in'iz : susamis,tim , Mana su bermed'in'iz : gar'ib 'id'im , Men'i qabul etmed'in'iz; c,iplaq 'id'im Men'i gey'ind'irmed'in'iz

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 12, 2022 01:38PM

; xasta ve z'indada 'id'im , qaygimi c,ekmed'in'iz".44onda onlar da cevab ber'ip deyecekler: "ya Rebb ,Sen'i ne vaqt ac, susamis, gar'ib c,iplaq xasta ve yaxud z'indanda g:ord:uk k'i , Sana hizmet etmed'ik?"45o zaman onlara cevab ber'ip deyecek:"s'ize do`grusunu deyorum : s'iz bu en k'ic'iklerden b'ir'ine etmed'i`g'in'iz'i Mana etmem'is, boldunuz".46bunlar ebed'i azaba , sal'ihlerse ebed'i hayata g'id'ecek".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 12, 2022 01:59PM

26 :unc:u b:ol:um 1 'Isa b:ut:un bu s:ozler'i b'it'irenden sonra s,ag'irdler'ine ded'i:"'ik'i g:un sonra pasxa bayrami bolaca`gini b'il'iyorsunuz .Bes,er O`glu c,armixa c,ek'ilmek :uc,:un tesl'im ed'ilecek".3o zaman bas, kah'inler ve xalqin aqsaqallari qayafa adli bas, kah'in'in heyet'ine toplas,tilar.'Isani h'ile 'ilen tutup :old:umek :uc,:un su'i-qasd hazirladilar5amma deyordular : "bunu bayramda etmeyel'im , yoqsa xalq arasinda qaris,iqliq d:us,er".6'Isa bet-anyada c:uzamli s,'imonun ev'inde 'iken 7 b'ir qadin Onun yanina geld'i ve qadinin el'inde 'ic'inde c,oq bahali itirli ya`g bolan aq mermer qab var 'id'i.'Isa sofraya oturanda qadin ya`gi Onun bas,ina t:okt:u(d:okt:u).8s,ag'irdler bunu g:ord:ukde aciqlanip ded'iler:"bu 'israfc,iliq ne :uc,:und:ur?axi bu itiri baha qiymete satip pulunu yoqsullara vermek bolardi".10la'in 'Isa bunu b'ilerek ded'i : "n'iye qadini 'inc'it'iyorsunuz?o Men'in :uc,:un g:ozel b'ir 'is, g:ord:u.11yoqsullar hem'is,e s'iz'in yaninizdadir.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 12, 2022 02:20PM

Mense hem'is,e yaninizda bolmayaca`gam 12 qadin bu itiri Men'in beden'ime t:okmeklen Men'i defn :uc:un hazirladi.13s'ize do`grusunu deyorum:d:unyanin hansi yer'inde m:ujde va`z ed'ilerse , bu qadinin ett'i`g'i 'is, de danis,ilacaq k'i o yada salinsin.".14 o zaman on 'ik'i s,ag'irdden yehuda 'iskar'iot adli b'ir'i bas, kah'inler'in yanina g'id'ip ded'i:"15 Onu s'ize tesl'im etsem mana ne berers'in'iz?"onlar da yehudaya otuz g:um:us, tekl'if ett'iler .16 o vaqtdan yehuda 'Isani tesl'im etmek :uc,:un f:ursat(fursat)axtarma`ga bas,ladi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 13, 2022 12:39PM

17 mayasiz ekmek(c,:orek) bayraminin 'ilk g:un:u s,ag'irdler 'Isanin yanina gel'ip ded'iler:"Sen'in pasxa yeme`g'in :uc,:un harada hazirliq g:orme`g'im'iz'i 'ist'iyorsun".o da cevab berd'i:"s,ehre g'ir'ip f'ilankes'in yanina g'id'in ve ona dey'in:"Muall'im deyor: vaqtim yaqinlas,ti , s,ag'irdler'imlen b'irge pasxani sen'in ev'inde kec,'irece`gem".19 s,agirdler 'Isani emr'in'i yer'ine yet'irerk pasxa yeme`g'i :uc,:un hazirliq ett'iler.20axs,am d:us,ende 'Isa on 'ik'i s,ag'id'i 'ile b'irge sofraya oturdu.21onlar yemek yerken 'Isa ded'i:"s'ize do`grusunu deyorum: s'izlerden b'ir'i Mana h'iyanet edecek"22onlar c,oq kederlen'ip b'ir-b'ir Ondan soradilar:"ya Rebb , men de`g'ilem k'i?"23 O cevab ber'ip ded'i:"Men'inle b'irl'ikde el'in'i qaba batiran Mana x'iyanet edecek".24Bes,er O`glu :Oz:u bares'inde yazildi`gi k'ib'i g'id'iyor.amma vay ol adamin halina k'i , Bes,er O`gluna x'iyanet ed'iyor.ol adam h'ic, do`gulmasaydi , onun :uc,:un daha yaxs,i bolardi".25Ona x'iyanet eden yehuda "Rabb'i , men de`g'ilem k'i?"deye soradi.'Isa da ona "sen ded'ig'in k'ib'i" ded'i.26 onlar yeyende 'Isa ekmek g:ot:urd:u , s,:uk:ur duasi ed'ip onu b:old:u ve s,ag'irdlere bererek ded'i:"alin yey'in.bu Men'in beden'imd'ir ".27 sonra b'ir kase g:ot:urd:u ve s,u:kred'ip onu da s,ag'irdlere bererek ded'i:"bundan hemen'iz 'ic'in28c,:unk'i bu ahdin ba`glanmasi ve g:unahlarin ba`gis,lanmasi :uc,:un c,oqlari u`grunda aqitilan Men'in qanimdir.29 Men s'ize deyorum:"Atamin patis,ahli`ginda s'iz'inle b'irl'ikde tazes'in'i 'ic,ece`g'im g:une qadar :uz:um a`gacinin mahsulundan asla 'ic,meyece`gem".30onlar 'ilah'i oquyandan sonra c,iqtilar ve zeytun da`gina taraf gett'iler.31onda 'Isa s,ag'irdler'ine ded'i:"bu gece hemen'iz Men'i atip g'ideceks'in'iz.c,:unk"i b:oyle yazilip:"c,obani vuraca`gam (uraca`gam) s:ur:un:un qoyunlari peren-peren bolacaq".32amma Men d'ir'ilenden sonra s'izden :once jel'ileye g'idece`gem".33peter Ona cevab ber'ip:"heme sen'i atip getse de , men asla atip getmeyece`gem".34'Isa ona ded'i:"sana do`grusunu deyorum:bu gece xoruz banlamazdan evvel sen Men'i :uc, defa 'inkar edeceks'in".35peter Ona ded':"eger Sen'inle b'irl'ikde :olme`g'im lazim bolsa b'ile ,Sen'i asla 'inkar etmeyece`gem".b;uT:un s,ag'irdler de b:oyle ded'iler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 13, 2022 01:31PM

36 sonra 'Isa s,ag'irdlerle b'irl'ikde getseman'i adlanan b'ir yere geld'i ve onlara ded'i:"Men oraya g'id'ip dua ederken s'iz burada oturup-qalin".37 O peter 'ile zavdayin 'ik'i o`glunu :Oz:u 'ile apardi.:Oz:unde b'ir keder ve narahatliq h'iss etme`ge bas,ladi.38onlara b:oyle ded'i:"y:ure`g'im'i :oyle der'in keder b:ur:uy:up , az qaliyor k'i :oley'im.burada qalin ve Men'inle b'irl'ikde uyaniq bolun".39'Isa b'ir qadar 'iler'i gett'i ve y:uz:uste yere qapanip dua ett'i:"ey Atam , m:umk'ind'irse qoy bu kase Menden yan kec,s'in.amma Men'in yoq , Sen'in 'iraden bolsun".40'Isa s,ag'irdler'in yanina qayitip g:ord:u k'i , onlar yatip.O peter'i sesled'i:"meger Men'inle b'irl'ikde b'ir saat uyaniq qalab'ilmezd'in'izm'i.41uyaniq durup dua ed'in k'i sina`ga d:us,meyes'in'iz.ruh hevesl'i , c'is'im(c'ism) 'ise g:uc,s:uzd:ur".42'Isa yene 'ik'inc'i defa uzaqlas,ti ve dua ett'i:"ey Atam eger Men 'ic,meden bu kasen'in kec,mes'i m:umk'in de`g'ilse qoy Sen'in 'iraden bolsun".43'Isa qayitanda g:ord:u k'i onlar yene(gene)yatip.c,:unk'i onlarin g:ozler'i yumuluyordu.44onlari terk ed'ip tekraren uzaqlas,ti , yene ayni s:ozlerlen :uc,:unc:u defa dua ett'i.45sonra 'Isa s,ag'irdler'in yanina qayitip onlara ded'i:"hala de yatip d'incel'iyorsunuz?budur , vaqt yaqinlas,ip ve Bes,er O`glu g:unahlarin el'ine tesl'im bolunuyor.46qalqin g'idel'im , budur Mana x'iyanet eden gel'iyor ".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 14, 2022 12:31PM

47 'Isa hala danis,iyorken(gepleyorken ,qonus,uyorken)on 'ik'i s,ag'irdden b'ir'i bolan yehuda 'iskar'iot geld'i.onun yaninda bas,c,i kah'inler'in ve xalqin aqsaqallarinin g:onderd'i`g'i el'i qilic,li ve de`genekl'i b:uy:uk b'ir deste adam var 'id'i.48'Isaya x'iyanet eden yehuda onlara 'is,are 'ile b'ild'ir'ip dem'is,t'i:"k'im'i :opsem , 'Isa Odur , Onu tutun".49 ol anda 'Isaya yaqinlas,ip "selam ,Rabb'i" deyerek Onu :opt:u .50'Isa da ona "dostum ne :uc,:un geld'in?"ded'i.:oyle bu vaqt 'Isaya yaqinlas,ip el ataraq Onu tuttular.51 Onda 'Isa 'ile b'irl'ikde bolanlardan b'ir'i el atip qilicini c,ekt'i ve bas, kah'in qulunu vurup qula`g'ini qopartti.52'Isa ona ded'i ded'i:"qilicini yer'ine qoy , c,:unk"i qilic, c,ekenler'in hemes'i qilic,lan mahv bolacaq.53yoqsa :oyle d:us,:un:uyorsun k'i ,Atamdan yardim 'isteye b'ilmerem? 'istesem , derhal Mana on 'ik'i leg'iondan artiq melek g:onderer.54"bunlarin olmasi gerekt'ir"muqaddes yazilar onda bes nece yer'ine yeterd'i?55 hem'in vaqt 'Isa cemaata ded'i:"ne :uc,:un haydut :ust:une gelen k'ib'i qilic, ve de`geneklerlen Men'i tutmadiniz.56amma bunlarin hemes'i peygamberler'in yazilari yets'in deye bas, berd'i".onda b:ut:un s,ag'irdler 'Isani atip qac,tilar.57'Isani habs edenler onu bas, kah'in qayafanin yanina get'ird'iler .'ilah'iyatc,ilar ve aqsaqallar da oraya toplas,ti.58 peter uzaqdan bas, kah'in'in heyet'ine qadar 'Isanin ardinca g'id'iyordu.sonu g:ormek :uc,;un 'ic,er'i g'ir'ip muhafizac,ilarlan(n:obetc,ilerlen) b'irge oturdu.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 14, 2022 12:59PM

(muhafizlarlan m:uhaf'izaec,'i azericed'ir.muhafizlarlan b'irge oturdu.n:obetc,ilerlen b'irge oturdu .do`gru muhafiz ,n:obetc,i d'ir ve muhafizac,i b'ir hattadir saniyorum)59 bas, kah'inler ve al'i s,uranin hemes'ini 'isani 'idam etmek :uc,:un Onun aleyh'ine yalanc,i s,ah'idl'ik 'ifades'i axtardiqlarini taptilar.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: You Make Me Sick ()
Date: January 14, 2022 01:02PM

I've been looking for this cloud.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 14, 2022 02:50PM

error correction.hata vardir.dogrunu 'ifades'i axtariyordular axtardiqlarini taptilar b'ir hatadir.60 c,oqlu yalanc,i s,ah'id geld'i lak'in yene de axtardidlarini tapmadilar.axirda 'ik'i s,ahid gel'ip 61 ded'i:"bu Adam ded'i:"Men Allahin mabed'in'i da`gitip u:c, g:un arzinda t'ike b'ilerem."bas, kah'in aya`ga qalqip 'Isaya ded'i:Sen'in h'ic, cevabin yoqtur?onlar Sen'in aley'ine bu ne 'ifaded'ir ber'iyorlar?"63amma 'Isa susmaqda devam ett'i.bas, kah'in 'ise Ona ded'i:"Sen'i var bolan Allaha and ed'iyorum , b'ize de Allahin O`glu Mes'ih Senm'is'in?"64'Isa da ona ded'i:"Sen'in dedi`g'in k'ib'id'ir.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 15, 2022 12:58PM

hatta s'ize deyorum:bundan sonra Bes,er O`glunun qudretl'i Bolanin sa`ginda oturdu`gunu ve g:o`g:un bulutlari :uzer'inde geld'i`g'in'i g:oreceks'in'iz ".65onda bas, kah'in e`gn'indek'i geys'is'in'i cirip(yirtip) ded'i:Ol Allaha k:ufrett'i.artiq s,ah'idlere ne 'iht'iyacimiz var..:oyle 'imd'i Onun k:ufr s:oyled'ig'i es,'itt'in'iz.66bes buna ne deyorsunuz".onlar cevab ber'ip ded'iler:"Ol :ol:um cezasina layiqtir."67:oyle bu vaqt 'Isanin :uzer'ine t:uk:ur:up yumruq vurdular.bazilari da Ona s,'ille vuraraq(yumruqlayarak)68ded'iler:"ey Mes'ih , b'ize peygamberl'ik eyle g:orel'im , sen'i vuran k'imd'ir?"69peter 'ise dis,arida, heyetde oturmus,tu.b'ir qarabas, ona yaqinlas,ip ded'i:"Sen de jel'ilel'i 'Isa 'ile b'irl'ikde 'id'in.".70amma peter hemen'in qars,isinda 'inkar ederek ded'i:"b'ilm'iyorum ,sen ne gepleyorsun(danis,iyorsun)".71sonra dervazeye gelende bas,qa b'ir qarabas, onu g:or:up oradaqilara ded'i:"bu adam nazaretl'i 'Isa 'ile b'irl'ikde i'd'i."72peter yene 'inkar ed'ip and 'ic,t'i:"Men ol Adami tanimayorum".hem'in anda xoruz banladi(:ott:u).peter 'Isanin "xoruz banlamazdan evvel sen Men'i :uc, defa 'inkar edeceks'in".ded'i`g'i s:oz:u yadina saldi.ona g:ore oradan c,iqip h:onk:ur-h:onk:ur(aci-aci) a`gladi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 15, 2022 03:51PM

27 'inc'i b:ol:um 1 seher ac,ilanda b:ut:un bas, kah'inler 'ilen xalqin aqsaqallari 'Isani 'idam etmek :uc,:un mes,veret ett'iler.2'Isanin el-qolunu ba`glayaraq val'i p'ilatin yanina aparip ona tesl'im ett'iler.3o zaman 'Isaya x'iyanet eden yehuda Onun mahkum ed'ild'i`g'in'i g:orende p'is,man boldu.otuz g:um:us,:u bas,kah'inlere ve aqsaqallara ger'i get'ir'ip4"men taqs'irs'iz qani tesl'im etmeklen g:unah 'is,lett'im".ded'i.onlarsa ona "bundan b'ize ne?:oz:un b'ilers'in"ded'iler.5yehuda g:um:us, pullari mabed'in 'ic,'ine atip oradan c,iqti , g'id'ip :oz:un:u asti.6bas,kah'inler g:um:us, pullari g:ot:ur:up ded'iler:"madem k'i qan bahasidir ,bu g:um:us, pullari mabed'in xaz'ines'ine qoyma`ga 'icazem'iz yoqtur".7 :oz aralarinda mes,veret kec,'irerek o pulla yadell'iler'i defn etmek :uc,:un dulusc,inin(c,:omlekc'in'in) tarlasini satin aldilar.9b:oylece yeremya peygamber vasitasi 'ile s:oylenen bu s:oz yer'ine yett'i:"'isra'il evladlarinin qiymetlend'ird'i`g'i Adamin de`ger'i -otuz g:um:us,:u aldilar 10 ve Rebb'in mana buyurdu`gu k'ib'i dulusc,inin tarlasi :uc,:un berd'iler".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 18, 2022 11:42AM

8 buna g:ore o tarlaya bu g:une qadar "qan tarlasi den'il'iyor(dey'il'iyor)(men 8'inc'i ayet yazma`ga unuttum)

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 18, 2022 12:02PM

about wat i had writen.about the clouds and images i attempted tu giv a truthful account but wat i wrote isn't perfectly correct.about papaver setigerum d.c. too and much uf that is correct.but about me and communism and iran and other stuff isn't totally true and accurate.partly like fact partly like fiction sort uf a story with fact but not only a truthful only and accurate history.about henry lucas that was mostly factual tu my knowledge.about all the strange numbers?i don't know my self exactly.may be eny person's(any) number has linkted numbers.may be mathmaticians can figure behter wat is about the kind uf numbers i gave.too this gospel uf matthew in azer'ice (azeri) is an example uf how different o`guz dialects can be mixted.different dialects can be mixed different ways.anlayor is partly qaramanlica and some turkmen spiekers too say anlayor and anlamayor.Y:ur:uyece`gem is iest anatolian simular tu azer'i y:er:iyece`gaem.-em but-aem.men'in is older turkic and turkmen.xizmetc,i is from krim tatar .

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 18, 2022 12:27PM

11 'Isa val'in'in :on:unde dayanmis,ti.val'i Ondan "yehud'iler'in patis,ahi senm'is'in?"deye soradi.'Isa da ona ded'i:sen'in ded'i`g'in k'ib'id'ir".(turkmence patis,a old iranian patis,ah or pat'is,ah. i wrote patis,ah but with the h uf sah) 12bas,kah'inler ve aqsaqallar Onu 'itham ett'ikler'i vaqt 'isa h'ic, b'ir cevab bermed'i.13 onda p'ilat Ona ded'i:"Sen'in aley'ine ed'ilen bu qadar s,ehadet'i es,'it'iyormusun?"14'Isa onun hic, b'ir cevab bermed'i.val'i buna c,oq hayretlend'i.15her pasxa bayraminda val'in'in xalqin 'isted'i`g'i b'ir mahbusu azad etmes'i adet 'id'i.16 o g:unlerde barabba adli mes,hur b'ir mahbus habsde saqlaniliyordu.17 b:oylel'iklen onlar b'ir yere toplas,tiqlari vaqt p'ilat onlardan soradi:"s'iz'in :uc,:un k'im'i azad etme`g'im'i 'isteyorsunuz?barabbani yoqsa Mes'ih den'ilen 'Isani?"18c,:unk'i b'il'iyordu k'i onlar 'Isani paxilliqdan(
(bax'il kel'imeden paxil)qisqanc,liqdan) tesl'im etm'is,t'iler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 18, 2022 01:22PM

19 p'ilat h:ukm k:urs:us:unde oturarken avret'i"o sal'ih adamlan sen'in h'ic, b'ir 'is,'in bolmasin c,:unk'i bu g:un r:uyada Ona g:ore c,oq azablar c,ekm'is,em"deye xaber g:onderd'i.bas,kah'inler ve aqsaqallarsa xalqi tahr'ik ed'iyordular k'i barabbanin azad bolmasini "'Isaninsa :ol:um:un:u 'istes'inler.21val'i onlardan soradi:"'ik'is'inden hang'is'in'i s'iz'in :uc,:un azad etme`g'im'i 'isteyorsunuz.onlar da "barabbani"ded'iler.p'ilat onlara" :oyle 'ise Mes'ih den'ilen 'Isaya ne edey'im" ded'i . onlarin hemes'i "c,armixa c,ek'ils'in"ded'iler.23 val'i "axi O ne k:ot:ul:uk ed'ip?"deye soradi.onlarsa "c,armixa c,ek'ils'in"deye daha y:uceden ba`girdilar.24p'ilat el'inden h'ic, b'ir s,ey'in gelmed'i`g'in'i ve aks'ine ,'i`gt'is,as,in g:uc,lend'i`g'in'i g:orerek su g:ot:ur:up xalqin :on:unde eller'in'i yudu ve b:oyle ded'i:"men bu Adamin qani :uc,:un taqs'irkar de`g'ilem qoy s'iz'in boynunuzda qalsin".25b:ut:un xalq cevab ber'ip ded'i:"Onun qaninin masul'iyet'i b'iz'in ve evladlarimizin :uzer'ine bolsun"26 onda p'ilat onlar :uc,:un barabbani azad ett'i.'Isani 'ise qamc,ilattiqdan sonra c,armixa c,ek'ilme`ge tesl'im ett'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 18, 2022 01:33PM

27 sonra val'in'in askerler'i 'Isani val'i sarayina apardilar.b:ut:un alayi Onun bas,ina topladilar.28Onu soyundurup al rengl'i xalat(kaftan) gey'ind'ird'iler.29 t'ikenlerden b'ir tac :or:up bas,ina qoydular sa`g el'ine de b'ir qamis, berd'iler.:on:unde d'iz c,:ok:up"yehud'iler'in patis,ahi sa`g bolsun" deyerek Onu ele saldilar.30 Ona t:uk:ur:up qamis,i g:ot:ur:up bas,ina vurdular(urdular).31Onu ele salandan sonra xalati e`gn'inden c,iqarip :Oz geys'is'in'i gey'ind'ird'iler.sonra Onu c,armixa c,ekme`ge apardilar.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 18, 2022 02:31PM

32 dis,ariya c,iqanda s,'imon adli k'irenali b'ir adamlan rastlas,tilar.onu 'Isanin c,armixini tas,ima`g'a mecbur ett'iler.33 golgota yan'i "kelle(kafatasi) yer'i" adlanan yere gelende 34Ona 'ic,me`ge :odlen qari's,iq s,arab berd'iler.'Isa onu tattiqda 'ic,mek 'istemed'i.35askerler Onu c,armixa c,ekt'iler ve p:us,k ataraq(qura c,ekerek) geys'iler'in'i aralarinda b:ol:us,t:urd:uler.36 sonra orada oturup Onun kes,'i`g'in'i(kes,'ik n:obet) c,ekt'iler.37bas,i :uzer'ine "yehud'iler'in patis,ahi 'Isa budur" 'ithamini yazip qoydular.38o zaman 'Isa 'ile b'irl'ikde b'ir'i sa`ginda b'ir'i de solunda 'ik'i haydut da c,armixa c,ek'ld'i.39 gel'ip gec,enler(kec,enler)bas,larini yirgalayip Ona b:uhtan ataraq40"ey mabed'i da`gitip :uc, g:unde t'iken(d'iken).eger Allahin O`glusunsa , :Oz:un:u xalas et ve c,armixdan d:us,"deyordular.41bas,kah'inler de 'ilah'iyatc,ilar ve aqsaqallar 'ilen b'irge ayni s,ek'ilde 'Isani ele salaraq deyordular:42"bas,qalarini xalas ed'iyordu amma :Oz:un:u xalas edeb'ilm'iyor.'Isra'il'in Patis,ahdir qoy 'imd'i c,armixdan d:us,s:un ve b'iz de Ona 'iman edel'im.43Allaha g:uven'iyordu.Allah Onu sev'iyorsa qoy 'imd'i xalas ets'in.c,:unk'i "Men Allahin O`gluyam"ded'i .44'Isa 'ile b'irl'ikde c,armixa c,ek'ilen haydutlar da Onu tahq'ir ed'iyordular.45altinci saatdan doquzuncu saata qadar b:ut:un yer y:uz:une qaranliq c,:okt:u.46doquzuncu saata yaqin 'Isa y:uce ses 'ilen n'ida ederek ded'i:"El'i El'i lema s,avaqtan'i?"bu "ey Allahim Allahim n'iye Men'i terk ett'in?"demekt'ir.47orada dayananlarinin bazisi bunu es,'iterken ded'iler:"bu Adam 'ilyasi c,a`giriyor".48aralarindan b'ir'i derhal qac,ip b'ir s:unger get'ird'i s,arab s'irkes'ine batirip b'ir qamis,in ucuna kec,'irerek(ge c,'irerek)'Isaya berd'i k'i 'ic,s'in.49o b'ir'iler'i 'ise ded'iler:"Onu rahat biraq g:orel'im 'ilyas gel'ip Onu xalas edecekm'i?"50'Isa yene y:uce seslen qis,qirip Ruhunu taps,irdi.ol anda mabed'in perdes'i yuqaridan as,a`giya qadar 'ik'i yere parac,alandi.yer sarsildi qayalar yarildi.qab'irler ac,ildi vefat etm'is, b'ir c,oq muqaddes'in cesed'i d'ir'ild'i.53onlar 'Isanin d'ir'ilmes'inden sonra qab'irlerden c,iqip muqaddes s,ehre g'ird'iler ve b'ir c,oq 'insana g:or:und:uler .54 'Isaya nezaret eden y:uzbas,i ve onunlan b'irl'ikde bolan askerler zelzelen'i ve bas, beren s,eyler'i g:ord:ukde "do`grudan da bu Adam Allahin O`glu 'id'i"deyerek dehs,ete d:us,t:uler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 19, 2022 11:35AM

may be the turkmen suffix+the azeri suffix tugether.kelecekmen turkish gelece`g'im turkmen geleceg'in azeri gelece`gem(geleceyem) but gelece`g'inem -in and -em.may be turkish isn't only from -em sed like -im but too coold be -i +m.men.i think men may be me+n.if so -in -em .but gelmekdey'inem.but that is an artificial combination uf the turkmen and azerice.r.c. apparently has africanamerican and british american accent i think.but back tu the gospel uf matthew writen with mixture uf "o`guz" turkish dialects .

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 19, 2022 12:07PM

55orada bolup-gec,enlere uzaqdan baqan b'ir c,oq qadin var 'id'i k'i hizmet etmek :uc,:un jel'ileden 'Isanin ardinca gelm'is,t'iler.56mecdell'i meryem yaqub 'ile yus'if'in anasi meryem ve zebed'in'in o`gullarinin anasi da onlarin arasinda 'id'i.57axs,am d:us,ende 'Isanin s,ag'ird'i bolmus, varli b'ir adam yus'if adli b'ir ar'imateyali geld'i.58 o p'ilatin yanina gel'ip 'Isanin cesed'in'i 'isted'i.p'ilat da cesed'in ona ber'ilmes'in'i emrett'i.59yus'if cesed'i alip tem'iz b'ir ketene(kefene) b:ukt:u.60Onu qaya 'ic,'inde qazdi`gi :oz yen'i qabr'ine qoydu ve qabr'in a`gzina b'ir 'ir'i tas, yuvarlayip gett'i.61 mecdell'i meryem ve o b'ir'i meryem orada qabr'in qars,isinda oturmus,tular.ertes'i g:un yan'i hazirliq g:un:unden sonraqi(sonrak'i) g:un bas,kah'inlerlen fer'is'iler p'ilatin yanina toplas,ip ded'iler:"a`ga b'iz xatirlayoruz k'i o yalanc,i hala sa`g 'iken":uc, g:un sonra d'ir'ilece`gem"dem'is,t'i.64ona g:ore de emret k'i :uc,:unc:u g:une qadar qabr'in tehl:ukes'izl'i`g'i qorunsun.yoqsa s,ag'irdler'i gel'ip ogurlar ve xalqa "Ol :ol:uler arasindan d'ir'ild'i"derler.axirinci yalan b'ir'inc'is'inden daha k:ot:u(p'is) bolar".65p'ilat onlara ded'i:"b'ir deste kes,ikc,i g:ot:ur:un g'id'in bacardi`giniz k'ib'i qabr'in tehl:ukes'izl'i`g'in'i qoruyun".66onlar g'id'ip qabr'in qars,isinda kes,ikc,i destes'i qoydular ve qab'ir tas,ina m:uh:ur bastilar.b:oylel'iklen qabr'in tehl:ukes'izl'i`g'i qorundu.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 19, 2022 12:28PM

28 'inc'i b:ol:um 1 s,enbe g;un:u kec,enden sonra haftanin 'ilk g:un:u seher tan yer'i a`garanda mecdell'i meryem ve o b'ir'i meryem qabr'i g:orme`ge geld'iler.2budur b:uy:uk b'ir zelzele boldu.c,:unk'i Rebb'in b'ir mele`g'i g:okden 'in'ip gelerek tas,i b'ir tarafa yuvarladi ve :uzer'inde oturdu.3onun g:or:un:us,:u s,'ims,ek k'ib'i geys'is'i(paltari) 'ise qar k'ib'i aq 'id'i.4kes,'ikc,iler qorqudan t'itrey'ip :ol:u k'ib'i boldular.5melek qadinlara m:uraccat ederek ded'i:"s'iz qorqmayin.c,armixa c,ek'ilm'is, 'Isani axtardi`ginizi b'ilerem.6O burada yoqtur ded'i`g'i k'ib'i d'ir'ilm'is,t'ir.gel'in Onun yatti`gi yer'i g:or:un.7tez g'id'in Onun s,ag'irdler'ine b:oyle s:oyley'in:"'Isa :ol:uler arasindan d'ir'ild'i.jel'ileye s'izden :once g'id'iyor.Onu orada g:oreceks'in'iz".budur men s'ize xaber berd'im".8qadinlar qorqu ve b:oy:uk sev'inc,len derhal qab'irden c,iqtilar.Onun s,ag'irdler'ine xaber berme`ge qac,tilar.9amma budur 'Isa "s'ize selam" deye onlarin qars,isina c,iqti.onlar da yaqinlas,ip 'Isanin ayaqlarina sarilaraq Ona secde qildilar.10'Isa onlara ded'i"qorqmayin g'id'in qardas,larima xaber ber'in k'i jel'ileye gets'inler.Men'i orada g:orecekler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 19, 2022 12:38PM

too one coold write insted uf g'idece`g'inem g'idece`gem'in.-em'in if men is me+n simular.but too g'idecekmen ,g'ideceks'in g'idecek gidece`g'iz g'ideceks'in'iz g'idecek(ler) is possible.that is linguistically more conservativ and like older turkic.but tu finish the gospel uf matthew.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 19, 2022 12:58PM

11qadinlar hala yolda 'iken kes,'ikc,ilerden bazisi s,ehre gel'ip bas, beren b:ut:un s,eyler'i bas,kah'inlere b'ild'ird'iler.12onlar aqsaqallar 'ilen toplas,ip mes,veret gec,ird'ikden sonra askerlere c,oqlu pul ber'ip ded'iler:13"ders'in'iz k'i s,ag'irdler'i gece b'iz yatanda gel'ip Onu o`gurlayiplar.14eger bu xaber val'in'in qula`gina g'id'ip c,atsa b'iz onu inandirariz s'iz'i de beladan qurtarariz".15b:oylel'iklen askerler pulu alip taps,irildi`gi k'ib'i ett'iler.bu s:oz bu g:une k'ib'i yehud'iler arasinda yayilmis,tir.16on b'ir s,ag'ird jel'ileye 'Isanin onlara tay'in ett'i`g'i da`ga gett'i.17'Isani g:ord:ukde Ona secde qildilar.bazisi 'ise s,:ubhe ett'i.18'Isa yaqinlas,ip onlara ded'i:"g:okde ve yer y:uz:unde b:ut:un salah'iyet Mana ber'ilm'is,t'ir.19b:oylel'iklen g'id'in b:ut:un m'illetler'i Men'in s,ag'ird'im ed'in;onlari Ata O`gul ve Muqaddes Ruh Adi 'ile vaft'iz ed'in;20s'ize emrett'i`g'im her s,eye r'iayet etme`g'i onlara :o`gret'in.budur Men devr'in sonuna qadar her g:un s'iz'inleyem".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 19, 2022 01:06PM

anlayacaqman gelecekmen gelermen qalarman getmekdemen qalmaqdaman are perhaps a behter idea for a mixt dialect literary language.too i think not tu use kanuncu like turkish or kanunc,u like azerice but kanunc,i like older turkic too.-men and -man are older turkic.s:ozc,'i ,kapic,i ,kanunc,i, bekc,'i but yirtici and bozucu like turkish.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 19, 2022 01:17PM

about poor lands like afganistan and female education.while woman work tending children males work.part uf males woold have work or behter work if educated.but too females tending children coold ried about a child's illnis and about other childcare knowledge.too children uf more literate muthers perhaps are smarter and more literate too.education does have use for the muther tu tend children and probablely children benefit wen the muther is more literate.but i think some times an unliterate males coold be poorer or unemployed and the muther and children poorer too.and most afganistan persons can't ried.it isn't as ther are schools for all persons and all can attend schools.but the female's ability tu tend children is probablely behter with education and education about child care and children probablely benefit from education uf muthers.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 20, 2022 01:32PM

too i believ that is so about abortion being wrong,behter tu take apart all "nukes" ,and that sexual perversion is sin.personally separately the "schizofrenia" drugs are ignorant method and wrong.ignorantly is wrong and stupid.with knowledge is evil and ought tu be criminalized.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 20, 2022 01:36PM

and so i didn't know al qaida was salafist but taliban hanifi.and a bit wat i wrote was influenced by anti shiite bias literature.i am a Christian.and hav writen some ideas about possible links tu fals profesys and occult paganism with islam.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 21, 2022 12:37PM

markin naqlett'i`g'i m:ujde 1 'inc'i b:ol:um 1 Allahin O`glu 'Isanin Mes'ih'in m:ujdes'in'in bas,langici.2yes,aya peygamber'in k'itabinda b:oyle yazilip:"budur Sen'in :on:unde :Oz elc,im'i g:onder'iyorum.o Sen'in yolunu hazirlayacaq .3sahrada n'ida eden'in ses'i gel'iyor:"Rebb'in yolunu hazirlayin.Onun gec,ece`g'i(kec,ece`g'i) yerler'i d:uz ed'in".4yazildi`gi k'ib'i vaft'iz eden yahya c,:olde meydana c,iqti.o 'insanlarin g:unahlarinin ba`gis,lanmasi :uc,:un onlarin t:ovbe ed'ip vaft'iz bolunmasi va'z ed'iyordu.5b:ut:un yehud'iye d'iyarindan bolanlar ve yerus,al'im sak'inler'in'in hemes'i onun yanina gel'iyordu.onlar g:unahlarini 'it'iraf ederek onun tarafinda erden('iordan) c,ayinda vaft'iz bolunuyordular.6yahya deve yunundan geys'i geym'is, bel'ine der'i qurs,aq(qus,aq) bag.lanmis,ti c,ek'irtge ve c,Ol bali yeyordu.7yahya b:oyle va'z ed'iyordu:"menden sonra menden daha qudretl'is'i gel'iyor.men e`g'il'ip Onun c,ariqlarinin ba`gini ac,ma`ga b'ile layiq de`g'ilem.8men s'iz'i su 'ilen vaft'iz ett'im amma O s'iz'i Muqaddes Ruh 'ilen vaft'iz edecek.".9 o g:unlerde 'Isa jel'ilen'in nazaret s,ehr'inden gel'ip yahya tarafindan erden c,ayinda vaft'iz bolundu.10'Isa sudan c,iqan k'ib'i g:okler'in yarildi`gini ve Ruhun g:o`gerc,'in(g:uverc'in) k'ib'i :Oz ;uzer'ine 'ind'i`g'in'i g:ord:u.11g:oklerden b'ir seda geld'i:"Sen Men'in sev'iml'i O`glusun Senden raziyam".12Ruh derhal 'Isani sahraya c,ek'ip apardi.13 O sahrada qirq g:un qaldi ve b'ir m:uddet arzinda s,eytan tarafindan sina`ga c,ek'il'iyordu.'Isa vaxs,'i hayvanlar arasinda 'id'i ve melekler Ona xizmet ed'iyordu.14yahya habs bolunandan sonra 'Isa jel'ileye gel'ip Allahin M:ujdes'in'i va'z ed'iyordu:15"vaqt yet'is,'ip Allahin Patis,ahl'i`g'i yaqinlas,ip.t:ovbe ed'in ve m:ujdeye inanin".16 'Isa jel'ile g:ol:un:un sah'il'inden kec,erken(gec,erken) suya tor atan s,'imonu ve qardas,i andrey'i g:ord:u.bu adamlar baliqc,i 'id'i.17'Isa onlara ded'i;"ardimca gel'in Men s'iz'i :oyle baliqc,i edecekmen k'i 'insanlar tutacaqsiniz.".18onlar derhal torlarini kenara atip Onun ardinca gett'iler.19'Isa b'ir az 'iler'i g'id'ip zebed'i o`glu yaqubu ve qardas,i yahyani g:ord:u..onlar qayiqda torlarini d:uzelt'iyordular.'Isa derhal onlari.onlar da qayiqda bolan atalari zebed'i ve muzdlu 'is,c,'iler'i qoyup Onun ardinca gett'iler.21onlar kefernahuma geld'iler.s,enbe g:un:u 'Isa s'inagogaya g'ir'ip tal'im :o`gretme`ge bas,ladi.22Onun tal'im'ine taac:ublen'iyordular c,:unk'i onlara 'ilah'iyatc,ilar k'ib'i de`g'il salah'iyet sah'ib'i k'ib'i tal'im :o`gret'iyordu.23hem'in vaqt onlarin s'inagogasinda natem'iz ruha tutulmus, b'ir nefer var 'id'i.o c,i`g'irdi:"ey nazaretl'i 'Isa b'izden ne 'isteyorsun?b'iz'i mahv etme`gem'i geld'in?

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 21, 2022 12:53PM

men b'il'iyorum Sen k'ims'in:Allahin Muqaddes'is'in."24 amma 'Isa ona qada`gan ed'ip ded'i:"sus ve bu adamdan c,iq."26natem'iz ruh bu adami sarsitip berkden c,i`giraraq ondan c,iqti.27hemen'i hayret b:ur:ud:u ve onlar b'ir-b'ir'inden soradilar:"bu ned'ir? salah'iyetl'i yen'i b'ir tal'imd'ir. O natem'iz ruhlara b'ile emred'iyor ve bunlar da Ona 'itaat ed'iyorlar".28'Isa haqqinda xaber derhal jel'ile b:olges'in'in her tarafina yayildi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 22, 2022 10:45AM

29 onlar s'inagogadan c,iqan k'ib'i yaqub ve yahya 'ilen b'irge s,'imon ve andrey'in ev'ine gett'iler.s,imonun qayinanasi qizdirma 'ic,'inde yatiyordu.bunu derhal 'Isaya xaber berd'iler.'Isa xastanin yanina gel'ip el'inden tutaraq onu qaldirdi ve qadinin qizdirmasi d:us,t:u.qadin onlara xizmet etme`ge bas,ladi.32axs,am g:un batanda b:ut:un xastalari ve c'ine tutulmus,lari 'Isanin yanina get'ird'iler.b:ut:un s,eher ahal'is'i qapinin yanina yi`gildi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 22, 2022 10:57AM

'Isa muxtel'if xastal'i`ga tutulan c,oq adama s,'ifa berd'i ve b'ir c,oq c'inler'i qovdu.amma c'inlere danis,ma`ga 'iz'in bermed'i , c,:unk'i onlar 'Isanin k'im boldu`gunu b'il'iyordular.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 24, 2022 12:46PM

35seher alaqaranliqda 'Isa qalqip evden c,iqti ve k'imses'iz b'ir yere g'id'ip orada dua ett'i.36 s,'imon ve onun yanindaqilar 'Isanin ardinca d:us,t:uler ,37 onu tapip ded'iler:"heme Sen'i axtariyor".38'Isa onlara ded'i:"gel'in bas,qa yerlere-etrafdaqi s,eherlere g'idel'im ve orada da va'z edey'im ,c,:unk'i Men bunun :uc,:un gelm'is,em".39 b:oylel'iklen ,'Isa onlarin s'inagogalarinda va'z ederek ve c'inler'i qovaraq b:ut:un jel'ilen'i gez'ip-dolas,ti.40b'ir g:un c:uzamli b'ir adam 'Isanin yanina geld'i ve d'iz c,:ok:up yalvardi:"eger 'istes'in , men'i pak edeb'ilers'in".41 'Isanin ona rahmi geld'i(azer'ice raehm'i) .el'ini uzatip ona toqundu ve ded'i:"'isteyorum pak bol".42 derhal bu adam c:uzamdan sa`galip pak boldu 43'Isa ol an onu yola salip c'idd'i taps,iraraq 44b:oyle ded'i:"baq h'ic, kese b'ir s:oz deme lak'in get :oz:un:u kah'ine g:orset.her kese s,ehadet bolsun deye c:uzamdan paklandi`gin :uc,:un musanin buyurdu`gu taqd'imler'i apar".45 lak'in o c,iqip bu s:oz:u va'z ederek her yanda yayma`ga bas,ladi.ona g:ore de 'Isa artiq h'ic, b'ir s,ehre ac,iq g'ire b'ilm'iyordu amma kenarda k'imses'iz yerlerde qaliyor ve adamlar her tarafdan Onun yanina gel'iyordu.2'inc'i b:ol:um 1 b'ir nec,e g:un sonra 'Isa yene kefernahuma gelende Onun evde bolma xaber'i yayildi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 24, 2022 01:51PM

2 o qadar c,oq adam yi`gildi k'i qapinin yaninda durma`ga b'ile yer qalmamis,ti.'Isa onlara kelami va'z ed'iyordu.3adamlar d:ort nefer'in tas,idi`gi b'ir fal'icl'i Onun yanina get'ird'iler.4amma b:oy:uk 'izd'ihama g:ore onu 'Isaya yaqin get'ire b'ilmed'iler.ona g:ore de 'Isa bolan ev'in damini s:ok:up yer ac,andan sonra fal'icl'i('ifl'ic felc,l'i)yatti`gi d:os,ek 'ilen b'irge as,a`gi 'ind'ird'iler.5'Isa onlarin 'imanini g:orende fal'icl'i bolan adama ded'i:"o`glum g:unahlarin ba`gis,landi".6lak'in orada oturan bazi 'ilah'iyatc,ilar y:urekler'inde b:oyle d:us,:und:uler:7"bu adam n'iye b:oyle danis,iyor?bu k'i k:ufrd:ur.tek Allahdan bas,qa g:unahlari k'im ba`gis,laya b'iler?" 8'Isa derhal onlarin y:ure`g'inde ne f'ik'irles,t'i`g'in'i ruhen derk ed'ip(anlayip , 'idrak ed'ip) ded'i:"n'iye y:ure`g'in'izde b:oyle d:us,:un:uyorsunuz?9baq hansi asandir?fal'icl'i "g:unahlarin ba`gis,landi"demekm'i yoqsa "qalq d:os,e`g'in'i g:ot:ur ve y:ur:u".demek 10 lak'in s'iz b'il'in k'i Bes,er O`glunun yer y:uz:unde g:unahlari ba`gis,lamaq salah'iyet'i var" ve fal'icl'iye ded'i:11"Sana deyorum qalq d:os,e`g'in'i g:ot:ur ve ev'ine get".12xasta qalqti ve derhal d:os,e`g'in'i g:ot:urerek hemen'in qars,isinda c,iqip gett'i .heme mat qaldi(hayran boldu) ve Allahin 'izzetlend'ir'ip ded'i:"b'iz h'ic, vaqt b:oyle s,ey g:ormem'is,'iz".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 24, 2022 02:22PM

the opposition?the taliban partly adopted the old zah'ir shah time constitution.but if opposition is it can cognize the taliban rule uf afganistan but afganistan as the mostly pux(kh)tun tribes and population.that it has no desire tu rule over afganistan(puxtunistan)but only over tajiks,hazaras,ozbeks and turkmens and the others uf suthern central asia.it coold assert that the taliban are the guvernment uf all pukhtun majority areas that are afganistan but that themselves a behter party firqa tu rule over the farsi spiekers and ozbeks,hazara and turkmen.this is an idea .that the northern part become a mostly farsi dari dialects and ozbek and ersari and afganistan most spiek pashto dialects ruled by the taliban.that an opposition make no claim tu rule afganistan only that the north isn't part uf afganistan but tajik,ozbek,hazara and turkmen and more aggreablely and iesyly guvernd coold be as a suthern central asian republic not part uf afganistan.only an idea.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 24, 2022 02:48PM

13 'Isa yene g:ol:un sah'il'ine c,iqti.b:ut:un 'izd'iham Onun yanina toplas,ti ve O cemaata tal'im :o`gret'iyordu.14 yolu kec,ende(gec,ende) berg'i yi`gilan yerde oturan halfay o`glu lev'in'i g:or:up ona ded'i:"ardimca gel".o da durup 'Isanin ardinca gett'i.15'Isa lev'in'in ev'inde sofraya oturanda b'ir c,oq berg'iyi`ganlar 'ilen g:unahkarlar gel'ip Onunla ve s,ag'irdler'i i'le b'irge oturdular.c,:unk'i 'Isanin ardinca g'idenler c,oq 'id'i.16 fer'is'ilerden bolan 'ilah'iyatc,ilar 'Isanin g:unahkarlar ve berg'iyi`ganlar 'ilen birge yemek yed'g'in'i g:or:up Onun s,ag'irdler'ine ded'iler:"O n'iye berg'iyi`ganlar ve g:unahkarlarlan b'irge yemek yeyor?".17"isa bunu es,'itende onlara ded'i:"sa`glamlarin de`g'il xastalarin hek'ime 'iht'iyaci var.Men sal'ihler'i de`g'il g:unahkarlari ca`girmaq :uc,:un gelm'is,em.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 24, 2022 02:50PM

zahir shah time constitution democracy.opposition can then be a "party" firqa.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 25, 2022 12:35PM

18 yahyanin s,ag'irdler'i ve fer'is'iler ruze(oruc, oruza ruze osmanlicadir.azer'ice ae 'ing'il'izce and ve sat a k'ib'i , f:ursat yazdim osmanlica fursat azer'ice f:ursaet.t:urkc,e firsat)tutuyordular.bazi adamlar 'Isanin yanina gel'ip soradilar:"ne :uc,:un yahyanin s,ag'irdler'i ve fer'is'iler'in s,ag'irdler'i ruze tutuyor amma Sen'in s,ag'irdler'in ruze tutmuyor?"'Isa onlara cevab berd'i:"be`g yanlarinda bolanda sa`gdis,i ve soldis,i ruze tutarmi?ne qadar k'i be`g onlarin yanindadir onlar ruze tutmazar.20 lak'in be`g'in onlarin arasindan aparilaca`gi g:unler gelecek ve o zaman ruze tutacaqlar.21 h'ic, k'im k:ohne paltara(geys'iye) taze parc,adan yamaq vurmaz.yoqsa taze yamaq k:ohne paltardan qopar ve yirtiq daha k:ot:u bolar.22 h'ic, k'im taze s,arabi k:ohne tulumlara doldurmaz.yoqsa s,arab tulumlari partlatar(patlatar)hem s,arab de tulumlari zay bolar.taze s,arab taze tulumlara doldurmalidir".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 25, 2022 12:51PM

correction hem s,arab hem de tulumlari zay'i bolar is correct ve zay bolmaq is zay'i bolmaq ve kaybbolmaq.zay'i is more correct arabic.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 25, 2022 01:37PM

23 b'ir s,enbe g:un:u 'Isa taxil zem'i(tarla)ler'i arasinda gec,'iyordu.s,ag'irdler'i yoldan kec,erken(gec,erken)bas,aqlari qirma`ga bas,ladilar.24fer'is'iler Ona ded'iler:"bes n'iye onlar s,enbe g:un:u yasaq bolunan 'is,ler'i g:or:uyorlar?"25'Isa onlara ded'i:"davud ve yanindaqilar ac, ve muhtac bolanda ne ett'ikler'in'i h'ic, oqumadinizmi?26 o bas, kah'in evyatarin devr'inde Allahin ev'ine g'ird'i ; kah'inlerden bas,qa h'ic, kese yeme`ge 'icaze ber'ilmeyen taqd'is ekmekler'in'i yed'i yanindaqilara da berd'i".27sonra 'Isa onlara ded'i:"'insan s,enbe g:un:u :uc,:un de`g'il s,enbe g:un:u 'insan :uc,:un yaratilip.28baq Bes,er O`glu s,enbe g:un:un:un de Sah'ib'id'ir. 3:unc:u b:ol:um 1 'Isa yene de s'inagogaya g'ird'i.orada el'i qurumus, b'ir adam var 'id'i.2bazi adamlar 'Isani 'itham etmek maqsadi 'ile Ona g:oz qoyuyordular k'i g:ors:unler bu adama s,enbe g:un:u s,'ifa berecek ya yoq.'Isa el'i qurumus, adama ded'i:":onceye c,iq"4sonra 'Isa onlara ded'i:hansina 'icaze var s,enbe g:un:u yaxs,iliq yoqsa p'isl'ik etme`ge k'im'inse canini xalas etme`ge yoqsa :old:urme`ge?"onlarsa susuyordu.5'Isa etrafindaqilara gazabla baqti ve onlarin 'inadkar y:urekl'i bolduqlarina g:ore kederlen'ip ol adama ded'i:"el'in'i uzat".ol el'in'i uzatti ve el'i evvelk'i halina qayitti.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 26, 2022 01:42PM

6fer'is'iler c,iqip 'Isani nece mahv etmek barede(azerice baraedae ae=a 'ing'il'izce sat a k'ib'i)derhal h'irodc,ilarlan maslahatlas,tilar.7'Isa s,ag'irdler'i 'ile b'irge(b'irl'ikde)g:ol:un b'ir tarafina c,ek'ild'i.Onun ardinca 'ise jel'ileden b:uy:uk 'izd'iham geld'i.8'Isanin ett'ikler'in'i es,'itende Onun yanina yehud'iyeden yerus,alimden 'idumeyadan erden c,ayinin o b'ir'i tayindan sur ve s'idon b:olges'inden c,oqlu adam geld'i.'Isa 'izd'iham Onu siqis,tirmasin deye s,ag'irdler'inden xah'is, ett'i k'i Onun :uc,:un b'ir qayiq hazirlasinlar.c,:unk'i O c,oq adama s,'ifa berm'is,t'i.buna g:ore b:ut:un xastalar Ona toqunmaq :uc,:un can atiyordular.11natem'iz ruhlar 'Isani g:orende :on:unde yere ser'il'ip y:uceden c,i`giriyordular:"Sen Allahin O`glusun" 12lak'in 'Isa onlara qada`gan ett'i k'i Onun k'im boldu`gunu demes'inler.13'Isa da`ga c,iqaraq :Oz:u 'isted'i`g'i adamlari yanina c,a`girdi ve onlar yanina geld'iler.'Isa on 'ik'i nefer'i havar'i adlandiraraq tay'in ett'i k'i bu adamlar Onun yaninda bolsun hem de onlari va'z etme`ge g:onders'in.15hem de(hemc,'in'in azer'ice ; hem ve c,un'in?)c'inler'i qovmaq salah'iyet'ine mal'ik bolsunlar.16b:oylel'iklen 'Isa bu on 'ik'i nefer'i tay'in ett'i:peter adlandirdi`gi s,'imon 17 bene rages, yan'i "yildirim o`gullari" adlandirdi`gi zebed'i o`glu yaqub ve yaqubun qardas,i yahya 18andrey(andreas), f'il'ip ,bartalamay , matta , tomas , halfay o`glu yaqub ,tadday , kenanc,i , s,'imon ve 'Isaya h'iyanet eden yehuda 'iskar'iot.20 sonra 'Isa eve gett'i yene de 'izd'iham yi`gildi'gina g:ore onlar yeme`ge b'ile 'imkan tapa b'ilmed'iler.21'Isanin a'ile uzvlari bu baraedae(barede) es,'itende Onu aparma`ga geld'iler.c,:unk'i f'ik'irles,'iyordular k'i O aqlini y'it'ir'ip.22yerus,al'imden gelen 'ilah'iyatc,ilar 'ise deyordular:"O baal-zevula tutulup c'inler'in bas,c,isinin g:uc:u 'ile c'inler'i qovuyor.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 26, 2022 02:33PM

23'Isa 'ilah'iyatc,ilari yanina c,a`girip onlarlan bu mevzuda(bu konuda , bu baraedae) meseller 'ilen dan'is,ti:"s,eytan s,eytani nece qova b'iler?24 eger b'ir patis,ahliq. :oz dax'il'inden b:ol:un:upse , devam get'irmez .26 eger b'ir ev :oz dax'il'inden b:ol:un:upse devam get'irmez .26s,eytan da :oz:une qars,i qalqip :oz-:oz:une b:ol:un:upse , devam get'irmez yalniz axiri c,atar. 27 h'ic, k'im g:uc,l:u adamin ev'ine g'ir'ip evvelce el-qolunu ba`glasin sonra ev'in'i garet ets'in.28s'ize do`grusunu deyorum:b:ut:un g:unahlar ve ne qadar k:ufr s:oylenerse bes,er evladlarina ba`gis,lanacaq.29 lak'in k'im Muqaddes Ruha k:ufr ederse h'ic, vaqt ba`gis,lanmayacaq ve g:unahi boynunda ebed'i qalacaq"30'Isa bunu "Onda natem'iz ruh var"ded'ikler'ine g:ore s:oyled'i.31'Isanin anasi v qardas,lari geld'i.Onlar dis,arida durdular ve 'Isanin yanina xaber g:onder'ip Onu c,a`girdilar.32b'ir k:utle adam 'Isanin etrafinda oturmus,tu.Ona xaber berd'iler:"budur anan ve baci-qardas,larin dis,arida dayanip Sen'i 'isteyorlar".33'Isa onlara cevab berd'i:"Men'in anam ve qardas,larim k'imd'ir?"34sonra etrafinda oturanlara baqaraq ded'i;"Men'in anam ve qardas,larim bunlardir.35c,:unk'i k'im Allahin 'irades'in'i yer'ine yet'ir'iyorsa Men'in qardas,larim bacim v anam odur".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 26, 2022 04:45PM

i was in millvale pa. u.s.a. library next tu tupelo tea shop.a female sex deviant sed she was masc. and a witch.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 26, 2022 04:47PM

the sex deviant was talking tu the tupelo employee and was in that store.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 26, 2022 04:51PM

bares'inde was translated intu english as about.about haqqinda.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 26, 2022 04:53PM

about translated as haqqinda,'ilg'il'i ,and konusunda.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 27, 2022 12:22PM

(perhaps once or more i had made an error translating baraedae ae=a uf english he sat.i ought tu check about that)

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 27, 2022 12:47PM

4 :unc:u b:ol:um 1 'Isa g:ol:un sah'il'inde yene xalqa tal'im :o`gretme`ge bas,ladi.yanina :oyle b:oy:uk 'izd'iham toplas,ti k'i :Oz:u b'ir qayi`ga b'in'ip g:ol:un 'ic,er'is'inde oturdu.b:ut:un 'izd'iham 'ise g:ol:un sah'il'inde dayanmis,ti.2'Isa onlara meseller 'ilen b'ir c,oq s,ey :o`greterek :Oz tal'im'inde b:oyle ded'i:"qulaq asin:b'ir ek'inc,i toxum sepme`ge c,iqti.4sep'in zaman toxumlardan bazisi yol kenarina d:us,t:u ve qus,lar gel'ip onlari daenlaed'i(yed'i).5bazisi topra`gi c,oq bolmayan tas,-kesekl'i yere d:us,t:u.topra`gin der'in bolmadi`gina g:ore tez c:ucerd'i .6 lak'in g:unes, do`ganda qarsalandi ve k:ok:u bolmadi`gina g:ore qurudu.7bazisi t'ikenler arasina d:us,t:u.t'ikenler b:uy:uy:up onlari bo`gdu ve bu toxumlar bar(:ur:un) vermed'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 27, 2022 12:50PM

vermed'i yazdim bermed'i yazma`ga 'isted'im.bar(:ur:un)bermed'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 27, 2022 01:20PM

8bas,qalari 'ise m:unb'it topra`ga d:us,t:u.ona g:ore de b:oy:uy:up artti ve bazisi otuz bazisi altmis, bazisi da y:uz qat semere berd'i".9daha sonra 'Isa ded'i:"es,'itme`ge qula`gi bolan es,'its'in."10 'Isa tek qalanda on 'ik'i s,ag'ird ve etrafinda bolanlar meseller'in 'izahini soradilar.11 Ol onlara ded'i:"Allahin Patis,ahli`ginin sirri s'ize ac,ilmis,tir amma kenarda bolanlara her s,ey meseller 'ilen den'il'iyor.12 b:oyle k'i "g:ord:ukc,e g:ors:unler amma qanmasinlar es,'itt'ikc,e es,'its'inler amma anlamasinlar.yoqsa onlar d:on:up ba`gis,lanar.".13'Isa onlara ded'i:"s'iz bu mesel'i anlamayorsunuzmu?bes b:ut:un meseller'i nece bas,a d:us,eceks'in'iz?14ek'inc,i Allahin kelamini ek''iyor .15dax'il'ine kelam ek'ilen bazi 'insanlar yol kenarina d:us,en toxumlara benzeyor.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 28, 2022 12:38PM

bunlar kelami es,'itende derhal s,eytan gel'ip ek'ilen kelami g:ot:ur:up apariyor.16 tas,-kesekl'i yerlere sep'ilen bunlardir: kelami es,'itende derhal sev'inc,len qabul ed'iyor.17lak'in onlarda k:ok bolmadi`gina g:ore d:oz:umler'i az boluyor kelama g:ore ez'iyet ve taq'ibe maruz qalan k'ib'i yiqiliyorlar.18t'ikenler arasina sep'ilen bas,qalari 'ise bunlardir: kelami es,'it'iyorlar 19 lak'in bu devr'in qaygilari var-devlet'in aldaticil'i`gi ve bas,qa s,eylere bolan 'iht'iraslar araya g'ir'ip kelami bo`guyor ve kelam barsiz(:ur:uns:uz) boluyor.20m:unb'it topra`ga sep'ilenlerse bunlardir: onlar kelami es,'it'ip qabul ed'iyor bazisi otuz bazisi altmis, bazisi 'ise y:uz qat semere ber'iyor." 21 'Isa onlara ded'i:"c,ira`gi qabin yaxud yata`gin altina qoymaq :uc,:unm:u get'ir'iyorsunuz?o c,iraqdana qoymaq :uc,:un de`g'ilm'i?22:oyle g'izl'i b'ir s,ey yoqtur k'i aydin bolmasin.23es,'itme`ge qula`gi bolan es,'its'in".24'Isa yene onlara ded'i : "es,'it'i`g'in'ize d'iqqat ed'in : hang'i :olc,:u 'ilen :olc,sen'iz s'iz'in :uc,:un de ayni :olc,:u 'ilen :olc,:ulecek ve daha artiq ber'ilecek.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 28, 2022 01:09PM

amma k'im'in yo`gudursa el'inde bolan da ondan alinacaq".26 sonra 'Isa ded'i:"Allahin Patis,ahl'i`gi topra`ga toxum sepen ek'inc,'iye benzeyor.27 O gece yatiyor g:und:uz qalqiyor.toxum c:ucer'ip boy atiyor amma ek'inc,i bunun nece bas, berd'i`g'in'i b'ilm'iyor.28topraq :oz:u bar(:ur:un) get'ir'iyor.evvel c:ucert'i(f'il'iz) c,iqiyor sonra bas,aq daha sonra bas,a`gin (taneler'i)daneler'i 'ir'iles,'ip yet'is,'iyor.29mahsul yet'is,ende ek'inc,'i derhal oraq vuruyor c,:unk'i b'ic,'in vaqti gelm'is,t'ir.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 28, 2022 01:21PM

30 sonra 'Isa b:oyle ded'i : "Allahin Patis,ahl'i`gini neye benzetel'im?onu hansi mesel 'ilen g:orsetel'im(g:osterel'im)?31 o xardal toxumuna benzeyor k'i yer :uz:unde topra`ga ek'ilen toxumlarin en k'ic'i`g'i bolsa da 32 ek'ilenden sonra b:uy:uy:up b:ut:un bostan b'itk'iler'inden h:und:ur(y:uksek boy)boluyor.o qadar b:uy:uk qol-budaq atiyor k'i g:okde uc,an qus,lar onun k:olges'inde(g:olges'inde)yuva qura b'iler".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 29, 2022 11:03AM

33 'Isa xalqin bas,a d:us,ece`g'i derecede buna benzer c,oqlu meseller 'ilen kelam s:oyleyordu ; 34 onlara mesels'iz s:oz demezd'i.amma :Oz s,a'g'irdler'i 'ile tek qalanda her s,ey'i 'izah ed'iyordu.35 hem'in g:un axs,am d:us,ende 'Isa s,ag'irdler'ine ded'i :"gel'in o b'ir'i sah'ile gec,el'im.36 s,ag'irdler cemaatdan ayrilaraq 'Isani b'ind'i`g'i qayiq 'ilen b'irge apardilar onun yaninda bas,qa qayiqlar da var 'id'i.37 bu vaqt b:uy:uk b'ir tufan qoptu .dalgalar qayi`ga :oyle h:ucum c,ekt'i k'i su artiq onun 'ic'ine doldu.38 'Isa qayi`gin arqa tarafinda bas,ini yasti`ga qoyup yatiyordu.s,ag'irdler Onu uyanaraq ded'iler:"Muall'im axi b'iz helak boluyoruz.bu Sen'i narahat etm'iyor?"39'Isa durup yele qada`gan ett'i ve g:ole ded'i:"sus sak'it bol" yel dayandi ve der'in s:ukut c,:okt:u.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 29, 2022 02:44PM

40'Isa onlara ded'i:"n'iye qorquyorsunuz?hala 'imaniniz yoqturmu?onlar dehs,ete d:us,:up b'ir-b'irinden soradilar:"bu Adam k'imd'ir k'i yel de g:ol de Ona 'itaat ed'iyor.?"

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 29, 2022 03:24PM

5 'inc'i b:ol:um 1 onlar g:ol:un o b'ir'i sah'il'inde yerles,en gerasalilarin d'iyarina gett'iler.2'Isa qayiqdan d:us,en k'ib'i qab'ir ma`garalarindan natem'iz ruha tutulmus, b'ir adam Onunla qars,ilas,ti.3 o ma`garalarda yas,ayordu ve h'ic, k'im onu hatta zenc'irleyerek saqlaya b'ilm'iyordu.4nec,e defa ona buxov(k:ostekler) zenc'ir vurmus,tular lak'in o zenc'irler'i qirmis, buxovlarlari parc,alamis,ti.h'ic, kes'in onu sak'it etme`ge g:uc:u catmiyordu.5hem'is,e gece-g:und:uz qabristanliqda ,dag`larda c,i`giyor ve :oz:un:u tas,larlan yaralayordu..6 o 'Isani uzaqdan g:orende qac,ip Ona secde qildi 7 berkden c,i`giraraq ded'i:"ey 'Isa Allah-Taalanin O`glu menden ne 'isteyorsun?Sen'i and ber'iyorum Allaha mana iztirab berme.8 c,:unk'i 'Isa ona dem'is,t'i:"ey natem'iz ruh bu adamdan c,iq"9sonra 'Isa ondan soradi:"sen'in adin ned'ir" o cevab ber'd'i:"men'in adim qos,undur c,:unk'i b'iz co`guz".10 ruhlari bu d'iyardan qovmasin deye o 'Isaya c,oq yalvardi.11 orada da`gin yamacinda b;uy:uk b'ir donuz s:ur:us:u otlayordu.12 natem'iz ruhlar 'Isaya yalvardilar:"b'iz'i donuzlara g:onder k'i onlarin 'ic'ine g'irel'im".13'Isa onlara 'iz'in berd'i.natem'iz ruhlar adamdan c,iqip donuzlarin 'ic,'ine g'ird'i.'ik'i m'in bas, hayvandan 'ibaret s:ur:u de uc,urumdan as,a`gi g:ole atilip orada bo`guldu.14donuz otaranlar qac,ip bu xaber'i s,eher ve kentlerde yaydilar.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 31, 2022 12:14PM

cemaat ne bas, berd'i`g'in'e temas,a etme`ge geld'i.15onlar 'Isanin yanina geld'iler evvelce b'ir qos,un c'ine tutulmus, adamin gey'inm'is, ve aqillanmis, oturdu`gunu g:or:up qorquya d:us,t:uler.16 had'isen'i g:orenler c'ine tutulmus, adamin bas,ina gelenler ve donuzlar haqqinda cemaata s:oyled'iler.17'Isaya yalvarma`ga bas,ladilar k'i onlarin b:olges'inden c,iqsin.18'Isa qayi`ga b'inende evvelce c'ine tutulmus, adam Ona yalvardi k'i 'Isanin yaninda qalsin.19'Isa ona 'iz'in bermed'i amma ded'i:"ev'ine qohum-aqrabanin yanina get Rebb'in sana ett'i`g'i her s,ey'i ve sana nece merhamet g:orset'i`g'in'i onlara danis,".20bu adam da g'id'ip 'Isanin ona ett'i`g'i her s,ey'i dekapolis b:olges'inde yayma`ga bas,ladi ve heme hayretlend'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 31, 2022 12:43PM

21'Isa yene qayiqlan o b'ir'i sah'ile gec,ende yanina b:uy:uk b'ir 'izd'iham yi`gildi.O g:ol:un sah'il'inde 'id'i.22 s'inagoga re'isler'inden ya'ir adli b'ir adam gel'ip 'Isani g:orende ayaqlarina d:us,t:u.23 Ona c,oq yalvarip ded'i:"qizca`gizim can :ust:unded'ir .gel eller'in'i onun :ust:une qoy k'i sa`galip yas,asin".
24'Isa da onunla b'irl'ikde gett'i.ardinca b:uy:uk b'ir 'izd'iham g'iderek her tarafdan Onu siqis,tiriyordu.25orada on 'ik'i yil qanaqma xastali`gina tutulan b'ir qadin var 'id'i(bar ed'i)26 o nec,e hek'im'in el'inden xayl'i azab c,ekm'is, b:ut:un varini sarf etse de vaz'iyet'i yaxs,ilas,mamis, daha da k:ot:ules,m'is,t'i.27 bu qadin 'Isa haqqinda es,'it'ip 'izd'ihamin 'ic,'inden gec,erek(kec,erek)Onun arqasindan geld'i ve Onun paltar(geys''i)ina toqundu(doqundu).28c,:unk'i bu t:ur d:us,:un:uyordu:"h'ic, bolmasa paltarina toqunsam sa`galarman."29derhal onun qanaqmasi kes'ild'i ve b'ild'i k'i beden'indek'i xastaliqdan sa`galdi.30 'Isa derhal b'ild'i k'i Ondan b'ir quvve c,iqti ve 'izd'ihamin 'ic,'inde d:on:up soradi:"paltarima toqunan k'im 'id'i?"

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 31, 2022 01:29PM

31s,ag'irdler'i Ona cevab berd'iler:"g:or:uyorsun k'i 'izd'iham Sen'i siqis,tiriyor.nece sorayab'ilers'in k'i Mana toqunan k'im 'id'i?"31bunu eden'i g:ormek :uc,:un 'Isa etrafa baqti.33qadinsa :oz:une ne boldu`gunu b'ild'i.qorqudan t'itreyerk gel'ip 'Isanin aya`gina d:us,t:u ve b:ut:un haq'iqat'i Ona s:oyled'i.34'Isa da ona ded'i qizim 'imanin sen'i xalas ett'i.arqayin get ve astali`gindan sa`gal".35'Isa hala gepleyordu(qonus,uyordu danis,iyordu)k'i s'inagoga re'is'in'in ev'inden adamlar gel'ip ded'i:"qizin :old:u .daha Muall'im'i n'iye narahat ed'iyorsun?"lak'in 'Isa bu s:oze mahal qoymayaraq s'inagoga re'is'ine ded'i :"qorqma yalniz 'iman et."37 O peter yaqub ve yaqubun qardas,i yayadan bas,qa h'ic, k'im'i ardinca gelme`ge qoymadi.38onlar s'inagoga re'is'in'in ev'ine gelende 'Isa c,oq hay-k::uy a`glas,ip nale c,ekenler g:ord:u.39'Isa 'ic,er'i g'irende onlara ded'i:"n'iye hay-k:uy salip a`glas,iyorsunuz?us,aq :olmey'ip sadece bolaraq yatip".40onlar 'Isaya g:uld:uler.b:oyle bolanda 'Isa heme n'i dis,ariya c,iqarandan sonra c,ocu`gun ata-anasini :Oz:u 'ile gelenler'i g:ot:ur:up c,ocuq bolan yere g'ird'i.41'Isa c,ocu`gun el'inden tutup ded'i:"tal'ita qum" bunun manasi b:oyled'ir:"qizca`giz sana deyorum:qalq"42on 'ik'i yas,li qiz derhal qalqip gezme`ge bas,ladi.ol an oradaqilar tamami 'ile mat qaldi(hayretlend'i taac:ublend'i).43'Isa onlara qada`gan ett'i k'i bunu h'ic, kes b'ilmes'in ve sonra ded'i qiza yemek bers'inler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 31, 2022 01:36PM

it is true that i favord democracy guvernment for iran wen i was yung.i don't favor licentious democracy but i favor moral democracy.a degenerate electorate has some things common with degenerate aristocracy.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 01, 2022 01:19PM

exodus 20:16"thou shalt not bear fals witnis agenst thy neighbor" and matta 19:18"yalandan s,ah'idl'ik etme".well.but i hav writen too much unaccurate and partly joking words.behter if i had writen like an honest cort(court)witnis,an honest judge and honest juror.but because i am a Christian my witnis about images in stone,galexys and clouds is honest according with my unperfect and unomniscient knowlege.and partly because i noticed partial unknowance(ignorance)about papaver setigerum d.c. and is a hobby uf mine growing those plants and tu advance botany science.i scored 95% on a science apptitute test thowh(though) i hadn't been studying all my school work and coold had dun behter on the test than 95% if i had studyd and another factor.person make judgements and say things.but some persons' witnis is true.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 01, 2022 02:05PM

6 inci b:ol:um 1 'Isa oradan ayrilip do`gma yurduna geld'i.s,ag'irdler'i de Onun ardinca gel'iyordu.2 s,enbe g:un:u bolanda O s'inagogada tal'im :o`gretme`ge bas,ladi.Onu d'inleyen adamlarin c,o`gu taac:ublenerek ded'i:"bu Adamda b:oyle(beyle,belae)s,eyler haradandir?bu nece h'ikmett'ir Ona ber'il'ip?bu t:ur m:uc'izeler Onun el'inden nece gel'iyor?bu Adamin hem'in d:ulger(marangoz) de`g'ilm'i?meryem'in o`glu yaqubun yus'if'in yehudanin ve s,'imonun qardas,i de`g'ilm'i?Onun bacilari burada-b'iz'in aramizda yas,amayormu?"onlarin 'Isaya aci`gi tuttu.4'Isa onlara ded'i:"b'ir peyagambere :oz yurdundan qohum-aqrabalari arasindan ve :oz ev'inden bas,qa h'ic, b'ir yerde xor baqmazlar".5orada O h'ic, b'ir m:uc'ize yaratab'ilmed'i yalniz b'ir nec,e xastanin :uzer'ine el qoyup s,'ifa berd'i.6'Isa onlarin 'imansizli`gina hayret ed'iyordu.sonra etraf kentlerde tal'im :o`greterek oralari gez'ip-dolas,ti.7'Isa on 'ik'i s,ag'ird'i yanina c,a`girip onlari 'ik'i-'ik'i g:onderme`ge bas,ladi ve onlara natem'iz ruhlar :uzer'inde salah'iyet berd'i.8onlara taps,irdi k'i yol :uc,:un asadan bas,qa h'ic, ne - ne ekmek(c,:orek) ne torba ne de qurs,aqlarinda pul g:ot:urs:unler 9 ayaqlarina sandal geyseler de e`g'inler'ine 'ik'i k:oynek(g:omlek)gey'inmes'inler.10'Isa onlara ded'i:"harada b'ir eve g'irsen'iz c,iqanacan orada qalin.11harada s'iz'i qabul etmey'ip s'ize qulaq asmaq 'istemezlerse oradan ayrilarken onlara qars,i s,ehadet bolsun deye ayaqlarinizin tozunu c,irpin".12onlar da yola d:us,t:uler ve va'z ederek 'insanlari t:ovbeye c,a`girdilar.13 c,oqlu c'in c,iqarttilar ya`g 'ilen mesh ederek c,oq xastaya s,'ifa berd'iler.14patis,ah h'irod da bolanlari es,'itt'i c,:unk'i 'Isanin adi taniniyordu.adamlar deyordular:"vaft'iz eden yahya :oluler arasindan d'ir'il'ip.buna g:ore de o m:uc'ize yaratiyor."15d'igerler'i 'ise deyordular:"bu 'ilyastir".bazilari da deyordudu:"kec,m'is,dek'i peygamberlerden b'ir'ine oxs,ar peygamberd'ir".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 01, 2022 02:52PM

16 amma h'irod qardas,i f'il'ip'in avret'i h'irod'iyaya g:ore yahyani tuturaraq qollarini qandallatip z'indana saldirmis,ti.c,:unk'i h'irod h'irod'iyani :oz:une avret bolaraq almis,ti 18 ve yahya h'iroda dem'is,t'i:"qardas,inin avret'in'i almaq sana qada`gandir".19 h'irod'iya yahyaya qars,i k'in saqlayip onu :old:urmek n'iyet'ine d:us,m:us,t:u amma bunu edeb'ilmeyordu.20c,:unk'i h'irod yahyanin sal'ih ve muqaddes b'ir adam boldu`gunu b'ild'i`g'ine g:ore ondan qorqup onu qoruyordu.h'irod ona qulaq asanda s,as,qinl'i`ga d:us,t:u buna baqmayaraq onu heveslen d'inleyordu.21 b'ir g:un h'irod'iyanin el'ine yaxs,i b'ir fursat d:us,t:u.h'irod ad g:un:unde 'iyanlarina m'inbas,ilara ve jel'ilen'in n:ufuzlu s,axslarina z'iyafet berd'i.22 z'iyafet zamani h'irod'iyanin qizi 'ic,er'i dax'il bolup raqs ett'i.bu h'irodun ve qonaqlarinin xos,una geld'i.patis,ah qiza ded'i:"y:ure`g'in 'isteyen'i menden d'ile men de sana berey'in".23sonra muhkem and 'ic,erek yene ded'i:"menden her ne 'istesen hatta patis,ahli`gimin yarisini b'ile 'istesen sana berecekmen".24qiz 'ise c,iqip anasindan soradi:"men ne 'istemel'iyem?"o cevab berd'i:"vaft'iz eden yahyanin bas,ini".25qiz o saat patis,ahin yanina qac,ti ve :oz 'iste`g'in'i ded'i:"'isteyorum k'i vaft'izc,'i yahyanin bas,ini derhal b'ir s'in'i 'ic,'inde mana beres'in".patis,ah der'in keder b:ur:ud:u amma 'ic,t'i`g'i andlara ve qonaqlara g:ore qizin s:oz:un:u yere salmaq ''istemed'i.27patis,ah derhal b'ir cellad g:onder'ip yahyanin bas,ini get'irme`g'i emrett'i.cellad g'id'ip z'indanda yahyanin boynunu vurdu(urdu) ve onun bas,ini b'ir s'in'i 'ic,'inde get'ir'ip qiza berd'i.qiz da onu anasina berd'i.29yahyanin s,ag'irdler'i 'ise bunu es,'itende gel'ip onun cesed'in'i g:ot:urd:uler ve qab'ire qoydular.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 01, 2022 02:57PM

30 havar'iler 'Isanin yanina yi`g'ildi ve g:ord:ukler'i 'is,ler :o`grett'ikler'i tal'im haqqinda Ona naql ett'iler.31'Isa onlara ded'i:"gel'in k'imses'iz yerde b'ir az d'incel'in".c,:unk'i gelip-g'iden c,oq boldu`gunudan yemek yeme`ge b'ile vaqt tapmiyordular.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 02, 2022 12:44PM

32 onlar da ayrilip qayi`ga b'inerek her b'ir'i tekbas,ina k'imses'iz b'ir yere gett'iler.33g'iderken cemaat onlari g:ord:u ve c,o`gu tanidi b:ut:un s,eherlerden aqis,ip gett'iler onlardan :once oraya c,attilar.34'Isa sah'ile d:us,ende b:oy:uk b'ir 'izd'iham g:ord:u ve onlara rahmi(rahmi?) geld'i(acidi).c,:unk'i onlar c,obansiz qoyunlara benzeyordu.'Isa onlara c,oq s,eyler haqqinda tal'im :o`gretme`ge bas,ladi.35vaqt gec,'iyordu.s,ag'irdler'i gel'ip 'Isaya ded'iler:"bura c,:oll:ukt:ur. artiq gec,t'ir.36cemaati biraq qoy g'id'ip etrafdaqi kent ve obalardan :ozler'ine b'ir s,ey alip yes'inler".37 amma "isa onlara cevab berd'i:"onlara yeme`g'i s'iz ber'in".s,ag'irdler 'Isaya ded'iler:"belke(belk'i) g'id'ip 'ik'i y:uz d'inarliq ekmek(c,:orek) alalim ve onlara berel'im k'i yes'inler?"38 amma 'Isa onlara ded'i:"g'id'in baqin nec,e ekme`g'in'iz var(bar)?onlar da baqip ded'iler:"bes, ekme`g'imiz ve 'ik'i bali`gimiz var".39'Isa onlara emrett'i k'i cemaati deste-deste g:ok otlarin :ust:unde oturtsunlar.40cemaat y:uz-y:uz ell'i-ell'i deste s,ekl'inde oturdular.41'Isa bes, ekme`g'i ve 'ik'i bali`gi g:ot:ur:up g:o`ge baqaraq s,:uk:ur duasi ett'i.sonra ekme`g'i b:ol:up s,ag'irdler'ine berd'i(verd'i) k'i cemaata paylasinlar.'ik'i bali`gi da hemeye b:ol:us,t:urd:u.heme yey'ip-doydu.artiq qalan ekmek ve baliq h'isseler'in'i yi`gdilar on 'ik'i zenb'il(sebet sepet) doldu.44 ekmekler'i yeyen k'is,'iler'in sayi bes, m'in nefer 'id'i(ed'i).

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 02, 2022 12:47PM

i decided tu use and like men g'idece`gem but g'idecekmen ,Menem and gelermen but men gelerem.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 02, 2022 01:04PM

45 bundan derhal sonra 'Isa cemaati evler'ine g:ondererken s,ag'irdler'in'i de mecbur ett'i k'i qayi`ga b'in'ip :oz:unden evvel o b'ir'i sah'ile -bet saydaya gec,s'inler(kec,s'inler)46"Isa cemaati yola salandan sonra dua etmek :uc,:un da`ga c,iqti.47axs,am bolanda(olanda) qayiq g:ol:un ortasinda 'id'i.amma 'Isa quruda tek dayanmis,ti.48O g:ord:u k'i s,ag'irdler'i g:uc,len avar c,ek'iyor(k:urek c,ek'iyor) c,:unk'i yel onlara qars,i es'iyordu.gecen'in d:ord:unc:u nevbet'i 'Isa g:ol:un :ust:u 'ile y:ur:uyerek onlarin yanina geld'i ve onlara kec,mek(gec,mek) 'isted'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 02, 2022 01:41PM

49 s,ag'irdlerse 'Isanin g:ol:un :ust:u 'ile y:ur:ud:u`g:un:u g:orende Onu b'ir kabus(xayalet) b'il'ip qis,qirdilar.50 c,:unk'i heme Onu g:or:up lerzeye d:us,m:us,t:u.lak'in bu anda 'Isa onlara m:uraccat ed'ip ded'i:"cesaretl'i bolun Menem qorqmayin."51.qayi`ga b'in'ip onlara qos,uldu.yel de sak'itles,t'i.heme tamami 'ile mat qaldi.52c,:unk'i 'inadkar y:urekl'i bolduqlarina g;ore ekmek 'ilen ba`gli 'is,'i hala da bas,a d:us,mem'is,t'iler.53'Isa ve s,ag'irdler g:ol:u gec,'ip g'inesar sah'il'ine c,attilar ve qayi`ga ba`gladilar.onlar qayiqdan d:us,en k'ib'i cemaat 'Isani tanidi 55 ve qac,ip etraf yerler'i gez'ip-dolas,tilar.'Isanin harada boldu`gunu es,'itende xastalari yataqlar :ust:unde oraya get'irme`ge bas,ladilar.'Isanin gett'i`g'i her yerde-kentlerde s,eherlerde obalarda xastalari get'ir'ip meydanlara qoyuyordular .xastalar h'ic, bolmasa 'Isanin paltarina toqunmaq :uc,:un yalvariyordular.Ona toqunanlarin hemes'i
sa`galiyordu.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 03, 2022 12:59PM

7 'inc'i b:ol:um 1 fer'is'iler ve yerus,al'imden gelen baz'i(bazi) 'ilah'iyatc,ilar 'Isanin yanina yi`gildi.2 onlar g:ord:uler k'i 'Isanin s,ag'irdler'inden baz'is'i murdar eller 'ilen yan'i eller'in'i yumamis, ekmek yeyor.3fer'is'iler ve b:ut:un yehud'iler aqsaqallardan qalan adet-ananeye amel ederek eller'in'i yaxs,i-yaxs,i yumadan yemek yemezler.4 onlar bazardan gelende yuyunmayan h'ic, ne yemezler.hemc,'in'in(hem c,un'in? english "as well") b'ir sira bas,qa adet-ananelere de amel ederler.b:oyle k'i onlar kaseler'i dolc,alari tunc, qazanlari ve yataqlari yuyup paklarlar.fer'is'iler ve 'ilah'iyatc,ilar 'Isadan soradilar:"ne :uc,:un s,ag'irdler'in aqsaqallardan qalan adet-ananeye g:ore yas,amayaraq murdar ellerlen ekmek yeyorlar?"6'Isa onlara ded'i:"yes,aya peygamber s'iz 'ik'iy:uzl:uler :uc,:un ne yaxs,i s:oyley'ip.yazildi`gi k'ib'i:"bu xalq dudaqlari 'ilen Mana h:urmet ed'iyor amma qalblari Menden uzaqtir.7bos, yere Mana secde ediyorlar 'insan emrler'inden c,iqardiqlari tal'imler'i :o`gret'iyor".8 s'iz Allahin emr'in'i atip 'insan adet-ananes'in'i tutuyorsunuz". 9 sonra 'Isa onlara ded'i:" :oz adet=ananen'iz'i berqarar etmek :uc,:un Allahin emr'in'i kenara atma`gi nece de yaxs,i bacariyorsunuz.10c,:unk'i musa b:oyle emrett'i:"ata-anana h:urmet et" ve"atasini yaxud anasini s:o`gen(s:oven) adam :old:urmel'id'ir".11s'izse deyorsunuz:"b'ir adam atasina yaxud anasina "menden umdu`gun yardim qurban boldu" , yan'i "Allaha hasr bolundu" dese " 12 onda hem'in adama 'iz'in berm'iyorsunuz k'i ata-anasina yardim ets'in.13bununla da s'iz nes'ilden nesle :ot:urd:u`g:un:uz adet-ananen'iz 'ilen Allahin kelami h'ic, ed'iyorsunuz.axi buna benzer c,oq 'is,ler g:or:uyorsunuz".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: Sfhj ()
Date: February 03, 2022 01:49PM

Blue orbs circle Uranus

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 03, 2022 02:06PM

14'Isa yene cemaati yanina c,a`girip onlara ded'i:"hemen'iz Mana qulaq asin ve derk ed'in.15kenardan 'insanin dax'il'ine g'iren s,ey 'insani murdar edeb'ilmez.amma 'insani murdar eden s,eyler dax'il'inden c,iqanlardir".16(es,'itme`ge qula`gi bolan es,'its'in)17'Isa cemaatdan ayrilip eve gelende s,ag'irdler'i bu mesel bares'inde Ondan soradilar.18'Isa onlara cevab berd'i:"s'iz de hala derk etmed'in'izm'i?(derk etmem'is'in'iz?)bas,a d:us,m:uyorsunuz k'i kenardan 'insanin dax'il'ine g'iren s,ey 'insani murdar edeb'ilmez?19c,:unk'i dax'il bolan s,eyler onun y:ure`g'ine de`g'il qarnina g'id'iyor ve 'ifraz bolunuyor.".'Isa bununla b:ut:un yemekler'in tem'iz boldu`gunu beyan ett'i.20 O s:oz:une devam ett'i:"'insani murdar eden 'insandan c,iqandir.21c,:unk'i 'insanlarin dax'il'inden y:ure`g'inden p'is f'ik'irler c'ins'i axlaqsizliq o`gurluq qat'ill'ik z'inakarliq tamahkarliq s,er ameller h'ile bozgunluq baxilliq(paxilliq) k:ufr lovgaliq ve aqilsizliq c,iqar.b:ut:un bu p'is(k:ot:u) 'is,ler 'insan dax'il'inden c,iqip onu murdar ed'iyor".24'Isa oradan ayrilip sur b:olges'ine gett'i.O b'ir eve g'ird'i ve 'istemed'i k'i harada boldu`gunu b'ilen(b'ilyen) bolsun.amma bunu g'izlete b'ilmed'i.25 b'ir qadinin azyas,li qizi natem'iz ruha tutulmus,tu.qadin 'Isa haqqinda xaber tutan k'ib'i gel'ip Onun ayaqlarina d:us,t:u.26bu qadin sur'iye-fen'ikes'inde do`gulmus, b'ir yunan 'id'i.ol 'Isaya yalvardi k'i qizindan c'in'i c,iqartsin.27'Isa ona ded'i:"qoy evvel cocuqlar doysun c,:unk'i cocuqlarin ekme`g'in'i g:ot:ur:up 'itlere atmaq d:uzg:un bolmaz".28qadinsa Ona cevab berd'i:"ya Rebb axi 'itler de cocuqlarin sofra altina t:okt:u`g:u(d:okt:u`g:u)qirintilardan yeyor".29'Isa qadina ded'i:"get sen'in bu s:oz:une g:ore c'in qizini terk ett'i".30qadin ev'ine gelende g:ord:u k'i qizi yata`ginda uzanip ve c'in ondan c,iqip.31'Isa yene sur b:olges'inden c,iqti s'idonu gec,t'i(kec,t'i) ve dekapolis b:olges'inden gec,erek jel'ile g:ol:une c,atti.32b'ir ker ve peltek adami 'Isanin yanina get'ird'iler ve yalvardilar k'i el'in'i onun :uzer'ine qoysun.33'Isa hem'in adami cemaatdan ayrilip bas,qa b'ir yere apardi ve parmaqlarini bu adamin qulaqlarina qoydu t:uk:ur:up onun d'il'ine toqundu.g:o`ge baqti ah c,ekerek ona ded'i:"effata" yan'i "ac,il"ol anda bu adamin hem qulaqlari ac,ildi hem de d'il'in'in ba`glili`gi d:us,t:u ve ol aydin danis,ma`ga(gepleme`ge) bas,ladi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 03, 2022 02:21PM

36'Isa bunu g:orenlere qada`gan ett'i k'i bu barede h'ic, k'ime h'ic, ne demes'inler.lak'in ne qadar c,oq qada`gan etse de o qadar c,oq xaber yaydilar.37heme hadsiz taac:ublenerek ded'i:"her 'is,'in :ohdes'inden yaxs,i gel'iyor hem kerler'in qula`gini hem de lallarin d'il'in'i ac,iyor".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 04, 2022 01:35PM

8'inc'i b:ol:um 1 o g:unler yene b:oy:uk 'izd'iham toplas,ti.onlarin yemekler'i bolmadi`gina :uc,:un 'Isa s,ag'irdler'i yanina c,a`girip ded'i"2"bu cemaata yazi`gim gel'iyor c,:unk'i :uc, g:und:ur k'i yanimdadirlar ve yeme`ge h'ic, neler'i yoqtur.3eger onlari evler'ine ac, yola salsam yolda taqatdan d:us,erler.onlarin bazisi uzaqdan gel'ip".4 s,ag'irdler'i Ona cevab berd'iler:"k'imse bu c,:oll:ukde haradan elmek tapab'iler k'i bu qadar 'insani doydursun?"5'Isa onlardan soradi:"nec,e ekme`g'in'iz var?"onlar ded'iler:"yed'i".6onda 'Isa cemaata emrett'i k'i yere otursunlar.yed'i ekme`g'i g:ot:urd:u ve s,:ukrederek b:ol:up paylamaq :uc,:un s,ag'irdler'ine berd'i.s,ag'irdler de cemaata payladi.7onlarin b'ir nec,e k'ic,'ik bali`gi da var 'id'i ve 'Isa s,:uk:ur duasi edenden sonra bunlari da paylama`gi emrett'i.8cemaat yey'ip-doydu.artiq qalan h'isseler'i yi`gdilar yed'i sebet doldu.9orada d:ort m'ine yaqin adam var 'id'i.'Isa onlari yola saldi.O s,ag'irdler'i 'ile b'irl'ikde derhal qayi`ga b'in'ip dalmanuta b:olges'ine gett'i.11fer'is'iler 'Isanin yanina gel'ip Onunla m:ubahese etme`ge bas,ladilar.Onu sinamaq :uc,:un 'isted'iler k'i g:okden gelen b'ir alamet g:orsets'in(g:osters'in).12 O y:ure`g'inde der'in b'ir ah c,ek'ip ded'i:"n'iye bu nes'il alamet axtariyor?s'ize do`grusunu deyorum: bu nesle h'ic, b'ir alamet ber'ilmeyecek".13 sonra onlari terk ed'ip yene qayi`ga b'ind'i ve ob'ir'i sah'ile taraf y:uzd:u.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 04, 2022 02:16PM

14 s,ag'irdler ekmek g:ot:urme`g'i yaddan c,iqarmis,lar.qayiqda onlarin yalniz b'ir dane ekme`g'i var 'id'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 05, 2022 04:30PM

15'Isa onlara xaberdarliq ederek ded'i:"'iht'iyatli bolun fer'is'iler'in mayasindan ve h'irodun mayasindan :oz:un:uz:u g:ozley'in".16s,ag'irdler 'ise :oz aralarinda danis,ip deyordular:"bunu ekme`g'im'iz bolmadi`gi :uc,:un deyor".17'Isa bunu b'ilerek onlara ded'i:"ne :uc,:un ekme`g'in'iz'in yoqlu`gundan danis,iyorsunuz?hala derk etm'iyormusunuz bas,a d:us,m:uyorm:usunuz?n'iye y:ure`g'in'iz 'inadkardir?18g:ozler'in'iz bola-bola g:orm:uyorsunuzmu?qulaqlariniz bola-bola es,'itm'iyormusunuz?meger yadinizdan c,iqip ?19 Men bes, ekme`g'i bes, m'in nefer'in arasinda b:ol:up paylayanda yemek t'ikeler'inden nec,e zenb'il doldurdunuz?"onlar ded'iler:"on 'ik'i".20"yed'i ekme`g'i d:ort m'in nefer'in arasinda b:ol:up paylayanda ekmek t'ikeler'inden nec,e sebet doldurdunuz.?"onlar ded'iler:"yed'i".21 'Isa onlara ded'i:"hala bas,a d:us,med'in'izm'i.?"

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 05, 2022 04:57PM

22onlar (beyt-saydaya) bet-saydaya geld'iler.bazi adamlar 'Isanin yanina b'ir k:or adam get'ird'iler ve 'Isa bu adama toqunsun deye Ona yalvardilar.23'Isa k:or:un el'inden tutup kentden kenara apardi.sonra onun g:ozler'ine t:uk:ur:up eller'in'i onun :uzer'ine qoydu ve soradi:"b'ir s,ey g:or:uyormusun?"24k:or yuqari baqip ded'i:"adamlar g:or:uyorum a`gac,lara oxs,ayor amma y:ur:uyorlar".25onda 'Isa eller'in'i yen'iden bu adamin g:ozler'in'in :ust:une qoydu.k:or adam g:ozler'in'i ac,ip baqti.o s,'ifa tapti ve her s,ey'i aydin g:orme`ge bas,ladi.26'Isa onu ev'ine g:onderd'i ve ded'i:"kente b'ile g"irme".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 07, 2022 12:30PM

'Isa s,ag'irdler'i 'ile b'irge f'ilipus seza'iyes'in'in kentler'ine taraf yollandi.yolda s,ag'irdler'inden soradi:"adamlarin ded'i`g'ine g:ore Men kimem?"28s,ag'irdler'i Ona b:oyle cevab berd'iler:"bazilari vaft'izc,'i yahya bas,qalari 'ilyas d'igerler'i 'ise deyorlar k'i peygamberlerden b'ir'is'in".29'Isa onlardan soradi:"bes s'iz ne deyorsunuz?s'izce Men k'imem?"peter Ona cevab berd'i:"sen Mes'ihs'in".30'Isa s,ag'irdler'ine qada`gan ett'i k'i Onu haqqinda h'ic, kese danis,masinlar.31'Isa onlara tal'im :o`gretme`ge bas,ladi:"Bes,er O`glu c,oq azab c,ekmel'i aqsaqallar bas,kah'inler ve 'ilah'iyatc,ilar tarafindan redd ed'ilmel'i :old:urmel'i ve u:c, g:unden sonra d'ir'ilmel'id'ir".32'Isa bu s:ozler'i aydin deyordu.peter 'ise Onu b'ir kenara c,ek'ip 'it'iraz etme`ge bas,ladi.33amma 'Isa d:on:up s,ag'irdler'ine baqti ve petere 'it'iraz ett'i:"c,ek'il qars,imdan s,eytan.sen Allahin 'is,ler'i haqqinda de`g'il 'insan ameller'i bares'inde f'ik'irles,'iyorsun".34'Isa s,ag'irdler'i 'ile b'irge(b'irl'ikde , beraber)cemaati da yanina c,a`girip b:oyle ded'i:"eger b'ir kes Men'in ardimca gelmek 'isteyorsa :oz:unden 'imt'ina ets'in ve c,armixini g:ot:ur:up ardimca gels'in.35k'im canini xalas etmek 'isteyorsa onu y'it'irecek. amma Men'inle m:ujde u`grunda canini y'it'iyorsa onu xalas edecek.36'insana b:ut:un d:unyani qazanip canini y'it'ime`g'in'in ne xayri var.37'insan :oz canini 'ivazina ne bereb'iler.38bu vafasiz ve g:unahkar nes'il arasinda k'im Menden ve Men'in s:ozler'imden utanarsa Bes,er O`glu da Atasinin 'izzet'i 'ic,'inde muqaddes meleklerlen b'irge gelende ol adamdan utanacaq".9uncu b:ol:um 1 'Isa onlara ded'i:"s'ize do`grusunu deyorum:burada duranlardan bazisi Allahin patis,ahli`ginin qudretl'i gel'is,'in'i g;ormeden :olmeyecek".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 07, 2022 01:11PM

2alti g:unden sonra 'Isa :Oz:u 'ile yalniz peter yaqub ve yahyani g:ot:ur:up h:und:ur b'ir da`ga c,iqti.onlarin qars,isinda g:or:un:us,:u de`g'is,t'i.3 Onun l'ibasi g:oz qamas,tirici aq reng aldi.yer y:uz:unde h'ic, geys'i tem'izleyen onu b:oyle aq edeb'ilmezd'i.ol an 'ilyas ve musa onlara g:or:und:u.onlar 'Isa 'ilen sohbet ed'iyordular.5peter s:oz:u bas,layip 'Isaya ded'i:"Rebb'i ne yaxs,i k'i b'iz buradayiz.gel :uc, c,ardaq quralim b'ir'i Sen'in b'ir'i musa b'ir'i de 'ilyas :uc,:un".6 o b'ilm'iyordu k'i ne des'in c,:unk'i onlari dehs,et b:ur:um:us,t:u.7 bu zaman b'ir bulut onlarin :uzer'ine g:olge(k:olge) saldi.bulutdan b'ir ses geld'i:"bu Men'in sev'iml'i O`glumdur Ona qulaq asin."8b'irden etrafa baqanda artiq yanlarinda 'Isadan bas,qa k'imsen'i g:ormed'iler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: February 07, 2022 01:15PM

9da`gdan 'inerken 'Isa s,ag'irdler'ine qada`gan ett'i k'i Bes,er O`glu :ol:uler arasindan d'ir'ilene qadar orada g:ord:ukler'in'i h'ic, k'ime demes'inler.

Options: ReplyQuote
Pages: PreviousFirst...5455565758596061626364Next
Current Page: 61 of 64


Your Name: 
Your Email (Optional): 
Subject: 
Attach a file
 • No file can be larger than 75 MB
 • All files together cannot be larger than 300 MB
 • 30 more file(s) can be attached to this message
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ********  **  ** **   ** **   ** **   ** 
 **   **  ** **  **   ** ***  *** **   ** 
 **   **  ****  **   ** **** **** **   ** 
 ********   **   **   ** ** *** ** ********* 
 **      **   **  **  **   ** **   ** 
 **      **    ** **  **   ** **   ** 
 **      **    ***   **   ** **   ** 
This forum powered by Phorum.