HomeFairfax General ForumArrest/Ticket SearchWiki newPictures/VideosChatArticlesLinksAbout
Off-Topic :  Fairfax Underground fairfax underground logo
Welcome to Fairfax Underground, a project site designed to improve communication among residents of Fairfax County, VA. Feel free to post anything Northern Virginia residents would find interesting.
Pages: PreviousFirst...5152535455565758596061Next
Current Page: 60 of 61
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 02, 2021 04:36PM

2'inc'i bab 'Isa padis,ah h'irodun devr'inde yehu'diyen'in bet lexem s,ehr'inde anadan bolduqda m;udr'ik adamlar s,arqdan yerusal'im gel'ip ded'iler:"yehud'iler'in anadan bolmus, Padis,ah haradadir?s,arqda onun yildizini g:ord:uk ve ona secde qilma`ga geld'ik".padis,ah h'irod bunu es,'itt'ikde :oz:u ve b:ut:un yerusal'im xalqi telas,a d:us,t:u.4 h'irod xalqin b:ut:un bas,c,i(bas,) kah'inler'in'i ve 'ilah'iyatc,ilarini toplayaraq onlardan Mes'ih'in harada do`guldu`gunu soradi.5"yehudiyen'in bet lexem s,ehr'inde"ded'iler."c,:unk'i peygamber vasitasilan b:oyle yazilip:6"ey yehuda topra`gindaqi betlexem,sen yehuda h:ukmdarlari arasinda en k'ic,ik de`g'ils'in,c,:unk'i xalqim 'israele c,oban bolan H:ukmdar senden c,iqacaq".7onda h'irod m:udr'ik adamlari g'izl'ice c,a`girip onlardan yildizin g:or:und:u`g:u daq'iq vaqti :ogrend'i.8"get'in(ged'in,g'id'in),K:orpe d'iqqatlen axtarin,tapan k'ib'i mana xaber ber'in k'i,men de get'ip Ona secde qilayin.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 02, 2021 05:14PM

"deyerek onlari betlexeme g:onderd'i.9onlar padis,ah d'inled'ikden sonra sonra yola d:us,t:uler.O vaqt s,arqda g:ord:ukler'i yildiz onlara yol g:orset'iyordu(g:oster'iyordu).o, K:orpen'in boldu`gu yer'in :uzer'inde c,attiqda dayandi.10 onlar yildizi g:ord:ukler'i vaqt c,oq sev'ind'iler.11eve g'ir'ip K:orpen'i anasi meryemlen b'irl'ikde g:ord:uler ve yere qapanaraq Ona secde qildilar,xaz'ineler'in'i ac,ip Ona hed'iyeler'i-qizil(altin),k:und:ur(g:unn:uk) ve m:ur(m'irra)'i taqd'im ett'iler.sonra r:uyada h'irodun yanina qayitmamaq :uc,:un xaberdarliq aldiqlarina g:ore bas,qa yollan :oz :ulkeler'ine gett'i.(t:urkc,ede t:oremek t:uremekt'ir.s,ayet ol 'imlasi ve telaf:uz:u daha do`grudur.)

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 03, 2021 12:17PM

(bu ana d'il'im de`g'il ondan baz'i hatalar bolab'iler)m:udr'ik adamlar yola d;us,enden sonra Rebb'in b'ir mele`g'i yus'ife r:uyada g:or:unerek ded'i:"qalq,K:orpe 'ilen anasini g:ot:ur,misira qac,.men sana xaber berene qadar orada qal.c,:unk'i h'irod K;orpen'i :old:urmek :uc,:un axtarma`ga bas,layor".b:oylel'iklen,yus'if qalqti,hem'in gece K:orpe 'ilen anasini g:ot:ur:up misira yollandi.15h'irod :olene qadar orada qaldi.bu Rebb'in peygamber vasitasilan s:oyled'i`g'i s:oz yer'ine yets'in deye bas, berd'i.":Oz O`glum misirdan ca`girdim.".16 h'irod m:udr'ik adamlar tarafindan axmaq yer'ine qoyuldu`gunu g:orende c,oq h'iddetlend'i.o m:udr'ik adamlardan vaqta g:ore betlexem ve onun etrafinda yas,ayan 'ik'i ve 'ik'i yas,dan as,a`gi k:orpe o`glan us,aqlarini :old:urtt:u.17 b:oylel'iklen,yeremya peygamber vasitasilan s:ylenen bu s:oz yer'ine yett'i:18"ramada b'ir ses es,'it'ild'i a`glas,ma ve b:uy:uk(b:oy:uk)feryad sesler'i .rah'ile us,aqlari :uc,:un a`glayor,tesell'i 'istemeyor('istem'ir).c,:unk'i onlar daha yoqtur"19 h'irod :olenden sonra Rebb'in b'ir mele`g'i misirda yus'ife r:uyada g;or:un;up ded'i:"qalq,K:orpe 'ilen anasini g:ot:ur 'isra'il :ulkes'ine qayit.c,:unk'i K:orpen'in canini almaq 'isteyenler :old:u" .21 yus'if qalqti,k:orpe ilen anasini g:ot:ur:up 'isra'il :ulkes'ine qayitti.22 amma arxelanin :oz atasi h'irodun yer'ine yehud'iye padis,ahi boldu`gunu es,'itende(es,'idende ve'is,'itende)oraya getme`ge qorqtu.r:uyada xaberdarliq alaraq gal'ile b:olges'ine gett'i.gel'ip nazaret dey'ilen s,eherde mesken saldi.bu peygamberler vasitasilan s:oylenen"Ona nazaretl'i den'ilecek"s:oz:u yer'ine yets'in deye bas, berd'i.3 1 o g:unlerde vaft'izc,i yahya yehud'iye c,:ol:unde va'z ederek meydana c,iqti.o b:oyle deyordu:t:ovbe ed'in c,:unk'i Semav'i padis,ahliq yaqinlas,ip".3bu ol adamdir k'i,yes,aya peygamber onun baresinde(haqqinda 'ilg'il'i)demi's,t'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 03, 2021 12:51PM

"sahrada n'ida eden'in ses'i gel'iyor:"rebb'in yolunu hazirlayin,onun gec,ece`g'i yerler'i d:uz ed'in"4yahya deve yunundan paltar(esvab)geym'is,),bel'ine der'i qurs,aq ba`glamis,ti,yeme`g'i c,ek'irtge ve c,:ol bali ed'i.yerus,alim sak'inler'i,b:ut:un yehud'iye d'iyarindan bolanlar ve 'iordan etrafinda yas,ayanlar yahyanin yanina gel'iyordu.6onlar g:unahlarini 'it'iraf ederek onun tarafindan iordan c,ayinda vaft'iz bolunuyordu.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 03, 2021 01:39PM

7fer'is'iler ve saduk'ilerden c,o`gunun vaft'iz bolmaq :uc,:un onun yanina geld'i`g'in'i g:oren yahya onlara b:oyle(beyle)ded'i:"ey g:urzeler(engerekler)nesl'i :uzer'in'ize gelen qazabdan caninizi qurtarma`gi s'iz'in beyn'in'ize k'im y:ur:ut:up?8'imd'i 'ise t:ovbeye layiq behre ber'in 9y:ure`g'in'ize "atamiz 'ibrah'imd'ir"deye d:us,:unmey'in.men s'ize deyorum:Allah bu tas,lardan 'ibrah'ime evlad yaratma`ga qad'ird'ir.10 artiq balta a`gac,larin d'ib'inde yatiyor.b:oylel'iklen,yaxs,i behre bermeyen her a`gac, kes'il'iyor ve oda atiliyor..11men s'iz'i t:ovben'iz :uc,:un su 'ile vaft'iz ed'iyorum,amma menden sonra gelen menden daha qudretl'id'ir.men Onun c,ariqlarini tas,ima`ga b'ile layiq de`g'ilem.O s'iz'i Muqaddes Ruhlan ve odlan vaft'iz edecek.Onun k:ure`g'i el'inded'ir ve xarmanini sovuracaq.:oz taxilini odda yandiracaq".13o vaqt 'Isa yahya tarafindan vaft'iz bolmaq :uc,:un gal'ileden 'iordan(erden)c,ayina yahyanin yanina geld'i.yahya Ona man'i bolmaq 'isteyerek ded'i:"sen men'i vaft'iz etmel'is'in ,sen n'iye men'in yanima gel'iyorsun?"15'Isa ona cevab berd'i:"helel'ik buna razi bol.c,:unk'i b'iz sal'ihl'ik 'is,'in'i b:oylece yer'ine yet'irmel'iy'iz"onda yahya razi boldu.16 'Isa vaft'iz bolunan k'ib'i(g'ib'i,k'im'i)sudan c,iqti.o vaqt g:okler yarildi ve Allahin Ruhunun g:o`gerc,'in k'ib'i 'ind'i`g'in'i ve :Oz :uzer'ine qondu`gunu g:ord:u.17g:oklerden b'ir seda geld'i:Bu Men'in sev'iml'i O`glumdur,Ondan raziyam".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 03, 2021 01:58PM

4 1bundan sonra 'Isa 'ibl'is tarafindan sina`ga c,ek'ilmek :uc,:un Ruh tarafindan sahraya aparildi.2'Isa qirq g:un qirq gece ruze(oruc, oruc oroza)tutandan sonra aciqti(acdi).O zaman sina`gac,eken yakinlas,ip Ona ded'i:"eger Sen Allahin O`glusunsa,bu tas,lara emret(emr et) k'i,ekme`ge(c,:ore`ge) d:ons:un".'Isa ona b;oyle cevab berd'i:"'insan yalniz ekmeklen de`g'il,Allahin a`gzindan c,iqan her kel'ime 'ile yas,ar"deye yazilmis,tir". 5 sonra 'ibl'is Onu muqaddes s,ehre get'ird'i ve mabed'in qulles'ine qoyup dedi"eger Sen Allahin O`glusunsa,:Oz:un:u as,a`gi at.axi "Allah Sana g:ore melekler'ine emreder k'i Sen'i eller'i :ust:unde aparsinlar Aya`gin b'ir tas,a de`gmes'in' deye yazilmis,tir".7'Isa ona ded'i:"Allah Rebb'i sinama "deye de yazilmis,tir.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 03, 2021 02:27PM

8"ibl'is yene(gene,y'ine) 'Isani c,oq y:uksek b'ir da`ga c,iqartti.Ona d:unyanin b:ut:un padis,ahliqlarini ve s,an s,:ohret'in'i g:orset'ip(g:oster'ip) ded'i9eger Sen yere qapanip mana secde etsen,b:ut:un bu s,eyler'i Sana berece`gem".'Isa ded'i:"redd bol s,eytan"Allahin Rebbe secde et ve yalniz Ona 'ibadet et"deye yazilmis,tir"11bundan sonra 'ibl'is "isani terk ett'i ve melekler gel'ip Ona xizmet( t:urkc,e x'izmet t:urkmence xizmat men i qullandim c,:unki kh=x 'ile yazilandir) ed'iyordu.12'Isa yahyanin habs bolundu`gunu es,'itt'ikde gal'ileye qayitti.nazaretden c,iqip zevelun ve naftal'i b:olges'inde,gal'ile g:ol:u kenarinda yerles,en kefernahumda mesken saldi.14bu,yes,eya peygamber vasitasiyla s:oylenen hem'in s:oz yer'ine deye bas, berd'i:15

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 03, 2021 02:34PM

nuclear wepons union uf concerned scientist july 2 2019 www.ucsusa.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 03, 2021 03:03PM

" zevulun ve naftal'i b:olgeler'i,den'izkenari yol."iordan c,ayinin o b'i'r'i tayi muxtel'if m'illetler yas,ayan gal'ile16zulmetde yas,ayan xalq muhtes,em b'ir is,iq g:ord:u.:ol:um g:olges'i(k:olges'i) d'iyarinda meskunlas,anlarin :uzer'ine Nur do`gdu".17 o vaqtdan 'Isa va'z ed'ip b:oyle demeye bas,ladi:"t:ovbe ed'in c,:unk'i Semav'i Padis,ahliq yaqinlas,ip."18'Isa gal'ile g:ol:un:un sah'il'inde gezerken suya tor atan 'ik'i qardas,i peter adlanan s,'imonu ve qardas,i andrey'i g:ord:u.bu adamlar baliqc,i ed'i.'Isa onlara ded'i:"ardimca gel'in,Men s'iz'i :oyle baliqc,i edece`gem k'i,insan tutacaqsiniz".20onalar derhal torlari kenaraatip Onun ardinca gett'iler(g'itt'iler).21'Isa oradan 'iler'i get'ip bas,qa 'ik'i qardas,i zavday o`glu yaqubu ve qardas,i yahyani g:ord:u.onlar da derhal qayi`gi ve atalarini qoyup Onun ardinca gett'i.23'Isa b:ut:un gal'ilen'i gez'iyor,onlarin s'inagogalarinda :ogret'iyor,Semav'i Padis,ahli`gin M:ujdes'in'i va'z ed'iyor,xalq arasinda her t:ur xastali`ga ve her t:ur naxos,lu`ga s,'ifa ber'iyordu..Onun haqqindaqi xaber b:ut:un suriyeye yayildi.ona g:ore de 'Isanin yanina her t:ur xastaliq ve iztirab c,ekenler'i,c'inlere tutulmus,lari,ep'ilept'ikler'i ve fal'icl'i('ifl'ic felc,l'i) get'ird'iler.O da onlara s,'ifa berd'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 03, 2021 03:16PM

gal'ileden dekapolis b:olges'inden yerus,al'imden yehudiye ve erden c,ayinin o b'ir'i tayindan b:oy:uk "izd'ihamlar 'Isanin ardinca get'iyordu(ged'ird'i g'id'iyordu). 5'inc'i b:ol:um 1 'Isa 'izd'iham g:or:up da`ga c,iqti.oturan k'ib'i(?)s,ag'irdler'i Onun yanina geld'i.'Isa danis,ma`ga bas,layip onlari :o`greterek ded'i:

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 04, 2021 12:15PM

krim tatar da xizmet telaffuz var.ve b:oylel'iknen.azerice getd'i krim tatar kett'i.gedecek ketecek.men get'iyorum getecek geter qullan'iyorum ve gett'i.too are other ways tu mix dialects.one coold use gel'iyor gelm'ir anlayor anlamayor.uh i regret that i had not writen more truthfully and accurately about some subjects.uh psychiatric patients aren't pets.undependent investigation i believ can expose the unscientific and harmful nature uf psychiatric practices and "schizofrenia" chemical poisons.i believ that may be by 1960 or 1960s perhaps was noticed that thorazine caused brain damage because diagnosed persons huw died but didn't take that drug woold have had less brain damage or no noticable amount compared tu brains uf those took thorazine.but may be not much noticed because usually the brain uf ded persons isn't studied.too may be a mixture uf private biznis and non profit biznises.behter for the future kids tu take apart all nuclear bomms.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 04, 2021 12:29PM

3 ne baxt'iyardir ruhen yoqsullar c,:unk'i Semav'i padis,ahliq onlarindir.ne baxt'iyar yasli bolanlar c,:unk'i onlar tesell'i tapacaq(bulacaq).5ne baxt'iyardir hal'imler c,:unk'i onlar yer y:uz:un:u 'irs alacaq(-lar).6 ne baxt'iyardir sal'ihl'ik :uc,:un acikip susayanlar c,:unk'i onlar doyacaq.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 04, 2021 12:30PM

before i forget may be numbers not poison and medical but because sorcerors and witches huw workt for mr.hussein.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 04, 2021 12:47PM

the literature says mr.s.hussein had $billions and he was a hed uf state.his fortune teller accurately predicted his rule's end .his statue fell and some date his rule's end that day 2003 4/9.then if too he had riel sorcerors.he died they say but wat if his riel sorcerors had hexed persons like g.h.w.bush.but j.c. deth date=133 paddock 85+48=133 201+133=334.too may be campos and schuck's storys mostly true.and paddock too demoniacal and 85+48=133.25+229=254 201+133=334.did saddam hussein hav sorcerors hex persons.tu kill with witchcraft?his sorcerors and witches perhaps are alive some.he himself lernd some about jinns and divination.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 04, 2021 01:29PM

7 ne baxt'iyardir merhametl'i bolanlar c,:unk'i merhamet ed'ilecek.ne baxt'iyardir y:ure`g'i tem'iz bolanlar c,:unk'i onlar allah g:orecekler.9 ne baxt'iyardir sulhyaratanlar c,:unk'i onlar Allahin evladlari adlanacaq.10 ne baxt'iyardir sal'ihl'ik u`grunda taq'ib ed'ilenler c,:unk'i Semav'i Padis,ahliq onlarindir.11'insanlar mana g:ore s'iz'i tahq'ir ed'ip taq'ib edende ,yalan s:oyley'ip s'ize her t:ur b:uhtan atanda s'iz ne baxt'iyarsiniz.12 sev'in'in ve s,adlanin c,:unk'i g:oklerde m:ukafatiniz b:uy:ukt:ur(kaysi ,hansi hang'i kad'im'i t:urkc,e b:oy:uk ya b:uy:uk? esk'i t:urk d'ile b'ir'is'i daha yakindir)axi s'izden :once gelen peygamberler'i de b:oyle taq'ib ed'ipler.13 s'iz yer y:uz:un:un tuzusunuz.amma tuz :oz tadini y'it'ir'iyorsa,ne 'ile tuzlanar?artiq c,:ole atilip 'insanlar tarafindan tapdalanmaqdan bas,qa b'ir s,eye yaramaz.14s'iz d:unyanin nurusunuz.da`gin z'irves'inde qurulan s,eher g'izl'i qalab'ilmez.15 h'ic, k'im c,ira`gi yandirip qabin altina qoymaz.aks'ine ,c,iraqdana qoyar k'i , evdek'iler'in hemes'in'i is,iqlandirsin.16:oylece de s'iz'in nurunuz 'insanlarin qars,isinda :oyle parlasin k'i , onlar xayrhah(mana osmanlica lugatdadir) 'is,ler'in'iz'i g:or:up g:oklerde bolan atanizi 'izzetlend'irecekler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 04, 2021 01:42PM

sanmayin k'i , men qanun ve peygamberler'in s:ozler'i la`gv etmek :uc,:un geld'im.Men onlari la`gv etmek :uc,Un yoq.yer'ine yet'irmek :uc,:un geld'im.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 04, 2021 03:26PM

yene bu c:umle yazica`gam c,:unk'i baz'i(bazi) hatalar yaptim.Men onlari la`gv etmek :uc,:un yoq ,yer'ine yet'irmek :uc,:un gel'im.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 04, 2021 03:55PM

correction geld'im not gel'im .is :uc,:un geld'im .

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 04, 2021 04:33PM

18 s'ize do'grusunu deyorum : g:ok ve yer gec,'ip getmeden her s,ey 'icra bolmadan qanundan en k'ic,'ik b'ir harf ve ya b'ir noqta b'ile yoq bolmayacaq.19 b:oylel'iklen , bu em'irlerden en k'ic,'i`g'inden b'ir'in'i k'im bozarsa ve bas,qalarina da bu t:ur :o`greterse , Semav'i Padis,ahliqda en k'ic,'ik sayilacaq.amma k'im bu em'irler'i yer'ine yet'irer ve bas,qalarina da :o`greterse Semav'i Padis,ah b:oy:uk sayilacaq.s'ize bunu deyorum : eger s'iz'in sal'ihl'i`g'in'iz 'ilah'iyatc,ilarlan fer'is'iler'in sal'ihl'i`g'inden artiq bolmasa Semav'i Padis,ahli`ga asla g'ire b'ilmezs'in'iz.21 s'iz qad'im zamanlarda adamlara "qatletme , k'im qatlederse muhakeme(azer'ice s:oz m:uhak'ime) maruz qalacaq" den'ild'i`g'in'i es,'itt'in'iz 22 Mense s'ize deyorum k'i ,qardas,ina hirslanan her kes muhakemeye maruz qalacaq.k'im qardas,ina "axmaq" derse ,al'i s,uranin h:ukm:une maruz qalacaq .k'im qardas,ina "saf'ih" derse ,cehennem oduna maruz qalacaq .23 buna g:ore de qurbangah qars,isina qurbanini get'ird'i`g'in zaman yadina d:us,se k'i qardas,inin sana qars,i b'ir s,'ikayet'i var ,24 qurbanini qurbangahin qars,isinda qoy , get , evvelce qardas,inlan baris, ve ondan sonra gel qurbanini taqd'im et.25 sen'i 'itham edenlen yolda eken('iken) tez razilas, k'i o sen'i hak'ime, hak'im de sen'i muhafizac,iya bermes'in ve z'indandan atilmayasin.sana do`grusunu deyorum :axirinci qap'ik qurus,unu bermey'ince oradan asla c,iqmayacaqsin.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 06, 2021 12:28PM

27 "z'ina etme" den'ild'i`g'in'i es,'itt'in'iz 28 Mense s'ize deyorum k'i , qadina servetlen baqan her her adam artiq y:ure`g'inde onunla z'ina etm'is, boluyor.29 eger sa`g g:oz:un sen'i p'is yola c,ekerse , onu c,iqar at.c,:unk'i sen'in :uc,:un beden uzvlarindan b'ir'in'i mahv bolmasi b:ut:un beden"in"in cehenneme d:us,mes'inden yaxs,idir.31 "k'im avret'in'i bos,arsa ,ona talaq ka`gizi bers'in" den'ilm'is,t'ir(dey'ilm'is,t'ir).32 Mense s'ize deyorum k'i , c'ins'i axlaqsizliqdan bas,qa b'ir sebebe g:ore avret'in'i bos,anmis, her kes onu z'inaya sevq ed'iyor.bos,anm'is, qadinlan evlenen de z'ina ed'iyor.33yene qad'im zamanlarda adamlara "yalandan and(ant) i'c,me amma andlarini Rebb'in :on:unde yer'ine yet'ir" den'ild'in'iz es,'it'in'iz .34 Mense s'ize deyorum k'i , h'ic, and 'ic,me , ne g:o`ge , c,:unk'i ol Allahin taxtidir: ne yere , c,:unk'i yer Onun ayaqlarinin altindaqi basama`gidir;ne de yerus,al'ime , c,:unk'i ora b:uy:uk padis,ahin s,ehr'id'ir.bas,ina da and 'ic,me , c,:unk'i sen hatta b'ir dane(tane)sac,i b'ile , aq veya qara edeb'ilmezs'in.37 ancaq s:oz:uzde "evet'in'iz evet ," na" niz na bolsun.bundan qalani s,er bolandandir.38 "G:oz 'ivazina g:oz , d'is, 'ivazina d'is," den'ild'ig'in'iz es,'itt'in'iz.Mense s'ize deyorum k'i , p'is adama qars,i durma.aks'ine , sa`g y:uz:une s,ille urana(vurnana) o b'i'r'i de c,ev'ir.sen'i mahkemeye ber'ip k:oyne`g'in'i(g:omle`g'in'i.) g:ot:urmek 'isteyene :ust paltarini da ber.41k'im sen'i m'in adim yol getme`ge mecbur ed'iyorsa , sen onunla 'ik'i m'in adim yol get.senden b'ir s,ey d'ileyene ber ,senden borc, 'isteyen'i ger'i qaytarma.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 06, 2021 01:32PM

43"qons,unu sev ve d:us,men'ine nefret et" den'ild'i`g'in'i es,'itt'in'iz.Mense s'ize deyorum k'i , d:us,menler'in'iz'i sev'in , s'iz'i taq'ib edenler :uc,:un dua ed'in".45b:oyle k'i s'iz g:oklerde bolan Ataniz evladlari bolasiniz.c,:unk'i O g:unes,'in'i hem p'isler'in , hem yaxs,ilarin :uzer'ine do`guruyor.ya`gis,ini da hem sal'ihler'in ,hem de sal'ih bolmayanlarin :uzer'ine ya`gdiriyor.eger s'iz'i sevenlar'i sev'iyorsunuzsa , ne m:ukafatiniz bolacaq?berg'iyi`ganlar da b:oyle etm'iyormu?47eger yalniz qardas,larinizi selamlayorsunuzsa,bas,qalarindan artiq ne etm'is, boluyorsunuz?b:utperest de b:oyle etm'iyormu?48ona g:ore de semav'i Ataniz kam'il boldu`gu k'ib'i s'iz de kam'il bolun. 6 inci b:ol:um 1 'iht'iyatli bolun , s'iz sal'ih 'is, g:orende bunu 'insanlar :on:unde , onlara g:orsetmek(g:ostermek) :uc,:un etmey'in.yoqsa g:oklerde bolan Atanizdan m:ukafat almazsiniz.2ona g:ore de sadaqa berd'i`g'in zaman :on:unde surnay(s,eypur) ses'i 'ilen car c,ekme , c:unk'i adamlar onlari 'izzetlend'irs'in deye 'ik'iy:uzl:uler s'inagogalarda ve k:uc'elerde b:oyle b:oyle ed'iyorlar.s'ize do`grusunu deyorum:onlar m:ukafatlarini aliplar.amma sen sadaqa berd'i`g'in zaman g'izl'i qalsin.g'izl'inde bolani g:oren Atan sen'i m:ukafatlandiracaq".5 dua ett'i`g'in'iz zaman da 'ik'iy:uzl:uler k'ib'i bolamayin.c,:unk'i b:oyleler'i adamlar onlari g;ors:un deye s'inagogalarda ve k:uc,e t'inler'inde durup dua etme`g'i sev'iyorlar.s'ize do`grusunu deyorum : onlar m:kafatlarini aliplar.amma sen dua ett'i`g'in'in'iz :oz ota`gina(odasina)g'ir ve qapini :ort:up g'izl'inde bolan Atana dua et.g'izl'inde bolani g:oren Atan sen'i m:ukafatlandiracaq.7dua edende b:utperestler k'ib'i bos,bo`gazliq etmey'in,c,:unk'i onlar d:us,:un:uyorlar k'i , c,oq s:oz s:oylemeklen es,'it'ilecekler..s'iz onlara benzemey'in.c,:unk'i Ataniz nelere 'iht'iyaciniz boldu`gunu s'iz ondan d'ilemezden evvel b'il'iyor.buna g:ore s'iz b:oyle dua ed'in'iz :

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 06, 2021 01:51PM

correction buna g:ore s'iz b:oyle dua ed'in.: "G:oklerde bolan Atamiz , Adin muqaddes tutulsun , Padis,ahli`gin gels'in , g:okde boldu`gu k'ib'i yerde de Sen'in 'iraden bolsun.11g:undel'ik ekme`g'im'iz'i(c,:ore`g'im'iz'i) b'ize bu g:un ber.12 b'ize borc,lu bolanlari ba`gis,ladi`gimiz k'ib'i b'iz'in borc,larimizi da ba`gis,la.b'iz'i sina`ga c,ekme , lak'in b'iz'i s,erden xalas et.c,:unk'i padis,ahliq ,qudret ve i'zzet ebed'i bolaraq Sen'ind'ir.Am'in".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 06, 2021 02:33PM

14eger bas,qa 'insanlarin taqs'irler'in'i bas,is,lasaniz,Semav'i Ataniz da s'iz'in ba`gis,lar.15amma s'iz bas,qa 'insanlari ba`gis,lamasiniz,Ataniz da s'iz'in taqs'ir'in'iz ba`gis,lamaz.ruze(oruc, ve oroza)tuttu`gunuz zaman 'ik'iy:uzl:uler k'ib'i surat asmayin(qas,qabaqli gezmey'in ve y:uz:un'iz'i c,itman) .onlar ruze tuttuqlarini 'insanlara g:orsetmek :uc,:un y:uzler'in'i tutqun hala saliyorlar.s'ize do`grusunu deyorum : onlar m:ukafatlarini aliplar.17amma sen ruze tutanda bas,ina ya`g c,ek ve y:uz:un:u yu.b:oyle k'i 'insanlara de`g'il , g'izl'inde bolan Atana ruzel'i(oruclu) g:or:unes'in.g'izl'inde bolani g:oren Atan sen'i m:ukafatlandiraq.19 yer y:uz:unde :oz:un:uze xaz'ineler yi`gmayin.orada g:uve ve pas onlari mahv eder ya da o'gurlar g"ir'ip o`gurlar.bunun yer'ine :oz:un:une g:okde xaz'ineler yi`gin.orada ne g:uve , ne pas onlari mahv eder , ne de o`grular g'ir'ip o`gurlar.21c,:unk'i xaz'inen haradadirsa(nerede) , y:ure`g'in de orada bolacaq.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 06, 2021 02:36PM

beden'in c,ira`gi g:ozd:ur.eger g:oz:un sa`glam bolarsa , B:ut:un beden'in de nurlu bolacaq.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 06, 2021 03:19PM

23yoq , eger g:oz:un zaif(zayif) g:orerse , b:ut:un beden'in qaranlig bolacaq.eger sendek'i "nur" qaranliqtirsa,zulmet ne qadar b:uy:ukt:ur.h'ic, k'im 'ik'i a`gaya qulluq edeb'ilmez.c,:unk'i ya b'ir'ine nefret ed'ip o b'ir'is'in'i sevecek ya da b'ir'ine ba`gli qalip o b'ir'is'ine xor baqacaq.s'iz hem Allaha , hem servete qulluq edeb'ilmezs'in'iz.25buna g:ore s'ize deyorum : "ne yeyece`g'iz" veya "ne'ic,ece`g'iz"deye caniniz :uc,:un , :uc,:un , "ne gey'inece`g'iz "deye beden'in'iz :uc,:un qaygi c,ekmey'in.can yemekden , beden 'ise gey'inmekden daha vac'ib de`g'ilm'i.g:okde uc,an qus,lara baqin : onlar ne ek'iyor , ne b'ic,'iyor , ne de anbarlarda saqlayor.amma Semav'i Ataniz onlari yed'izd'i'riyor.s'iz onlardan daha vac'ib qiymetl'i de`g'ils'in'izm'i?hansi(hang'i)b'ir'in'iz qaygi c,ekmeklen :omr:un:u b'ir anliq b'ile(belae azerice) , uzatab'iler?28 neye g:ore gey'im :uc,:un qaygi c,ek'iyorsunuz ?g:or:un c,:ol zanbaqlari nece b:oy:uyor :onlar ne zahmet c,ek'iyor , ne de 'ip e`g'i'iyor..29lak'in s'ize bunu deyorum k'i b:ut:un cah celalli 'ic,'inde bolan s:uleyman b:oyle , bunlardan b'ir'i k'ib'i gey'inmem'is,t'i.ey 'imani az bolanlar , bu g:un bolup sabah oca`ga atilan c,:ol otunu Allah b:oyle gey'ind'irse , s'iz'i gey'ind'irce`g'i daha da yaq'in de`g'ilm'i?31 31b:oylel'iklen , ne yeyece`g'iz? ne 'ic,ece`g'iz ve ya ne geyece`g'iz deye qaygi c,ekmey'in.c,:unk'i b:utperestler b:ut:un bu s,eyler'i axtariyorlar.do`grudan da Semav'i Ataniz b:ut:un bunlara 'ih'ityaciniz boldu`gunu b'il'iyor.ona g:ore de evvelce Allahin Padis,ahli`gini ve Onun sal'ihl'i`g'in'i axtarin.onda bunlarin hemes'in'i s'ize 'ilave bolaraq ber'ilecek.34B:oylel'iklen sabahin qaygisini c,ekmey'in.c,:unk'i sabahk'i g:un :oz:u :uc,:un qaygi c,ekecek. her g:un:un :oz yamanli`gi k'ifayett'ir.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 07, 2021 11:33AM

uf this world more than 26 million persons are extremely malnurished.1 million afganistan children are at risk uf starvation this winter.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 07, 2021 12:26PM

(4 14 yes,aya peygamber vasitasi ilen) 7'inc'i b:ol:um 1 muhakeme etmey'in k'i , s'iz de muhakeme bolunmayasiniz.2 c,:unk'i hansi h:ukmlen muhakeme etseniz , onunla da muhakeme bolunacaqsiniz.s'iz hansi :olc,:u 'ilen :olc,sen'iz , s'iz'in :uc,:un ayni :olc,e 'ilen :olc,:ulecek.sen ne :uc,:un qardas,inin g:oz:undek'i c,:op:u g:or:uyorsun , amma :oz g:oz:undek'i t'ir'i sec,m'iyorsun ? 4 :oz g:oz:unde t'ir(oq ,mertek) sec,m'iyorsun ? 4 :oz g:oz:unde t'ir bola bola qardas,ina nece deye b'ilers'in : "qoy g:oz:undek"i c,:op:u c,iqarayim " 5 ey 'ik'iy:uzl:u , evvelce :oz g:oz:unden t'ir'i c,iqar , onda aydin g:ores'in k'i , qardas,in g:oz:undek'i c,:op:u nece c,iqarmaq bolar.6muqaddes bolani 'itlerlere bermey'in ve m'iravar'id('inc'i)ler'in'iz'i donuzlara atmayin ; yoqsa bunlari ayaqlari 'ilen tapdalarlar ve d:on:up s'iz'i parc,alarlar. 7d'iney'in ,s'iz'e ber'ilecek , axtarin ,tapacaqsiniz , qapini d:o`g:un(d:ov:un) ve s'ize ac,ilacaq. 8 c,:unk'i her d'ileyen alar ,axtaran tapar(bulur bular),qapi d:o`gene ac,ilar.aranizdan k'imse o`glu ondan ekmek d'ilese ,ona tas, bererm'i ? 10 ya da baliq d'ilese , ona tas, bererm'i ?b:oylel'iklen ,s'iz p'is boldu`gunuz halda :oz evladlariniza yaxs,i hed'iye(hed'iyye) berme`g'i b'il'iyorsunuzsa bolan Atanizin Ondan d'ileyenlere g:ozel hed'iyeler bereceg'i ne qadar yaq'ind'ir.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 07, 2021 01:17PM

12 'insanlarin s'iz'inle nece reftar etmes'in'i 'ist'iyorsunuzsa,s'iz de onlarlan :oyle reftar ed'in.c,:unk'i qanun ve pergamberler'in s:oyled'i`g'i
de :oyle budur.13 dar qapidan g'ir'in.c,:unk'i helaka aparan qapi gen'is, ve yolu enl'id'ir.bu qapidan g'irenler c.oqtur.14 amma hayata aparan qapi dar ve yolu ens'izd'ir,onu tapanlar azdir.15yalanc,i peygamberlerden :oz:un:un:u g'izley'in.onlar yaniniza quzu c'id'inde gelerler ,amma dax'ilen yirtici qurtturlar.16 onlari(meyve,m'ive) behreler'inden taniyacaqsiniz.qarat'ikenden :uz:um yaxud qanqaldan enc'ir('inc'ir) yi`g'ilarmi ? 17 b:oylece de her yaxs,i a`gac, yaxs,i (m'ive)behre , p'is(k:ot:u) a`gac, p'is 'ise behre berer.18yaxs'i a`gac' p'is behre bereb'ilmez , p'is a`gac, da yaxs'i behre bereb'ilmez 19 yaxs,i behre bermeyen her a`gac, kes'iler ve oda atilar.b:oylel'iklen , yalanc.i peygamberler'i behreler'inden taniyacaqsiniz.21 mana "ya Rebb ,ya Rebb "deyen her kes Semav'i Padis,ahli`ga g'irmeyecek ; lak'in g:oklerde bolan Atamin 'irades'in'i yer'ine yet'iren oraya g'irecek.22 o g:un b'ir c'oqlari mana deyecek :"ya Rebb ,ya Rebb ,b'iz Sen'in Adinlan peygamberl'ik etm'iyorduqmu?Sen'in Adinlan c'inler'i qovmuyorduqmu?Sen'in Adinlan b'ir c,oq m:uc'izeler yaratmiyorduqmu?"23onda Men onlara beyan edece`gem : "ey qanunsuzluq edenler ,Men s'iz'i h'ic, vaqt tanimamis,am ,Menden uzaq bolun".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 07, 2021 01:33PM

24 b:oylel'iklen , bu s:ozler'im'i es,'it'ip onlara amel eden her kes :oz ev'in'i qaya :uzer'inde quran aqilli adama benzeyor.ya`gis, ya`gar ,seller geler,yeller eser ve ol eve h:ucum eder.amma ev uc,maz , c,:unk'i temel'i qaya :uzer'inde qurulup.bu s:ozler'im'i es,'it'ip onlara amel etmeyen her kes 'ise :oz ev'in'i qum :uzer'inde t'iken aqilsiz adama benzeyor ,27ya`gis, ya`gar , seller geler ,yeller eser ve ol eve h:ucum eder.ev uc,ar ve onun yiqilmasi b'ir mus'ibet bolar.28'Isa bu s:ozler'i b'it'irende xalq Onun tal'im'ine taac:ublend'i.c,:unk'i onlara :oz 'ilah'iyatc,ilari k'ib'i de`g'il ,salahiyet sah'ib'i k'ib'i tal'im :o`gret'iyordu.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: robert ()
Date: December 08, 2021 11:37AM

i redd 1/3 uf u.s. democrat party uf congress oppossed abortion.but i don't believ that meny vote different than the party policy.biden wat he truely believes and favors may too be partly different than his policys.voting blocks perhaps like miltary grupes that plundered.once in office iech given something for duing their part.different grupes with alliances.but about this mixt language.i will use gel'iyorum gelm'iyorum baqiyorum baqmiyorum but y:ur:uyorum y:ur:umeyorum anlayorum anlamayorum bekleyorum beklemeyorum qalayorum qalamayorum.but qalmaq :uc,:un qaliyorum qalmiyorum.too i'll use bar insted uf var but 'imek 'id'i insted uf emek ed'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 08, 2021 11:43AM

farc,a bar :uc,:un m'ive(meyva ,meyve) qullanma`ga c,:unk'i t:urkc,e bar ve var farqlidir.t:urkc,e bar qullanaca`gam.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 08, 2021 12:24PM

8 'Isa da`gdan 'ind'i`g'i zaman b:uy:uk b'ir 'izd'iham Onun ardinca gett'i.2 bu zaman c:uzamli b'ir adam yaxinlas,ip "ya Rebb ,eger 'istesen ,men'i pak edeb'ilers'in"deyerek Ona secde qildi.3 'Isa el'in'i uzatip ona toqundu ve ded'i :"'isteyorum , pak bol " derhal bu adam c:uzmdan pak boldu."isa ona ded'i :" baq h'ic, kese deme , amma get , :oz:un:u kah'ine g:orset(g:oster).her kese s,ehadet bolsun deye musanin buyurdu`gu taqd'im'i apar".5 'Isa kefernahum g'irerken b'ir y:uzbas,i Ona yaqinlas,ip yalvardi : 6 "ya Rebb , xizmetc,'im fal'icl'i(felc,l'i , 'ifl'ic)bolup evde yatiyor c,oq iztirab c,ek'ir " 7'Isa ona ded'i : Men gel'ip ona s,'ifa berece`gem " 8 y:uzbas,i cevab bererek ded'i : ya Rebb , men layiq de`g'ilem k'i ,Sen men'in ev'ime g'ires'in.ancaq b'ir s:oz s:oyle ,onda xizmetc,'im sa`galacaq.c,:unk'i men de tab'ic,'il'ik altinda bolan b'ir adamam , men'in de tab'ic,'il'i`g'imde askerler'im bar.b'ir'ine "get" deyorum , o da get'iyor , d'iger'ine 'ise "gel" deyorum , o da gel'iyor.quluma "bunu et "deyorum , o da ed'iyor".10bunu es,'iten 'Isa hayret ett'i.O ardinca gelen xalqa ded'i :"s'ize do`grusunu deyorum : "israelde h'ic, k'imde b:oyle b:oy:uk 'iman g:ormed'im.11 s'ize deyorum k'i , s,arqdan ve garbdan b'ir c,o`gu gelecek ve Semav'i Pad'is,ahliqda 'ibrah'imlen , 'ishaqlan ve yaqublan b'ir sofraya oturacaq.amma bu padis,ahli`gin asl evladlari qaranliq c,:ol(di's,ariya) atilacaq.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 08, 2021 01:33PM

orada a`glas,ma ve d'is, gicirtisi bolacaq".13 sonra 'Isa y:uzba'siya ded'i : "get qoy sen'in 'imanina g:ore bolsun".y:uzbas,inin xizmetc,'is'i de o saat sa`galdi.14 'Isa peter'in(petrosun) ev'ine geld'i.onun qayinanasinin qizdirma i'c,'inde yatti`gini g:ord:u.'Isa onun el'ine toqundu ve qadinin qizdirmasi d:us,t:u. qadin qalqip 'Isaya xizmet etme`ge bas,ladi. 16 axs,am bolduqda 'ise c'ine tutulmus, b'ir c,oq adami 'Isanin yanina get'ird'iler.O s:ozlen ruhlari c,iqartti ve xastalarin hemes'ine s,ifa berd'i.17 bu , yes,aya peygamber vasitasi 'ilen s:oylenen bu s:ozler yer'ine deye bas, berd'i: "b'iz'in xastaliqlarimizi O c,ekt'i , nahos,luqlarimizi :Oz :uzer'ine g:ot:urd:u".18 'Isa etrafinda 'izd'ihami g:ord:ukde emr berd'i k'i , o b'ir'i sah'ile gec,s'in.19 bu zaman b'ir 'ilah'iyatc,i Ona yaqinlas,ip ded'i :"Muall'im sen hara getsen , Sen'in ardinca getece`gem ".'Isa ona ded'i :"t'ilk'iler'in de yuvasi , g:okde uc,an qus,larin da yuvasi bar .amma Bes,er O`glunun bas,ini qoyma`ga b'ile , yer'i yoqtur".21s,ag'irdler'inden b'ir bas,qasi 'Isaya ded'i :"ya Rebb ,mana(bana) 'icaze ber(ver) , evvelce getey'im , atami defn edey'in".'Isa ona ded'i:"ardimca gel.qoy :ol;uler :oz :ol:uler'in'i defn ets'in".23 'Isa qayi`ga b'ind'i`g'i zaman s,ag'irdler'i de Onun ardinca gett'i.24g:olde :oyle b:oy:uk tufan qoptu k'i , qayiq dalgalarlan :ort:uld:u. amma 'Isa yatiyordu. s,ag'irdler yaqinlas,ip 'Isani uyanaraq ded'iler: " ya Rebb , b'iz'i xalas et , b'iz helak boluyoruz".26'Isa onlara "ey 'imani az bolanlar , n'iye qorquyorsunuz?"ded'i.sonra durup yellere ve g:ole qada`gan ett'i , onda der'in s:ukut c,:okt:u.(qada`gan menetmek azarlamaq)27 onlar hayret 'ic,'inde qalip ded'iler : "bu nece b'ir Adamdir k'i ,yeller de ,g:ol de Ona 'itaat ed'iyor?"28 'Isa o b'ir'i sah'ilde yerles,en gadaralilarin d'iyarina geld'i`g'i zaman qab'ir ma`garalardan c,iqan c'ine tutulmus, 'ik'i nefer Onunla qars,ilas,ti.onlar :oyle teh:lukel'i 'id'i k'i , h'ic, k'im o yoldan gec,eb'ilm'iyordu.29 budur onlar ba`girdilar : "ey Allahin O`glu ,b'izden ne 'ist'iyorsun ? buraya vaqtinda evvel b'ize iztirab berme`gem'i geld'in?30 onlardan uzaqda b:uy:uk b'ir donuz s:ur:us:u otlayordu.c'inler 'Isaya yalvardilar : "b'iz'i qovacaqsinsa ,bu donuz s:ur:us:une g:onder".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 08, 2021 04:49PM

32'Isa onlara "get'in" ded'i.c'inler de adamlardan c,iqip donuz 'ic,'ine g'ird'i.b:oylel'iklen ,b:ut:un s:ur:u s,eher uc,urumdan as,a`gi , g:ole atilip suda bo`guldu.donuz oturanlar 'ise qac,tilar , s,ehre gel'ip her s,ey'i ve c'ine tutulmus, adamlarin bas,ina gelen ahvalati xaber berd'iler.34bundan sonra b:ut:un s,eher ahal'is'i 'Isani qars,ilama`ga c,iqti.'Isa :gorende Ona yalvardi k'i onlarin b:olges'inden c,iqsin.9 1 'Isa qayi`ga b'inerek gec,t'i ve :oz sehr'ine geld'i 2Onun yaninda yataqda yatan b'ir fal'icl'i adami get'ird'iler.'Isa onlarin 'imanini g:orende bolan adama ded'i :"cesaretl'i bol ,o`gulum , g:unahlarin ba`gis,landi ".3 onda bazi 'ilah'iyatc,ilar :oz :oz:une ded'iler: "bu Adam k:ufr danis,iyor".4onlarin ne d:us,:und:ukler'in'i g:orerek 'Isa ded'i : "niye y:ure`g'inizde p'is s,eyler f'ik'irles,'iyorsunuz ?5 baq hansi daha asandir?"g:unahlarin ba`gis,landi "demekm'i ,yoqsa "qalq y:ur:u demek ,yoqsa 6lak'in s'iz b'il'in k'i ,Bes,er O`glunun yer y:uz:unde g:unah lari ba`gis,lamaq salahiyet bar" ve onda

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 08, 2021 05:36PM

correction 'Isa onlarin 'imanini g:orende fal'icl'i bolan adama ded'i :

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 08, 2021 05:52PM

fal'icl'iye ded'i "qalq yata`g'ini g:ot:ur ve ev'ine get."7xasta qalqip ev'ine gett'i.6 xalq bunu g:ord:ukde qorqtu ve 'insanlara bu t:ur salahiyet beren allahin 'izzetlend'ird'i.9'Isa oradan gec,ende berg'i yi`gilan yerde oturan matta adli b'ir adami g:or:up ona ded'i:"ardimca gel"o da durup 'Isanin ardinca gett'i.'isa evde sofraya oturanda b'ir c,oq berg'iyi`ganlarla g:unahkar gel'ip Onunla ve s,ag'irdler'i 'ilen b'irge oturdular.11 fer'is'iler bunu g:ord:ukde Onun s,ag'irdler'ine ded'iler :n'iye Muall'im'iz'iz berg'iyi`ganlar ve g:unahkarlarlan b'irge yemek yemek yeyor?"amma "isa bunu es,itende ded'i :sa`glamlarin de`g'il ,xastalarin hek'ime 'it'iyaci bar.Get'in ve "Men qurban

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 09, 2021 12:27PM

de`g'il ,merhamet 'isteyorum "s:oz:un:u manasini :o`gren'in ,c,:unk'i Men sal'ihler'i de`g'il ,g:unahkarlari c,a`girmaq :uc,:un gelm'is,em".14 o zaman yahyanin s,ag'irdler'in 'Isanin yanina gel'ip ded'iler : "ne :uc,:un b'iz ve fer'is'iler c,oq ruze tutuyoruz , amma Sen'in s,ag'idler'in ruze(oruc,)tumuyor?"15 'Isa onlara cevab berd'i ; "be`g yanlarinda bolanda sa`gdis,i ve soldis,i yas tutab'ilerm'i? lak'in be`gin onlarin arasindan aparilaca`gi g:unler gelecek ve o zaman ruze tutacaqlar.(ruze osmanlicadir)16 h'ic, k'im k:ohne paltara (geys'iye ,g'iys'iye) taze parc,adan yamaq urmaz(vurmaz).c,:unk'i taze yamaq k:ohne paltardan qopar ve yirtiq daha p'is(bedter)bolar.17 :oylece de taze s,arabi k:ohne tulumlara doldurmazlar .

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 09, 2021 01:34PM

correction not ruze tumuyor but9 14 is ruze tutmuyor.yoqsa tulumlar partlar , s,arab t:ok:uler , tulumlar da zay bolar( mahv bolar).taze s,arab taze tulumlara doldurular ; onda her 'ik'is'i qorunar".18 bu s,eyler'i onlara s:oylerken b'ir re'is geld'i ve Ona secde qilaraq ded'i :"qizim 'imd'i :ol:uyor ,amma gel'ip el'in'i onun :ust:une qoysan , yas,ayacaq" ,19'Isa qalqip s,ag'idler'i 'ilen onun ardinca gett'i.20.hem'in vaqt on 'ik'i yil qanaqma xastali`gina tutulan b'ir qadin 'Isanin arqasindan gel'ip Onun paltarinin ete`g'ine toqundu.21c,:unk'i :oz-:oz:une deyordu :"h'ic, bolmasa paltarina toqunsam , sa`galaram".'Isa da d:on:up onu g:orerek ded'i :"cesaretl'i bol ,qizim ,'imanin sen'i xalas ett'i ",qadin o saat sa`galdi.23 'Isa re'is'in ev'ine gelende (qaval,tutek) t:utek c,alanlari ve qaris,iqliq salan 'izd'ihami g:ord:u ve ded'i : "c,ek'il'in buradan , c,:unk'i qiz :olmey'ip , sadece bolaraq yatip".onlar 'Isaya g:uld:uler.25amma cemaat dis,ariya(c,:ole)c,iqarilanda 'Isa 'icer'i g'ird'i ve qizin el'inden tuttu ; qiz aya`ga qalqti.bu xaber o topra`gin her tarafina yayildi.27'Isa oradan gec,erken 'ik'i k:or adam Onun ardinca gelerek qis,qirdi :"ey Davud O`glu b'ize rahm eyle"(merhamet et)28eve g'ird'ikde k:orler Onun yanina geld'iler.'Isa onlara ded'i: "bunu etme`ge qad'ir boldu`guma inaniyormusunuz?".k:or adamlar Ona ded'iler:"evet ,ya Rebb".o zaman 'isa onlarin g:ozler'ine toqunaraq ded'i:"s'ize 'imaniniza g:ore bolsun".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 09, 2021 04:48PM

30 onlarin g:ozler'in ac,ildi.'Isa "baqin h'ic, k'im bu barede('ilg'i'l'i) b'imes'in"deye onlara taps'irdi.onlar 'ise c,iqip Onun haqqindaqi xaber'i o topra`gin her tarafina yaydilar.32onlar c,iqarken c'ine tutulmus, lal danis,ma`ga bas,ladi.xalq hayretlenerek ded'i "'israelde h'ic, vaqt b:oyle b'ir s,ey bas, bermem'is,t'i.".34lak'in fer'is'iler deyordular:"O , c'inler'in bas,c,isinin g:uc:u 'ilen c'inler'i qovuyor".35'Isa b;t:un s,eher ve kentler'i gez'ip dolas,araq onlarin s'inagogalarinda tal'im :o`gret'iyor ,

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 10, 2021 12:37PM

semav'i padis'ahli`gin m:ujdes'in'i va`z ed'iyor,her t:ur(t:url:u)xastali`ga ve her t:ur nahos,lu`ga s,ifa ber'iyordu.Lak'in 'izdh'ihami g:orende 'Isanin onlara acidi ,c,:unk'i c,obansiz qoyunlar k'ib'i taqatsiz ve c,aresiz 'id'iler.37o zaman 'Isa s,ag'irdler'ine ded'i:"mahsul c,oqtur , 'is,c,'iler azdir.buna g:ore de mahsulun sah'ib'ine yalvarin k'i ,:oz mahsulunu yi`gmaq :uc,:un 'is,c,'iler g:onders'in". b:ol:um 10 1'Isa on 'ik'i s,ag'ird'in'i yanina c,a`girip onlara natem'iz ruhlar :uzer'inde salah'iyet verd'i(vermek qullanaca`gam) k'i ,bunlari qovsunlar , her t:ur hastali`ga ve her t:ur nahos,lu`ga s,'ifa vers'inler.2 bu on 'ik'i havar'in'in adlari b:oyled'ir: b'ir'inc'is'i peter adlanan s,'imon ve onun qardas,i andrey(andreas) ,zavday(zebed'i) o'`gul yakub ve qardas,i yahya.3 f'il'ip ve bartalamay ,,tomas ve verg'iyi`gan matta ,halfay o'glu yaqub ve tadday."kenanci s,'imon ve 'Isaya xiyanet eden yehuda 'iskaryot.5"isa hem'in on 'ik'i nefer'i b:oyle emrlen g:onderd'i:"bas,qa m'illetler'inarasina g'itmey'in ve samar'iyel'iler'in h'ic, b'ir s,ehr'ine g'irmey'in , amma 'isra'il xalqinin y'itm'is, qoyunlarinin yanina g'id'in 7 gett'i`g'in'iz yerlerde "semav'i padis,ahliq yaqinlas,ip"deye va`z ed'in.xastalara s,'ifa ver'in ,:ol:uler'i d'ir'ilt'in ,c:uzamlilari pak ed'in ,c'inler'i ciqarin.m:ufte aldaniz ,m:ufte ver'in.qurs,a`ginizda(qus,a`ginizda) ne altin ,ne g:um:us, ,ne de m'is (baqir)g:ot:ur:un.10 yol :uc,:un ne torba,ne 'ik'i k:oynek ,ne c,ariq ,ne de asa g:ot:ur:un.c,:unk'i 'is,c,'i :oz azuqasina layiqtir.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 10, 2021 01:43PM

hang'i(hansi) s,ehre ya kente g'irsen'iz , orada l'iyaqatli(l'iyaqatl'i) k'imd'irse , axtarin ve yola c,iqanacan onun ev'inde qalin.o eve g'irerken ev sak'inler'in'i selamlayin.eger ev layiqtirsa ,em'in -amanli'`g'iniz onun :uzer'ine gels'in;layiq de`g'ilse , em'in amanl'i`giniz :oz:un:uze qayitsin.14k'im s'iz'i qabul etmey'ip s:ozler'in'iz'i d'inlemezse ,ol evden ve ya s,eherden(seh'irden) c.iqarken ayaqlarinizin tozunu c,irpin .15s'ize do`grusunu deyorum: qiyamet g:un:u sodom ve gomorra d'iyarinin hali o s,ehr'in halindan daha asan bolacaq.16budur ,s'iz'i qurtlar arasina quzular k'ib'i g:onder'iyorum.ona g:ore de yilan k'ib'i m:udr'ik ve g:o`gerc'in k'im'i masum bolun.17'Insanlardan :oz:un:uz:u g:ozley'in.c,:unk'i onlar s'iz'i mahkemelere c,ekecek,s'inagogalarinda qamc,ilayacaqlar.18 onlar ve m'illetlere s,ehadet etmek :uc,:un s'iz Mana g:ore val'iler'in ve padis,ahlarin qars,isina aparilacaqsiniz.1919onlar s'iz'i tesl'im edende nece ve ya ne deyece`g'in'iz barede( 'ilg'il'i t:urkmence barada?)qaygi c,ekmey'in.ne deyece`g'in'iz hem'in vaqt s'ize b'ild'ir'ilecek,20c,:unk'i danis,an s'iz yoq , s'izde danis,an Ataniz Ruhudur.21 qardas, qardas,i ,ata evladini :ol:ume tesl'im edecek.evladlar ata-anasina qars,i c,iqip onlari 'idam ett'irecek.Men'in Adima g:ore heme s'ize nefret edecek.amma axiracan d:ozen xalas bolacaq.s'iz'i b'ir s,eherde taq'ib edende bas,qasina qac,in.c,:unk'i s'ize do`grusunu deyorum : s'iz 'isra'il s,eh'irler'in'i dolas,ip qurtarmamis, Bes,er O'gul gelecek.24 s,ag'ird muall'im'inden ,qul da a`gasindan :ust:un de`g'il.25 s,ag'ird'in :oz muall'im'i , qulun 'ise :oz a`gasi k'ib'i bolmasi ona k'iyafett'ir.eger ev sah'ib'ine baalzevul ded'ilerse ,onun a'ile uzvlarina bundan ne qadar artiq deyecekler.26b:oylel'iklen , onlardan qorqmayin .c,:unk'i :oyle :ort:u:l:u b'ir s,ey yoqtur k'i , as,kara c,iqmayacaq ve :oyle g'izl'i b'ir s,ey yoqtur k'i , b'il'inmeyecek.27 s'ize qaranliqda ded'ikler'im'i g:un is,i`ginda s:oyley'in ve qula`giniza fisildanani damlardan beyan ed'in.beden'i :old:ur:up cani :old:ure b'ilmeyenlerden qorqmayin.hem cani , hem beden'i cehennemde mahv edeb'ilen Allahdan qorqun.'ik'i serc,e b'ir qara pula satilmiyormu ?onlardan b'ir'i b'ile ,Atanizin 'izn'i bolmadan yere d:us,mez.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 10, 2021 02:25PM

30 s'iz'in bas,inizdaqi sac,lar b'ile , sayilip.31 ona g:ore de qorqmayin ,s'iz sayisiz-hesabsiz serc,eden daha de`gerl'is'in'iz.32'insanlar qars,isinda Men'i iqrar eden her kes'i Men de g:oklerde bolan Atamin qars,isinda 'iqrar edece`gem.amma k'im 'insanlar qars,isinda Men'i 'inkar etse , Men de onu g:oklerde bolan Atamin qars,isinda 'inkar edece`gem.34d:us,:unmey'in k'i , yer y:uz:une sulh get'irme`ge gelm'is,em.Men sulh de`g'il , qilic, get'irme`ge gelm'is,em.c,:unk'i Men o`gul atasindan ,qizi anasindan , gel'in'i de qayinanasindan ayirma`ga gelm'is,em. 36"'insanin d:us,men'i :oz ev ehl'i bolacaq".37Atasini ya anasini Menden artiq seven kes Mana layiq de`g'il.o`glunu ya qizim Menden artiq seven de Mana layiq de`g'il.38c,armixini g:ot;ur:up ardimca gelmeyen kes de Mana layiq de`g'il .39canini qoruyan kes onu y'it'irecek..Men'in u`grumda canini y'it'irense onu qoruyacaq.s'iz'i qabul eden kes Men'i qabul eder.Men'i qabul eden de Men'i g:onderen'i qabul eder.41peygamber'i peygamber boldu`gu :uc,:un qabul eden kes peygambere layiq b'ir m:ukafat alacaq.sal'ih'i sal'ih boldu`gu :uc,:un qabul eden de sal'ihe layiq b'ir m:ukafat alacaq.k'im bu k'ic,iklerden b'ir'ine s,ag'ird boldu`gu :uc,:un hatta b'ir kase so`guq su 'ic,'irterse , s'ize do'grusun deyorum : m:ukafatsiz qalmayacaq".(aside from intentional spellings and grammer i intend tu reried(reread)this tu correct noticable typing errors and errors).

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 11, 2021 01:48PM

11 'inc'i b:ol:Um 1 'Isa on 'ik'i sag'ird'ine nas'ihat ver'ip qurtarandan sonra :o`greterek va'z etmek :uc,:un onlarin s,eherler'ine gett'i .yahya 'ise Mes'ih'in 'is,ler'in'i z'indanda es,'iterek :oz s,ag'irdler'in'i g:onder'ip Ondan soradi :gelmel'i bolan senm'is'in ,yoqsa bas,qasini g:ozleyel'im?"'Isa onlara b:oyle cevab berd'i: "g'id'in ,es,'it'ip g:ord:ukler'in'iz'i yahyaya b'id'ir'in:5 k:orler g:or:uyor,aqsaqlar y:ur:uyor,c:uzamlilar pak boluyor ,kerler es,'it'iyor ,:ol:uler d'ir'il'iyor ve yoqsullara M:ujde yayiliyor.6 k'im Mana g:ore b:udremese(azer'ice) ,ne baxt'iyardir.7onlar g'iderken 'Isa cemaata yahya haqqinda danis,ma`ga bas,ladi:"c,:ole neye baqma`ga getm'is,t'in'iz? yel'in sarsitti`gi qamis,ami?bes onda neye baqma`ga getm'is,t'in'iz?nef'is toqunmus, paltar geym'is, b'ir adamami?amma nef'is toqunmus,paltar geyenler padis,ahlarin saraylarinda qaliyor.9 bes onda neye baqma`ga getm'is,t'in'iz? b'ir peygamberem'i?evet , s'ize deyorum ,hatta peygamberden de :ust:un b'ir'ine.bu o adamdir k'i ,onun haqqinda yazilip :"budur ,Sen'in :on:unde :Oz elc,'im'i g:onder'iyorum ,o Sen'in :on:unde yolunu hazirlayacaq.".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 11, 2021 03:39PM

s'ize dog`grusunu deyorum :qadindan do`gulanlar arasinda vaft'izc'i(vaft'izc,'i)yahyadan daha :ust:un bolan meydana c,iqmayip.amma semav'i padis,ahliqda en k'ic,'ik bolan ondan :ust:und:ur.vaft'izc'i yahyanin g:unler'inden 'imd'iye qadar semav'i padis,ahliq zorlan aliniyor ve zor 'is,letenler onu ele gec,'ir'iyor.c,:un'ki b:ut:un peygamberler ve qanun yahyaya qadar peygamberl'ik ett'i.eger onu qabul etmek 'isteyorsunuzsa ,gelmel'i bolan 'Ilyas odur.qula`gi bolan es,'its'in.bes bu nesl'i neye benzetey'im? o bazar meydanlarinda oturan ve "b'iz s'ize t:utek c,aldiq ,s'izse oyanamadiniz , b'iz mers'iye oquduq , s'izse matem tutmadiniz.".dey'ip bas,qalarinisesleyen us,aqlara benzeyor.18 c,:unk'i yahya geld'ikde ne ekmek yeyor , ne s,arab 'ic,'iyor ve onlar deyorlar :"o c'ine tutulmus,tur".Bes,er Og`lu geld'ikde yey'ip-'ic,t'i ve onlar deyorlar :"bu qarinqulu ve ayyas, adama baqin.verg'iyi`ganlara ve g:unahkarlara dost boldu."amma h'ikmet :oz ameller'i 'ile tasd'iq bolunuyor".onda 'Isa b'ir c,oq m:uc'izeler g:orsett'i`g'i s,eherler'i t:ovbe etmed'ikler'i :uc,:un mezemmet etme`ge bas,ladi.21"vay halina , ey koraz'in.vay halina ,ey bet-sayda .s'izde bas, verm'is, m:u

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 11, 2021 04:16PM

(m:u)-c'izeler sur ve s'idonda bolsaydi(bolsa ed'i ,olsa 'id'i) , c,oqdan c,ul gey'in'ip k:ul:un :ust:unde oturaraq t:ovbe ederd'iler.22amma s'ize deyorum :qiyamet g:un:u sur ve s'idonun hali s'iz'ink'inden daha asan bolacaq .23 sen ey kefernahum ,g:o`ge qadar y:ucelecekm'is'in?:ol:uler d'iyarina qadar 'ineceks'in.c,:unk'i sende bas, verm'is, m:uc'izeler sodomda bolsaydi , o bu g:une qadar durardi.24ancaq Men s'ize deyorum :qiyamet g:un:u sodom d'iyarinin hali sen'ink'inden daha asan bolacaq."o vaqt 'Isa devam ederek ded'i: "ey yer'in-g:o`g:un sah'ib'i bolan Ata.senden raziyam k'i ,bu seyler'i m:udr'ik ve derrakel'i adamlardan g'izlet'ip k:orpelere(k'ic,'ik c,ocuqlara) agah ett'in.26 evet Ata c,:unk'i bu Sen'in xos n'iyet 'id'i.Atam tarafindan her s,ey Men'in 'ixt'iyarima ver'ild'i.O`gulu Atadan bas,qa h'ic, kes tanimaz.Atani da O`guldan ve O`gulun agah etmek 'isted'i`g'i s,axsdan bas,qa h'ic, kes tanimaz.28 ey b:ut:un yorgunlar ve y:ukler'i a`gir bolanlar , Men'in yanima gel'in ,Men s'ize rahatliq vererem.Men'in boyunduru`gumu :uzer'in'ize g:ot:ur:un ve Menden :o`gren'in.c,:unk'i Men hal'im ve qalben 'itaatkaram .bununla caniniza rahatliq taparsiniz .c:unk'i Men'in boyunduru`gum rahat ve y:uk:um y:un:uld:ur(haf'ift'ir).

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 14, 2021 11:43AM

uh.i think i'll use c,i , c,'i(chi ch'i) insted uf ci , c'i except after i , 'i .ek'inc,i b'ic,'inc,'i but cu and c:u and c,u and c,:u.kanuncu s:ozc:u but c,:opc,:u.turkish is ek'inc'i b'ic'inc'i.like old turkic and turkmen and azer'i partly and partly like turkish.and after m,p,and b. bermek and bar insted uf vermek and var. s:oz verd'i but cevab berd'i. s:oz var but cevab bar.adam bar but kadin var c,:op var but a`gac, var.and men'in 'ile and using 'ilen -len and -lan too.too turkish has a verb 'ilmek but b'irle 'ile b'irlen 'ilen .turkmen b'ilen.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 14, 2021 12:01PM

12 uncu bap.1 o vaqtlar 'Isa b'ir s,enbe g:un:u taxil zem'iler'i(tarlalari) arasindan gec,'iyorlardi.s,ag'irdler'i ac, 'id'i ve bas,aqlari qirip yeme`ge bas,ladilar .fer'is'iler bunu g:or:up Ona ded'iler ; "budur , s,enbe g:un:u (yasaq)qada`gan bolunan 'is,ler'i g:or:uyorlar."

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 14, 2021 12:29PM

3 'Isa onlara ded'i :"davud ve yanindaqilar ac, bolanda ne ett'ikler'in'i oqumadinizmi?o , Allahin ev'ine g'ird'i ; ona ve yanindaqilara de`g'il , yalniz kah'inlere yeme`ge 'icaze ver'ilen taqd'is ekmek(c,:orek)ler'in'i yed'iler.5:oylece de qanunda oqumadinizmi k'i ,kah'inler mabedde daha :ust:un bolan buradir.eger s'iz "Men qurban de`g'il , merhamet 'isteyorum"s:oz:un:un manasini b'ilseyd'in'iz ,taqs'irler'i mahkum etmezd'in'iz.8ona g:ore k'i Bes,er O`glu s,enbe g:un:un:un Sah'ib'id'ir.".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 14, 2021 01:38PM

correction :oylece de qanunda oqumadinizmi k'i , kah'in mabedde s,enben'i bozuyorlar , lak'in taqs'irs'iz sayiliyorlar ?6 amma s'ize deyorum k'i , mabedden daha :ust:un bolan buradir.7eger s'iz "men qurban de`g'il ,merhamet 'ist'iyorum " s:oz:un:un manasini b'ilseyd'in'iz , taqs'irs'izler'i mahkum etmezd'n'iz.ona g:ore k'i Bes,er O`glu s,enbe g:un:un:un Sah'ib'id'ir".9'Isa oradan ayrilip onlarin s'inagogasina g'ird'i..10budur ,orada el'i qurumus, b'ir adam bar 'id'i.bazi adamlar "isani 'itham etmek maqsadi 'ile "s,enbe g:un:u s,'ifa verme`ge 'icaze varmi?"deye soradilar.11'Isa onlara b:oyle cevab berd'i : "hansinizin b'ir qoyunu bolarsa ve qoyun s,enbe g:un:u c,uqura d:us,erse , onu tutup c,iqartmaz?12'Insan qoyundan ne qadar de`gerl'idir .b:oylel'iklen , s,enbe g:un:u xayrxah 'is, g:orme`ge 'icaze var".13 sonra 'Isa adama ded'i : "el'in'i uzat " o el'in'i uzatti ve el'i evvelk'i halini qayitip o b'ir'i el'i k'ib'i sa`glam boldu.14 fer'is'i c,iqip 'Isani nece mahv etmek 'ilg'il'i(?) (baraedae azer'ice) maslahatlas,tilar.15 'Isa bunu b'il'ip oradan uzaqlas,ti.b:uy:uk b'ir 'izd'iham Onun ardinca gett'i ve 'Isa onlarin hemes'ine s,'ifa verd'i16amma onlara qada`gan ett'i k'i Onun k'im boldu`gunu demes'in.bu , yes,aya peygamber vasitasi ile s:oylenen hem'in s:oz yer'ine yets'in deye bas, verd'i: 18"budur , Men'in sec,t'i`g'im Qulum .Mana sev'iml'id'ir ,G:onl:um Ondan razidir.Men :Oz Ruhumu Onun :uzer'ine qoyaca`gam.O m'illetlere adalet 'ilan edecek .19O ne m:ubahese , ne de feryad edecek.k:uc,elerde(soqaqlarda) h'ic, k'im Onun ses'in'i es,'itmeyecek .20 adalet'i zafere c,attirana qadar ez'ilm'is, qamis,i qirmayacaq , t:uts:u:lenen f'it'il'i(p'ilten'i) s:ond:urmeyecek.21m'illetler Onun adina :um'id ba`glayacaq ".22Ondan sonra 'Isanin yanina c'ine tutulmus, k:or ve lal b'ir adami get'ird'iler.'Isa ona s,'ifa verd'i.b:oylece o danis,ma`ga ve g:orme`ge bas,ladi.b:utun xalq "bu , Davudun O`glu de`g'ilm'i?" deye mat qaldi.24 lak'in fer'is'iler bunu es,'itt'ikde ded'i :"bu Adam ancaq c'inler'in bas,c,isi(bas,i) baalzevulun g:uc:u 'ile c'inler'i qovuyor.25 fer'is'iler'in ne d:us,:und:ukler'in'i b'ilen 'Isa onlara ded'i:

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 14, 2021 03:08PM

"oz dax'inl'inden b:ol:unm:us, her padis,ahliq v'iran qalar ve :oz dax'il'inden b:ol:unm:us, her s,eher yahud ev devam get'irmez.26eger s,eytan s,eytani qovarsa , :oz:u dax'il'inden b:ol:unm:us, boluyor..bu vaz'iyetde onun padis,ahli`gi nece devam get'irer?eger Men c'inler'i baalzevulun g:uc:u 'ile qovuyorumsa , bes s'iz'in adamlariniz k'im'in g:uc:u 'ile qovuyor?buna g:ore de onlar s'iz'in hak'imler'in'iz bolacaq.28lak'in Men c'inler'i Allahin Ruhu 'ile qovuyorumsa , demel'i , Allahin padis,ahli`gi :uzer'in'ize gel'ip.29 b'ir k'imse g:uc,l:u adamin ev'ine g'ir'ip evvelce onun el-qolunu ba`glamadan onun malini nece garet ede b'iler?gerek ol adamin evvelce el-qolunu ba`glasin ,sonra ev'in'i garet.Men'in 'ile yi`gmayan dag`itiyor.31 buna g:ore s'ize deyorum :her b'ir g:unah ve her b'ir k:ufr 'insanlara bag`is,lancaq : amma Ruha qars,i k:ufr ba`gis,lanmayaq ,ne bu devrde ba`gis,lanaq ,ne de gelecek devrde.33ya a`gaca yaxs,i , m'ive(behre)s'ine de yaxs,i dey'in yahud a`gaca k:ot:u(p'is) ,behres'ine de k:ot:u dey'in :c,:unk'i a`gac, m'ives'inden taniniyor.34 ey engerekler(g:urzeler) nesl'i , s'iz k:ot:u boldu`gunuz halda nece yaxs,i s,eyler s:oyleye b'ilers'in'iz ?c,:unk'i y:urek dolulu`gundan a`giz gepler(danis,ar, qonus,ur,qonus,ar)35yaxs,i adam yaxs,iliq haz'ines'inden yaxs,i s,eyler c,iqariyor , k:ot:u adam 'ise k:ot:ul:uk haz'ines'inden k:ot:u s,eyler c,iqariyor.36 Men s'ize deyorum : 'insanlar s:oyled'ikler'i her bos, s:oz :uc,:un qiyamet g:un:u hesab berecekler.c,:unk'i :oz s:ozler'ine g:ore haqq qazanacaqsin ve :oz s:ozler'ine g:ore mahkum bolunacaqsin".38 o zaman bazi 'ilah'iyatc,ilar ve fer'is'iler 'Isaya ded'iler : "muall'im , Senden b'ir alamet 'isteyoruz".39'Isa onlara b:oyle cevab berd'i : " k:ot:u ve vefasiz nes'il b'ir alamet axtariyor.amma ona yunus peygamber'in alamet'inden bas,qa h'ic, b'ir alamet ver'ilmeyecek :uc, g:un :uc, gece naheng bali`gin qarninda nece qalmis,tisa ,Bes,er O`glu da :uc, g:un :uc, gece yer'in ba`grinda :oyle qalacaq.n'ineva xalqi qiyamet g:un:unde bu nes'illen b'irge qalqip onu mahkum edecek.c,:unk'i onlar yunusun va`zina g:ore t:ovbe etm'is,t'iler.budur ,yunusdan daha b:uy:uk bolan buradadir.cenub mal'ikes'i qiyamet g:un:unde bu nes'illen b'irge qalqip onu mahkum edecek.c,:unk'i mal'ike s:uleymanin h'ikmetl'i s:ozler'in'i d'inlemek :uc,:un yer y:uz:un:un ucqarlarindan gelm'is,t'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 15, 2021 12:33PM

budur , s:uleymandan daha b:uy:uk bolan buradadir.43.natem'iz ruh adamdan c,iqtiqdan sonra quraq yerlerde dolas,ar , rahaliq axtararv, lak'in tapmaz.44 o zaman der "c,iqti`gim eve d:oney'im".eve qayitanda onu bos, , s:up:ur:ulm:us, ve sal'iqa-sahman 'ic,'inde g:orer.45 bu vaqt o g'id'ip :oz:unden daha bedter yed'i bas,qa ruhu :oz:u 'ile g:ot:urer.onlar da oraya g'ir'ip meskunlas,ar.onda bu adamin axiri evvelk'inden daha p'is(k:ot:u) bolar.bu o'is nesl'in de bas,ina b:oyle 'is, gelecek.".46'Isa cemaatlan sohbet edende anasi ve qardas,lari dis,arida durup Onun 'ile danis,maq 'isteyordular.47 b'ir nefer 'isaya ded'i :" budur , anan ve qaras,larin dis,arida dayanip Sen'in 'ile geplemek(danis,maq) 'isteyorlar".amma 'Isa bu s:oz:u s:oyleyene cevab ber'ip ded'i : "Men'in anam ve qardas,larim k'imlerd'ir?"49 el'in'i s,ag'irdler'ine do`gru uzatarak ded'i : "Men'in anam ve qardas,larim bunlardir.50c,:unk'i k'im g:oklerde bolan Atamin 'irades'in'i yer'ine yet'ir'iyorsa ,Men'in qardas,im , bacim , ve anam odur".13 :unc:u b:ol:um(amma qapici ve bas,langici k'ib'i qullanaca`gam ve ek'inc,'i, qanuncu ve c,:opc,:u k'ib'i) o g:un 'Isa evden c,iqti ve g'id'ip g:ol kenarinda oturdu.2 yanina :oyle b:oy:uk 'izd'iham toplas,ti k'i , :oz:u b'ir qayi`ga b'in'ip oturdu ve b:ut:un 'izd'iham sah'ilde durdu.3'Isa onlara meseller 'ilen b'ir c.oq s,ey :o`greterek ded'i : "b'ir ek'inc,'i toxum sepme`ge c,iqti.sep'in zamani toxumlardan bazisi yol kenarina d:us,t:u ve qus,lar gel'ip onlari danladi.(denled'i? onlari yed'i).5 bazisi topra`gi c,oq bolmayan tas,kesekl'i yerlere d:us,t:u.topra`gi der'in bolmadi`gina g:ore tez c:ucerd'iler.lak'in g:unes, do`ganda qarsalandilar ve k:okler'i bolmadi`gina g:ore qurudular.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 15, 2021 01:08PM

7bazisi t'ikenler arasina d:us,t:u.t'ikenler b:uy:uy:up onlari bo`gdu.bas,qalari 'ise m:unb'it topra`ga d:us,t:u .bazisi y:uz , bazisi altmis, , bazisi otuz qat semere verd'i.qala`gi bolan es,'its'in."10 s,ag'irdler 'Isaya yaqinlas,ip ded'iler : "ne :uc,:un onlara mesellerlen danis,iyorsun?"11 O 'ise onlara b:oyle cevab berd'i :"semav'i padis,ahli`gin sirrlarini b'ilme qab'il'iyet s'ize ver'ilm'is,t'ir.lak'in onlara ver'ilmem'is,t'ir. c,:unk'i k'im'in varidirsa , ona daha c,oq ver'ilecek ve o bolluq 'ic,'inde bolacaq.amma k'im'in yo`gudursa , el'inde bolan da ondan alinacaq. 13 Men'in onlarlan meseller 'ilen danis,ma`gimin maqsadi budur k'i , "g:ord:ukleri halda g:ormezler , es,'itt'ikler'i halda es,'itmezler ve anlamazlar.".14 yes,aya peygamber'in onlar :uc,:un ded'i`g'i bu s:ozler yer'ine yet'iyor: "es,'itt'ikc,e es,'iteceks'in'iz , amma anlamayacaqsiniz , g:ord:ukc,e g:oreceks'in'iz , amma qanmayacaqsiniz . 15 c,:unk'i bu xalqin y:ure`g'i k:utles,t'i , qulaqlari a`gir es,'itt'i , g:ozler'i yumdular k'i , g:ozler'i 'ilen g:ormes'inler , qulaqlari 'ilen es,'itmes'inler , y:urekler'i 'ilen anlamasinlar ve Mana sari d:onmes'inler k'i Men onlara s,'ifa verey'in.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 15, 2021 01:36PM

amma s'iz'in g:ozler'in'iz ne baxt'iyardir , c,:unk'i es,'it'iyorlar.17s'ize do`grusunu deyorum : b'ir c,oq peygamberler ve sal'ih adamlar s'iz'in g:ord:ukler'in'iz'i g:orme`g'i arzuladilar , amma g:ormed'iler,es,'itt'ikler'in'iz'i es,'itme`g'i arzuladilar , amma es,'itmed'iler.18 'imd'i ek'inc,'i 'ilg'il'i (azer'i baraedae turkmence barada?) mesel'in 'izahini d'inley'in : k'im semav'i padis,ahliqlan ba`gli kelami es,'it'ip anlamayorsa , s,er bolan gel'ip onun y:ure`g'inde sep'ilm'is, bolani o`gurlayor .yol kenarinda sep'ilen toxum budur .20 tas, kesekl'i yerlere sep'ilen 'ise kelami es,'it'iyor ve derhal sev'inc, 'ilen qabul ed'iyor .lak'in onda k:ok bolmadi`gina g:ore d:oz:um:u az boluyor ,kelama g:ore ez'iyet ve taq'ibe maruz qalan k'ib'i yiqiliyor.22 t'ikenler arasina sep'ilen odur k'i , kelami es,'it'iyor ,lak'in bu devr'in qaygilari ve var-devlet'in aldaticili`gi kelami bo`guyor ve kelem barsiz(:ur:uns:uz) boluyor .13 m:unb'it topra`ga sep'ilense odur k'i , kelami es,'it'iyor ,anlayor ve do`grudan da semere-bazisi y:uz , bazisi altmis, , bazisi otuz qat semere ver'iyor".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 15, 2021 04:34PM

24'Isa onlara bas,qa b'ir mesel de c,ekt'i : semav'i padis,ahliq tarlasina yaxs,i toxum sepm'is, b'ir adama benzeyor.25adam yatanda onun d:us,men'i gel'ip bu`gdaylarin arasina del'ice sep'ip gett'i.bu`gday b:uy:uy:up behre verende del'iceler de g:or:und:u.27 ev sah'ib'in'in qullari gel'ip ona b:oyle ded'iler :"a`ga , sen tarlana yaxs,i toxum sepmed'inm'i?bes bu del'ice haradan amele geld'i?"ol 'ise qullara ded'i :"bunu d:us,men etm'is,t'ir".qullar da ona ded'iler : "'isteyormusun g'id'ip onlari c,iqaralim?"o ded'i "yoq , c,:unk'i del'iceler'i c,iqararken onlarlan b'irge bu`gdayni da qopararsiniz.qoy b'ic,'ine qadar her 'ik'is'i b'irl'ikde b:oy:us:un.b'ic,'in vaqt men b'ic,'inc,'ilere deyece`gem : "evvelce del'iceler'i toplayin ve yandirmaq :uc,:un onlardan (darz?derz?)demet ba`glayin , bu`gdayni 'ise anbarlarima toplayin".31'Isa onlara bas,qa b'ir mesel de danis,araq ded'i ;"semav'i padis,ahliq b'ir adamin g:ot:ur:up :oz tarlasinda sepd'i`g'i xardal toxumuna benzeyor.32 xardal toxumu b:ut:un toxumlarin en k'ic,'i`g'i bolsa da , b:uy:ud:ukde b:ut:un bostan b'itk'iler'inden h:und:ur(y:uksek) ,lap(layip?)a`gac, boyda boluyor.b:oyle k'i g:okde uc,an qus,lar gel'ip onun budaqlarinda yuva quruyor.".'Isa onlara bas,qa b'ir mesel de s:oyled'i: "semav'i padis,ahliq xam'ir mayasina benzeyor.qadin onu g:ot:ur:up :uc, k'ise una qaris,tirip b:ut:un xam'ir aciyana dek saqlayor." 34.'Isa b:ut:un bu s,eyler'i xalqa mesellerlen s:oyleyordu ve onlara mesels'iz h'ic, b'ir s,ey s:oylemezd'i k'i , 35 peygamber vasitasi 'ile s:oylenen bu s:oz yer'ine yets'in :"a`gzimi meseller 'ile ac,aca`gam , d:unya yaratilanindan ber'i g'izl'i qalan s,eyler'i beyan edece`gem".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 16, 2021 12:31PM

36 o zaman 'Isa xalqdan ayrilip eve g'ird'i.s,ag'irdler'i Onun yanina gel'ip ded'iler : "tarladaqi del'iceler mesel'in'i b'ize 'izah et".37cevabinda 'Isa ded'i :"yaxs,i toxumu sepen Bes,er O`gludur.38tarla 'ise d:unyadir.yaxs,i toxum padis,ahli`gin evladlaridir.de'ice 'ise s,er bolanin evladlaridir.39 del'ice sepm'is, bolan d:us,men 'ibl'isd'ir.b'ic,'in devr'in sonudur ve b'ic,'inc,'iler 'ise meleklerd'ir.40 del'iceler toplanip alavlan yandirildi`g'i k'ib'i bu devr'in sonunda da b:oyle bolacaq.41 Bes,er O`glu melekler'in'i g:onderecek , onlar da p'is yola c,eken b:ut:un s,eyler'i ve qanunsuzluq edenler'i Onun pad'iS,ahli`gindan toplayacaq 42 ve onlari odlu sobaya atacaqlar.orada a`glas,ma ve d'is, gicirtisi bolacaq.43 o zaman sal'ihler :ozler'in'in Atasinin padiS,ahli`ginda g:unes, k'ib'i parlayacaqlar.qula`gi bolan es,'its'in.44semav'i padis,ahliq tarlada g'izlet'ilen b'ir def'ineye benzeyor.tapan(bulan)adam onu g'izlett'i , sev'inc,len g'ib'ip butun varini satti ve o tarlani ve onu satin aldi.47 yene semav'i padis,ahliq den'ize atilan ve her t:ur baliq tutan b'ir tora benzeyor.48tor doldu`gu zaman onu sah'ile c,ekt'iler ve oturup yaxs,ilarini qablara yi`gdilar , p'is 'ise kenara attilar.49bu devr'in sonunda da b:oyle bolacaq.melekler gel'ip p'isler'i sal'ihler'in arasindan kenar edecekler.50sonra onlari odlu sobaya atacaqlar.orada a`glas,ma ve dis, gicirtisi bolacaq".'Isa "b:ut:un bunlari anladinizmi?"deye soradi.onlar 'Isaya " evet , ya Rebb " ded'iler.52 'Isa da onlara ded'i : "ona g:ore de semav'i padis,ahliq :uc,:un s,ag'irdl'ik etm'is, her 'ilah'iyatc,i xaz'ines'inden taze ve K:ohne s,eyler c,iqaran ev sah'ib'ine benzeyor.".53'Isa bu meseller'i b'it'irenden sonra oradan ayrildi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 16, 2021 12:49PM

54 :oz yurduna gelerek oradaqi s'inagogada xalqi :o`gretme`ge bas,ladi.cemaat taac:ublenerek ded'i:"bu Adamda b:oyle h'ikmet , b:oyle m:uc'izeler yaratan quvvet neredend'ir?bu d:ulger'in O`glu de`g'ilm'i ?anasinin adi meryem de`g'ilm'i ?yaqub ,yus'if , s,'imon , ve yehuda Onun qardas,lari de`g'ilm'i ?b:ut:un bacilari aramizda yas,amayormu? bes onda bu Adama b:ut:un bu s,eyler haradandir ?"onlarin 'Isaya aci`gi tuttu.amma 'Isa onlara ded'i :" b'ir peygambere :oz yurdundan ve :oz ev'inden bas,qa h'ic, b'ir yerde xor baqmazlar".'Isa onlarin 'imansizli`gi :uz:unden orada c,oq m:uc'ize yaratmadi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 16, 2021 01:54PM

14 :unc:u b:ol:um o vaqt 'Isa 'ilg'il'i (baraedae) bolan xaberler'i h:ukmdar h'irod es,'itt'i.n:okerler'ine ded'i :"bu , vaft'izc,'i yahyadir.ol :ol:uler arasindan d'ir'il'ip . buna g:ore de o m:uc'izeler yaratiyor.".3 h'irod qardas,i f'il'ip'in avret'i h'irod'iyaya g:ore yahyani tutturaraq qollarini qandallatip z'indana saldirmis,ti .4 c,:unk'i yahya h'iroda dem'is,ti ; "h'irod'iyani almaq sana qada`gandir (yasaktir)". 5 h'irod yahyani :old:urmek 'isteyordu , amma cemaat dan qorquyordu.c,:unk'i cemaat yahyani peygamber sayiyordu. 6 h'irodun ad g:un:u(do`gum g:un:u) qayded'ilende h'irodun qizi ortaya c,iqip raqs etme`ge bas,ladi.bu h'irodun xos,una geld'i .7 o and 'ic,ip beyan ett'i k'i , qiz ne 'istese , ona verecek. 8 qiz 'ise anasinin tahr'ik'i 'ile ded'i :"vaft'izc,'i yahyanin bas,ini burada b'ir s'in'i 'ic,'inde mana ver". 9 padis,ah keder b:ur:ud:u , amma 'ic,t'i`g'i andlara ve qonaqlara g:ore emrett'i k'i , ona 'isted'i`g'in'i vers'inler. 10 b:oylel'iklen , z'indanda yahyanin boynunu vurdurdu(urdurdu).11 onun bas,i b'ir s'in'i 'ic,'inde get'ir'il'ip qiza ver'id'i.qiz da anasina apardi..12 yahyanin s,ag'irdler'i gel'ip 'Isaya bu baraedae(haqqinda , 'ilg'il'i) xaber verd'iler.13 'Isa bunu es,'it'ip qayi`ga b'inerek tekbas,ina oradan k'imses'iz b'ir yere c,ek'ild'i.bunu es,'iten cemaat s,eherlerden p'iyade Onun ardinca gett'i.14'Isa sah'ile d:us,ende b:oy:uk b'ir 'izd'iham g:ord:u , onlara rahm'i geld'i(onlara acidi) ve xastalarina s,'ifa verd'i.15 axs,ama yaqin s,ag'irdler Onun yanina gel'ip ded'iler: "bura c,:oll:ukt:ur , vaqt da gec,t'ir.cemaati biraq , qoy g'id'ip kentlerden :ozler'ine yemek alsin".16 amma 'Isa onlara ded'i :"getmekler'ine 'iht'iyac yoqtur . onlara yeme`g'i s'iz ver'in".17 s,ag'irdler 'Isaya ded'iler:"burada bes, ekmek ve 'ik'i baliqdan bas,qa b'ir s,ey'im'iz yoqtur".18'Isa "onlara buraya ,Mana get'ir'in" ded'i.19cemaat emrett'i k'i ,otlarin :ust:unde otursunlar.'Isa bes, ekme`g'i ve 'ik'i bali`gi g:ot:ur:up g:o`ge baqaraq s,:uk:ur duasi ett'i.sonra ekme`g'i b:ol:up s,ag'irdler'ine verd'i.s,ag'irdler de cemaata payladilar.20heme yey'ip-doydu.artiq qalan hisseler'den on 'ik'i dolu zenb'il yi`gdilar.21yemek yeyen adamlarin sayi qadinlar ve us,aq(c,ocuq)lardan bas,qa bes, m'in nefere yaqin 'id'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 16, 2021 01:58PM

34'Isa ve s,ag'irdler g:ol:u gec,ip g'inesar sah'il'ine c,attilar.35 o yer'in adamlari 'Isani tanidiqlari zaman etrafdaqi her yere xaber yaydilar.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 16, 2021 02:49PM

22 34 den :onced'ir.22 bundan derhal sonra 'Isa cemaati evler'ine g:ondererken s,ag'irdler'in'i de mecbur ett'i k'i qayi`ga b'in'ip :oz:unden evvel ob'ir'i sah'ile gec,s'inler(kec,s'inler)23'Isa cemaati g:onderenden sonra dua etmek :uc,:un tek-tenha da`ga c,iqti.axs,am bolanda orada tek 'id'i.24qayiq 'ise artiq qurudan c.oq stad'i uzaqda 'id'i ve yel onlara qars,i boldu`gundan dalgalar qayi`ga darbeler 'ind'ir'iyordu.25gecen'in d:ord:unc:u nevbet'i 'Isa g;ol:un :ust:u 'ilen y:ur:uyerek onlarin yanina geld'i.26 s,ag'irdler 'ise 'Isanin g:ol:un :ust:u 'ile y:ur:ud:u`g:u g:orende "bu b'ir qabustur " deyerek lerzeye d:us,t:uler ve qorqudan qis,qirdilar.27lak'in bu anda 'Isa onlara m:uracaat ed'ip ded'i :"cesaretl'i bolun , Menem , qorqmayin" 28 cevabinda Ona ded'i:"ya Rebb , eger Sens'inse , mana emret k'i , sularin :ust:u 'ile yanina geley'im".'Isa "gel ded'i.peter de qayiqdan c,iqip sularin :ust:u 'ilen y:ur:ud:u ve 'Isaya taraf gett'i.30amma yel'in g:uc,l:u est'i`g'in'i g:orende qorqtu ve batma`ga bas,ladi."ya Rebb , men'i xalas et" deye qis,qirdi.31'Isa ol anda el'in'i uzatip onu tuttu ve ded'i:"ey 'imani az bolan adam , ne :uc,:un s,:ubhe ett'in?"32onlar qayi`ga b'ind'ikler'i zaman yel sak'itles,t'i.33qayiqda bolanlar "do`grudan da Sen Allahin O`glusun" deye Ona secde qildilar.34'Isa ve s,ag'irdler g:ol:u gec,'ip g'inesar sah'il'ine c,attilar.o yer'in adamlari 'Isani tanidiqlari zaman etrafdaqi her yere xaber yaydilar.b:ut:un xastalari Onun yanina get'ird'iler.36xastalar h'ic, bolmasa 'Isanin paltar(g'iys'i)inin ete`g'ine toqunmaq :uc,:un yalvardilar.ona toqunanlarin(doqunanlarin)hemes'i(heps'i) sa`galdi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 16, 2021 02:56PM

may be that ukraine as a militaryly neutral land like switzerland is a behter way tu avoid conflict.but that isn't about economical agreements.because russia isn't part uf n.a.t.o. like poland.some persons use the word buffer state.too if i hav time and i woold like tu make more correct parts uf wat i had writen.huh.this mixture uf south western turkish dialects seem sort uf o.k..

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 17, 2021 03:20PM

15 1 onda yerus,al'imden fer'isiler ve 'ilah'iyatc,ilar 'Isanin yanina gel'ip ded'iler :2ne :uc,:un s,ag'irdler'in aqsaqallardan qalan adet-ananen'i bozuyor ve ekmek yed'ikler'i zaman eller'in'i yumayorlar?"'Isa cevabinda onlara ded'i "bes s'iz ne :uc,un :oz adet-ananen'iz namina(u`grunda)Allahin emr'in'i bozuyorsunuz?4c,:unk'i allah b:oyle emrett'i:""Ata-anana h:urmet et" ve "Atasini yahud anasini s;o`gen adam :old:urmel'id'ir." 5 S'izse deyorsunuz :"k'im atasina yahud anasina "menden umdu`gun yardim Allaha hasr bolundu "dese onda atasina 6 onda atasina h:urmet etme`ge b'iler".b:oylel'iklen ,s'iz :oz adet-ananen'iz namina Allahin kelamini h'ic, ed'iyorsunuz.7ey 'ik'i y:uzl:uler .yes,aya peygamber s'iz'in :uc,:un ne yaxs,i s:oyley'ip.o dem'is,m'is,t'ir: 8"b'ir xalq dudaqlarilan Mana h:urmet ed'iyor ,amma qalblari ,Menden uzaqtir.9bos, yere Mana secde ed'iyorduler, "Insan emrler'inden c'iqardiqlari tal'imler'i :o'gret'iyorlar".10 'Isa cemaat yanina c,a`girip onlara ded'i :"qulaq asin ve derk ed'in.11 a`giz dax'il bolan s,ey 'insan murdar etmez, amma 'insani murdar eden a`gizdan c,iqan s,eyd'ir".12 o zaman s,ag'irdler gel'ip ona ded'iler:"b'il'iyormusun fer'isler bu s:oz es,'itt'ikde 'ic'id'iler.".13amma "isa cevab ber'ip ded'i:"semav'i Atamin ekmed'i`g'i her b'itk'i k:ok:unden qoparilacaq.14onlarin biraqin.onlarin k:orler k:or rehberler'id'ir.eger k:or k:or:u aparsa ,'ik'is'i de c,uqura d:us,er".15 peter ona cevab bererek ded'i:"bu mesel'i b'ize 'izah et".16 "isa ded'i :"s'iz de hala derk etmed'inizm'i 17 bas,a d:us,m:uyorsunuz k'i , ag`iza g'iren her s,ey qarina g'id'iyor ve i'fraz bolunuyor?18 a`g'izdan c,iqan s,eylerse y:urekden c.iqar ,bunlar da 'insan murdar eder..19c,:unk'i y:urekden p'is f'ikler ,qat'il'ik ,z'inakarliq ,c'ins'i axlaqsizliq ,o`gurluq ,yalanc,i s,ah'idl'ik ve k:ufr c,iqar.20'insan murdar eden s,eyler bunlardir.yuyulmam'is, ellerlen yemek 'ise murdar etmez".21"Isa oradan oradan c,iqip sur ve s'idon b:olgeler'ine c,ek'ild'i.22

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 18, 2021 12:16PM

correction onda atasina was writen twice by accident and is correctly 9 bos,yere Mana secde ed'iyorlar.and 11 is not a`giz but a`giza dax'il bolan s,ey .14 is onlari biraqin not onlarin.20 is 'ise 'insani murdar etmez.21 oradan is only once oradan c,iqip.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 18, 2021 12:21PM

a dialects mixture as a common literary language coold be used by about 120 million persons.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 18, 2021 12:24PM

too may be use sen'inle ,sen'in 'ile and sen'in 'ilen.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 18, 2021 01:08PM

22budur , kenanli b'ir qadin o d'iyardan c,iqip "ya Rebb ,ey Davud `Oglu , mana rahm eyle.qizim a`gir b'ir halda c'ine tutulup "deye c,i`giriyordu .23'Isa cevabinda ona b'ir s:oz b'ile demed'i.s,ag'irdler'i yaqinlas,ip "onu biraq , c,:unk'i , arqamizca c,i`giriyor" deyerek 'Isaya yalvardilar.24amma 'Isa cevab ber'ip ded'i : "Men yalniz 'Israel xalqinin y'itm'is, qoyunlarinin yanina g:onder'ilm'is,em ".25qadinsa yaqinlas,ti ve Ona secde qilip ded'i : " ya Rebb , mana 'imdad et". 26 'Isa cevab berd'i ded'i :" c,ocuqlarin ekme`g`in'i (us,aqlarin) g:ot:ur:up 'itlere atmaq d:uzg:un bolmaz ".27 qadin ded'i :"haqlisin ,ya Rebb. amma 'itler de sah'ibler'in'in sofrasindan d:us,en qirintilardan yeyor".o zaman 'Isa cevab ber'ip qadina ded'i : "ey qadin . 'imanin b:uy:ukt:ur ; sana 'isted'i`g'in k'ib'i bolsun".onun qizi o saatda sa`galdi.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 18, 2021 01:40PM

29 'Isa oradan c,iqip qal'ile g:ol:un sah'il'inden gec,t'i ve da`gin bas,ina c,iqip orada oturdu.30 Onun yanina b:uy:uk b'ir 'izd'iham geld'i ve :ozler'i 'ile b'irl'ikde topallar , k:orler ,s,'ikestler , lallar ve daha bas,qa b'ir c,o`gunu get'ird'iler.onlari 'Isanin ayaqlari yanina qoydular ve 'Isa onlara s,'ifa verd'i.31xalq g:orende k'i lallar dan'is,iyor , s,'ikestler sa`galiyor ,topallar y:ur:uyor ve k:orler g:or:uyor , hayretlend'i ve 'Israel'in Allahini 'izzetlend'ird'i.32'Isa s,ag'irdler'in'i yanina c,a`girip ded'i:"bu cemaata yazi`gim gel'iyor , c,:unk'i :uc, g:und:ur k'i , yanimdadir ve yeme`ge h'ic, neler'i yoqtur .onlar evler'ine ac, yola salmaq 'istemeyorum k'i , yolda taqatdan d:us,mes'inler".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 20, 2021 12:29PM

33 s,ag'irdler Ona ded'iler ;"bu c,:oll:ukde bu qadar cemaati doydurmaq :uc,:un ekme`g'i haradan tapalim ?"34"isa onlardan soradi: "nec,e ekme`g'in'iz var?"onlar ded'iler : "yed'i ve b'ir az da k'ic,'ik bali`gimiz var ".35onda 'Isa cemaata emrett'i k'i , yere otursunlar.36 yed'i ekmeklen baliqlari g:ot:urd:u ve s,:ukrederek b:ol:up s,ag'irdlere , s,ag'irdler de cemaata verd'i 37heme yey'ip -doydu .artiq qalan h'isseler'i yi`gdilar. yed'i sebet doldu .38 yemek yeyen adamlarin sayi 'ise qadinlar ve cocuqlardan(us,aqlardan) bas,qa d:ort m'in nefer 'id'i .'Isa cemaati biraqip qayi`ga b'inerek mecdel b:olges'ine gett'i.16. b:ol:um 1.fer'is'iler ve saduk'iler yaqinlas,ip 'isani sinamaq :uc,:un hax'is,ler ett'iler k'i onlara g:okden gelen b'ir alamet g:orsets'in(g:osters'in).2amma 'Isa onlara cevab berd'i:"axs,am bolanda s'iz deyorsunuz :"hava yaxs,i bolacaq ,c,:unk'i g:ok qirmizidir " ,3 s,eher c,a`gi "bu g:un firtina qopacaq ,c,:unk'i g:ok qirmizidir , tutqundur"deyorsunuz.g:o`g:un g;or:un:us,:un:u sec,e b'il'iyorsunuz , ancaq zamanin alametler'in'i sec,eb'ilm'iyorsunuz .4(k:ot:u)p'is ve vefasiz nes'il b'ir alamet axtariyor .amma ona yunusun alamet'inden bas,qa h'ic, b'ir alamet ver'ilmeyecek.".'Isa onlari terk ed'ip gett'i.5 s,ag'irdler o taya gec,ende(kec,ende) ekmek g:ot:ume`g'i yaddan c,iqarmis,tilar.'Isa onlara ded'i "'iht'iyatli bolun .fer'is'iler'in ve saduk'iler'in mayasindan :oz:un:uz:u g:ozley'in".s,ag'irdler 'ise :oz aralarinda danis,ip deyordular: " bunu ekmek g:ot:urmed'im'iz :uc,:un deyor".8'Isa bunu b'ilerek ded'i :"ey 'iman az bolanlar . ne :uc,:un ekme`g'in'iz'in yoqlu`gundan danis,iyorsunuz?hala derk etm'iyormusunuz?bes, m'in nefer :uc,:un bes, ekme`g'i ve nec,e zenb'il yi`gdinizi xatirlamayormusunuz?

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 20, 2021 12:51PM

10 d:ort m'in nefer :uc,:un yed'i ekme`g'i ve nec,e sebet yi`gdinizi da xatirlamayormusunuz?11nec,e anlaya b'ilm'iyorsunuz k'i , Men s'iz'inle danis,anda ekme`g'i nazarda tutmamis,tim.fer'is'iler'in ve saduk'iler'in mayasindan :oz:un:uz:u g:ozley'in."12 o zaman onlar anladilar k'i , 'Isa ekmek mayasindan yoq , fer'is'iler'in ve saduk'iler'in tal'im'inden qorunma`gi nazarda tutmus,tu.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 20, 2021 01:38PM

13'Isa f'il'ip qayser'iyes'i b:olges'ine geld'ig'i zaman :oz s,ag'irdlerden soradi:"adamlarin ded'ig'ine g:ore Bes,er O`glu k'imd'ir?".14 onlar da ded'iler:"bazilari vaft'izc,'i yahya , bas,qalari 'ilyas , d'igerler'i 'ise deyorlar k'i , yeremya yaxud peygamberlerden b'ir'id'ir".15'Isa onlara ded'i :"bes s'iz ne deyorsunuz ?s'izce Men k'imeM?"16s,'imon peter cevab berd'i(verd'i):"Sen var bolan Allahin O`glu Mes'ihs'in".17 'Isa ona cevab ber'ip ded'i:"ne baxt'iyarsin , ey yunus o`glu s,'imon .c,:unk'i bunu sana b'ild'iren et ve qan de`g'il , g:oklerde bolan Atamdir.18Men sana deyorum k'i , sen peters'in ve Men cem'iyet'im'i bu qayanin :uzer'inde quraca`gam. :ol:uler d'iyarinin qapilari ona gal'ib geleb'ilm'iyecek.semav'i padis,ahli`gin ac,arlarini(kel'idler'in'i) sana verece`gem.yer :uz:unde ba`glanaca`gin her s,ey g:oklerde ba`glanmis, bolacaq ve yer :uz:unde ac,aca`gin her s,ey g:oklerde ac,ilmis, bolacaq".20 bu s:ozlerden sonra 'Isa s,ag'irdlere qada`gan ett'i k'i ,Onun Mes'ih boldu`gunu h'ic, kese geplemes'inler(danis,masinlar).

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 20, 2021 02:14PM

21bundan sonra 'Isa s,ag'irdler'ine dan'is,ma'ga bas,ladi k'i , :oz:u yerus,al'ime getmel'i . aqsaqallar , bas,kah'inler ve 'ilah'iyatc,ilar tarafindan c,oq azab c,ekmel'i ,:old:ur:ulmel'i ve :uc,:unc:u g:un d'ir'ilmel'id'ir.22 peter Onu b'ir kenara c,ek'ip 'it'iraz etme`ge bas,ladi:"ya Rebb , :Oz:une yazi`gin gels'in.bu asla sen'in bas,ina gelmeyecek."23amma 'Isa d:on:up petere ded'i:"c,ek'il :on:umden s,eytan.sen Mana man'i boluyorsun.sen Allahin 'is,ler'i haqqinda de`g'il , 'insanlar ameller'i bares'inde(azer'ice baraes'indae) f'ik'irles,'iyorsun".24sonra 'Isa s,ag'irdler'ine ded'i:"eger b'ir kes Men'in ardimca gelmek 'isteyorum ,:oz:unde 'imt'ina ets'in ve c,armixini g:ot:ur:up ardimca gels'in.25k'im canini xalas etmek 'isteyorsa , onu y'it'irecek , amma k'im Mana g:ore canini y'it'ir'iyorsa onu qoruyacaq.26'insan b:ut:un d:unyani qazanip canini y'it'ir'iyorsa ,ona ne xayri var?yaxud 'insan :oz caninin 'ivazina ne vere b'iler?27c,:unk'i Bes,er O`glu Atasinin 'izzet'i 'ic,'inde :Oz melekler'i 'ile gelecek ve o zaman her kese :oz amel'ine g:ore 'ivazini vercek.28 s'ize do`grusunu deyorum:burada duranlardan bazisi Bes,er O`glunun padis,ahli`gi 'ile geld'i`g'in'i g:ormeden :olmeyecek".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 20, 2021 02:50PM

it occurd tu me once that may be partly because they were old with hormone problems that some supreme cort judges were lax about sexual deviancy.biden is old too.the old ones are not all much feminine and masculine like yung helthy persons.but biden and most uf congress did due one good deed.they made june 19 a national holiday.1965 6 19 slavery was all states abolisht.that is a good example.but i think a person perhaps coold go tu hell for making june 2021 sexual deviant munth because the ruin uf so meny souls and lives because uf that.too lutherans and interdenominational don't advocate terrorism.and i think the europeans and north americans woold perhaps be wiser tu insist on ukrainian military neutrality.unless ukraine with russian both joined n.a.t.o..a ukraine not military linkt with russia ,n.a.t.o. or any other alliances.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 21, 2021 12:12PM

'ilen ,'ile ,-len -lan ,and-le -la coold be used.s'iz'inle or fuller idea s'iz'in 'ile .onun vasitasi 'ile.i believ a behter and practical guvernment is outlawing pornfotgrafy,sexual perversion,adultry,rape,murder,theft,alcoholism and habitual drug consumption that has no medical purpose and allowing truthful news media.allowing freedom uf religion but religion isn't marxism,fascism,l.b.g.t.ism .a moral and democratic consitution.too seriously .is much unmoral sinful ,medically unscientific about psychiatry practices especially "schizofrenia" drugs and those may actually poison ground water with wells.the doses are over doses,the persons are arbitary too much and don't truely solve problems fysical and
psychological.non profit biznis economy is simular tu only state ownd and private biznis both.but is not the slavery uf state ownd only economy.but has meny managers and biznis competition like private owned biznises.i regret that i hadn't writen more refined ideas more accurate and more correct.the partition uf afganistan woold probablely makes life more simple.2 main languages fars'i and pashtu.the u.s. all moral ,right and good?isn't so.sexfotos,sexual deviance,genetic engineering and numerous other evils.i think too perhaps practical tu legalize all natural strains uf canniabis sativa exept mutant strains with much t.h.c. but cannabis indica behter unlegal.they woold use both legal sativa and unlegal indica some persons but woold be seen buying legal sativa and woold be less unlegal consuption .

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 21, 2021 12:36PM

17'inc'i b:ol:um 1.alti g:unden sonra 'Isa :oz:u 'ile yalniz peter ,yaqub ,ve qardas,i yahyani g:ot:ur:up h:und:ur(y:uksek)b'ir da`ga c,iqti.2onlarin qars,isinda g:or:un:us,:u de`g'is,t'i.y:uz:u g:unes, k'ib'i parladi ve l'ibasi i's,iq k'ib'i aq boldu.3 O an musa ve 'ilyas onlara g:or:und:u.onlar 'Isa 'ilen sohbet ed'iyordu.4peter s:oze bas,layip 'Isaya ded'i "ya Rebb.ne yaxs,i k'i b'iz buradayiz.eger 'isteyorsunsa ,burada :uc, c,ardaq qurayim - b'ir'i Sen'in ,b'ir'i musa , b'ir'i de 'ilyas :uc,:un".5peter hala gepleyen zaman parlaq b'ir bulut onlarin :uzer'ine g:olge saldi.budur ,bulutdan b'ir ses geld'i:bu Men'in sev'iml'i O`glumdur , Ondan raziyam , Ona qulaq asin."6 s,ag'irdler bunu es,'itende y:uz:uste yere qapandilar ve onlari b:uy:uk dehs,et b:ur:ud:u.7 'Isa gel'ip onlara toqunaraq "qalqin ,qorqmayin"ded'i.8onlar da bas,ini qaldiranda 'Isadan bas,qa k'imsen'i g:ormed'iler.9da`gdan 'inerken 'Isa s,ag'irdler'ine emrett'i:"Bes,er O`glu :ol:uler arasindan d'ir'ilene qadar g:ord:u`g:un:uz:u h'ic, kese s:oylemey'in".10 s,ag'irdler Ondan soradilar::oyle 'ise ,n'iye 'ilah'iyatc,ilar deyorlar k'i ,evvelce 'ilyas gelmel'id'ir?"11 'Isa onlara cevab berd'i: "d:uzd:ur ,'ilyas gel'ip her s,ey'i yoluna qoymalidir.12 lak'in s'ize deyorum :artiq 'ilyas geld'i ve onu tanimadilar , lak'in ne 'isted'ilerse , onun bas,ina get'ird'iler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 21, 2021 12:47PM

ayni t:ur Bes,er O`glu da onlarin el'inden azab c,ekecek".13 s,ag'irdler o zaman bas,a d:us,t:uler k'i , 'Isa onlara bu s:ozler'i vaft'izc,'i yahya haqqinda s:oyleyordu.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 22, 2021 12:23PM

14 onlar xalqin yanina gelende b'ir adam gel'ip 'Isanin qars,isinda d'iz c,:okerek ded'i :15 "ya Rebb o`gluma rahm eyle , c,:unk'i o ep'ilept'ikt'ir ve c.oq azab c,ek'iyor.tez-tez gah oda , gah da suya d:us,:uyor.16 onu Sen'in s,ag'irdler'in'in yanina get'ird'im , lak'in ona s,ifa vere b'ilmed'iler".17'Isa cevab bererek ded'i : "ey 'imansiz ve yolunu azmis, nes'il . ne vaqta qadar s'iz'in 'ilen bolaca`gam ? ne vaqta qadar s'ize d:ozece`gem? cocu`gu buraya yanima get'ir'in".18 'Isa c'ine qada`gan ett'i(azarladi) ve c'in c,ocuqdan c,iqti .o`glan o saatda s,'ifa tapti.19 o zaman s,a'girdler 'Isaya tekl'ikde yaqinlas,ip ded'iler :"ne :uc,:un b'iz o ruhu qovab'ilmed'ik?"20'Isa da onlara ded'i :"'imaniniz az boldu`gu :uc,:un . c,:unk'i s'ize do`grusunu deyorum :b'ir xardal toxumu qadar 'imaniniz bolarsa ve s'iz bu da`ga "buradan oraya k:oc, (g:oc,)" desen'iz , o k:oc,er ve s'iz'in :uc,:un m:umk'in bolmayan h'ic, b'ir s,ey bolmaz".gal'ilede yi`gilarken 'Isa s,ag'irdlere ded'i :Bes,er O`glu 'insan eller'ine tesl'im ed'ilecek 23 ve Onu :old:ur:ulecek , amma O , :uc,:unc:u g:un d'ir'ilecek".onlar c,oq kederlend'iler.24kerenahuma geld'ikler'i zaman mabed verg'is'in'i yi`ganlar petere yaqinlas,ip ded'iler : "s'iz'in Muall'im'iz verg'i :odemeyormu ?"peter ":odeyor " ded'i ."s,'imon sen nece d:us,:un:uyorsun ? yer'in h:ukmdarlari g:omr:uk ve yaxud verg'in'i k'imden aliyorlar?:oz evladlarindanmi , yoqsa kenar adamlardan ?" 26 peter Ona "kenar adamlardan" s:oyled'ikde 'Isa ona ded'i :"b:oyle 'ise , evladlar serbestt'ir.27 lak'in bu adamlari 'inc'itmeyel'im deye g:ole get(g'it) , (olta)t'ilov at ve t'ilova d:us,en 'ilk bali`gi g:ot:ur , onun a`gzini ac,anda b'ir g:um:us, pul tapacaqsin.onu g:ot:ur , hem Men'in , hem de :oz 'ivazina ver".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 22, 2021 03:08PM

18 'inc'i b:ol:um 1 hem'in vaqt s,ag'irdler 'Isanin yanina gel'ip ded'iler:"semav'i padis,ahliqda en b:oy:uk k'imd'ir?"'Isa yanina b'ir balaca cocuq c,a`girip onu s,ag'irdler'in arasinda qoydu.3 O ded'i:"size do`grusunu deyorum:eger s'iz yolunuzdan d:on:up cocuqlar k'ib'i bolmasaniz , semav'i padis,ahli`ga asla dax'il bolab'ilmezs'in'iz.4b:oylel'iklen , k'im bu cocuq k'ib'i :oz:un:u as,a`gi tutarsa ,semav'i padi's,ahlida en b:oy:uk odur.k'im Men'in adimlan b:oyle b'ir cocu`gu qabul ederse , Men'i qabul eder.6amma k'im Mana 'iman eden bu k'ic,iklerden b'ir'in'i k:ot:u(p'is) yola c,ekerse ,:oz boynuna b:oy:uk b'ir de`g'irmen tas,i asip den'iz'in d'ib'ine atilaraq bo`gulmaq onun :uc,:un daha yaxs,i bolar.'insanlari k:ot:u yola c,eken s,eyler :uc,:un vay bu d:unyanin halina.b:oyle s,eyler'in gelmes'i qars,ialinmazdir , amma vay ol adamin halina k'i , bunlar onun vasitasi 'ile gel'iyor.8 eger el'in ve ya aya`gin sen'i k:ot:u yola c,ekerse , onu kes at .sen'in ebed'i hayata s,ikest ve ya topal dax'il bolma`gin 'ik'i el ve 'ik'i ayaqlan ebed'i oda atilma`gindan yaxs,idir.eger g:oz:un sen'i k:ot:u yola c,ekerse , onu c,iqart at.sen'in tek g:oz 'ilen ebed'i hayata dax'il bolma`gin 'ik'i g:ozlen cehennem oduna atilma`gindan yaxs,idir.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 23, 2021 11:48AM

10 bu k'ic,'iklerden b'ir'ine b'ile , xor baqmaqdan c,ek'in'in.c,:unk'i s'ize deyorum :onlarin semadaqi melekler'i gg:oklerde bolan Atamin y:uz:un:u da'ima g:or:uyor.12s'iz nece deyorsunuz?b'ir adamin y:uz qoyunu varsa ve onlardan b'ir'i yolunu azarsa , doqsan doquzunu da`glarda qoyup yolunu azan qoyunu axtarma`ga getmezm'i?13 s'ize do`grusunu deyorum:eger onu tapab'ilerse , yolunu azmayan doqsan doquz qoyun :uc,:un sev'ind'i`g'inden artiq onun :uc,:un sev'iner.b:oylece bu k'ic,'iklerden b'ir'in'in b'ile helak bolamasi g:oklerde bolan Ataninizin 'irades'i de`g'il.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 23, 2021 12:06PM

15 eger qardas,in sana qars,i g:unah 'isleterse , get , onun g:unahini ona g:orset(g:oster).qoy her s,ey yalniz 'ik'in'iz'in arasinda qalsin.o sana qulaq asarsa , qardas,ini qazandin.16amma qulaq asmazsa ,:oz:un 'ile b'ir ya 'ik'i nefer g:ot:ur k'i ,"her 'idd'ia 'ik'i yaxud :uc, s,ah'id'in s:oz:u 'ile tasd'iq ed'ils'in".17eger o bu adamlarin da s:oz:une qulaq asmaq 'istemese, onu b'ir b:utperest ve verg'iyi`gan hesab et.18s'ize do`grusunu deyorum :yer y:uz:unde ba`glayaca`giniz her g:okde ac,ilmis, bolacaq.19 yene s'ize do`grusunu deyorum :yer y:uz:unde s'izlerden 'ik'i nefer d'ileyecekler'i her hansi b'ir s,ey :uc,:un razili`ga gelerse , g:oklerde , g:oklerde bolan Atam onlarin 'istekler'in'i yer'ine yet'irecek.20 c,:unk'i harada 'ik'i ya :uc, nefer Men'in adimlan yi`gilarsa , Men de orada , onlarin arasindayam".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 23, 2021 12:35PM

21 o zaman peter gel'ip 'Isaya ded'i: "ya Rebb .qardas,im mana qars,i g:unah 'is,leterse , nec,e defa men onu ba`gis,lamaliyam?yed'i defami?"22'Isa ona ona ded'i:"sana deyorum:yed'i defa yoq , yetm'is, defa yed'i.23ona g:ore de semav'i padis,ahliq :oz qullar 'ile hesablas,maq 'isteyen b'ir padis,aha benzeyor.24hesablas,ma`ga bas,ladi`gi zaman onun yanina on m'in talant (34.5 k'ilogram altin ve yahud g:um:us,) borcu bolan b'ir'i get'ir'ild'i.25amma onun :odeme`ge b'ir s,ey'i bolamad'i`gi :uc,:un a`gasi emrett'i k'i , :oz:u , avret'i , cocuqlari ve b:ut:un mali satilaraq borcunu :odes'in.26 :oyle bu vaqt qul yere qapanip ona secde ederek ded'i:"sabir et.men hemes'in'i :odeyece`gem".27a`gasinin o qula rahmi geld'i , onu biraqti ve borcunu ba`gis,ladi.28 amma o qul kenara c,iqip ona y:uz d'inar borc,lu bolan b'ir yoldas,ini tapti(buldu).onu yaqaladi ve "borcunu :ode"deyerek bo`gma`ga bas,ladi.29 yoldas,i yere qapanip ona "sabir et , borcunu :odeyece`gem "deye yalvardi.30o 'ise 'istemed'i , g'id'ip borcunu :odeyene qadar onu zindana saldirdi.31a`ganin d'iger qullari bas, veren had'isen'i g:orende c,oq kederlend'iler ve g'id'ip b:ut:un bolani a`galarina naqlett'iler.32onda a`ga o qulu yanina c,a`girip ded'i"ey p'is qul , b:ut:un o borcu sana ba`gis,ladim c,:unk'i mana yalvardin.33men sana merhamet ett'i`g'im k'ib'i sen de yoldas,ina merhamet etmel'i de`g'ild'inm'i?34a`gasi qazablanip b:ut:un borcunu :odeyene qadar onu 'is,kence verenler tesl'im ett'i.her b'ir'in'iz qardas,larinizi y:urekden ba`gis,lamasiniz , semav'i Atam da s'ize :oyle eder.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: xhddhd ()
Date: December 23, 2021 09:28PM

https://www.reddit.com/r/RBI/comments/rkdl2x/arrest_warrant_out_for_stalker_but_hes_still_free/?sort=new

Arrest Warrant out for Stalker but he’s still free (Virginia)


I have a stalker since late 2018. I know his name, address, DOB, right down to his SSN (he posted it himself publicly online). I have a PPO that expires 04/xx/2023 that he’s violated numerous times. In September I swore out the first warrant for his arrest through the county in which he resides.

He is actively dodging police and has gone as far as parking in the grocery store parking lot behind his home and sneaking in and out of his house.

The police have tried to serve him and arrest him on numerous occasions but he never answers.

What can I legally do to help law enforcement get this creep? (I’m not sure if this is against the rules, so if it is please feel free to delete).

Edit: Please beware, the person in question is commenting below. Please ignore him.

Edit2: Someone confused me for my own stalker somehow and messaged me asking for “my” (his) side of the story. So, I’ll spell it out here, as I did for him:

To get a PPO you have to go to court and prove that your safety and well-being are at risk.

To swear out a warrant for a violation of the PPO you have to go before a magistrate and prove the PPO was violated.

I don’t know what to tell you if you think it’s normal for a stranger to harass you to the point of needing a PPO against them and then for them to perpetually violate it…

How would he have known about this post if he wasn’t monitoring my socials? Food for thought.
Attachments:
Screenshot_20211004-233152_2 (1) (1).png

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 28, 2021 11:53AM

19 :unc:u b:ol:um 1 "isa sohbet'in'i b'it'ird'ikden sonra cel'ileden c,iqip yehudiyen'in erden('iordan) c,ayinin o b'ir'i tayinda yerles,en b:olges'ine gett'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 28, 2021 11:54AM

2b:uy:uk b'ir 'izd'iham Onun ardinca geld'i.'Isa orada onlara s,'ifa berd'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 28, 2021 12:02PM

3bazi fer'is'iler 'Isanin yanina gel'ip Onu sinamaq :uc:un b:oyle b'ir sual berd'iler:"'insanin :oz avret'in'i her sebebe g:ore bos,ama`ga 'icazes'i varmi?"4'Isa cevab ber'ip ded'i:"oqumadinizmi k'i , Yaradan bas,langic,dan "onlari k'is'i ve qadin bolaraq yaratti " ve ded'i:5 "buna g:ore de k'is'i ata-anasini terk ed'ip avretine

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 28, 2021 12:18PM

qovus,acaq(qavus,acaq?, b'irles,ecek?) ve 'ik'is'i b'ir beden bolacaq"?6artiq onlar 'ik'i de`g'il , b'ir bedend'ir.buna g:ore de qoy Allahin b'irles,t'ird'ig'in'i 'insan ayirmasin".7fer'is'iler 'Isaya 'Isaya b:oyle ded'iler:"
onda musa ne :uc:un b'ir talaq ka`gizi bererek avretini bos,ama`gi emrett'i?"8'Isa onlara ded'i:"y:ure`g'in'iz 'inadkar boldu`guna g:ore musa avretler'in'iz'i bos,ama`giniza 'izaze berd'i.amma bas,langic,dan bas,qa her hansi b'ir sebebe g:ore avret'in'i bos,ayip bas,qasi 'ile evlenen kes z'ina ed'iyor".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 28, 2021 12:28PM

10 s,ag'irdler'i 'Isaya ded'iler:"eger er 'ilen avret arasindaqi m:unasebet b;oyle 'ise demel'i , evlenmemek daha yaxs,idir".amma 'Isa onlara ded'i:"her adam bu s:oz:u qabul ede b'ilmez , ancaq bu qab'il'iyet'in ber'ild'i`g'i adamlar qabul ede b'iler.c,:unk'i :oyleler'i var k'i , 'insanlar tarafindan xadim ed'ipler , :oyleler'i de var k'i , semav'i padis,ahliq u`grunda :ozler'in'i xad'im sayiyorlar , bunu qabul edeb'ilen qabul ets'in".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 28, 2021 12:45PM

13 o zaman c,ocuqlar 'Isanin yanina get'ir'ild'i k'i 'Isa onlarin :uzer'ine eller'in'i qoyup dua ets'in.s,ag'irdler 'ise onlara qada`gan ett'iler.14amma 'Isa ded'i:"c,ocuqlari biraqin , qoy men'in yanima gels'inler.onlara man'i bolmayin.c,:unk'i semav'i padis,ahliq b:oyleler'ine maxsustur".15'Isa onlarin :uzer'ine eller'in'i qoyup oradan gett'i.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 29, 2021 11:39AM

16 b'ir adam 'isanin yanina gel'ip ded'i:"muall'im , men ne yaxs,iliq etmel'iyem k'i , ebed'i hayata mal'ik bolayin?"17'Isa ona ded'i:"ne :uc,:un Menden yaxs,iliq bares'inde sorayorsun?

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 29, 2021 11:58AM

behter if i had left out all "bullshit" and only writen the most truthful and accurate imfo.biden coold had made june 2021 dedicated tu denucularization by south africa,u.s.a. and russia.but u.s.a. and russian kept part uf the nuclear bomms.or married persons' munth.or environmental awarenis munth.too i livd in istanbul for about 3 yiers while a boy.the military took over the guvernment but restored democracy.oh if i coold i woold and then hav elections after some constitution changes.that is unconstitutional and not according with the u.s. constitution.oh and al qaida salafist and taliban hanifi.is a pukhtun custom tu grant sanctuary tu persons.in a way so according tu their custom unless evidence uf bin ladin's guilt not tu hand him tu the u.s. americans.was kind uf the u.s. tu allow "humanitarian" aid for and tu the hungery afganistan pieple.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 29, 2021 12:08PM

(if barede is from bera yi +de woold it be more correctly berada? i don't know.)yaxs,i bolan tek b'ir'i vardir.eger sen ebed'i hayata qavus,maq(qovus,maq) 'isteyorsunsa , onun emrler'ine r'iayet et".ol adam 'Isadan "hansi emrlere?"deye soradi.'Isa da ded'i:"qatl etme.z'ina etme.o`gurluq etme.yalandan s,ah'idl'ik etme.19 ata-anana h:urmet".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 29, 2021 12:09PM

correction correct is h:urmet et".et unuttum.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 29, 2021 12:33PM

hemc,'in'in(hemc,:un'in?)qons,unu :oz:un k'ib'i sev".20 c'ivan(cevan)adam 'Isaya ded'i:"bunlarin hemes'ine r'iayet etm'is,em , daha ney'im c,atis,miyor?"'Isa ona ded'i:"eger kam'il bolmaq 'isteyorsunsa , get , emlakini sat ve yoqsulara payla .onda g:oklerde xaz'inen bolacaq.sonra qayit , Men'in ardimca gel".22lak'in c'ivan adam bu s:oz:u es,'itt'ikde kederlen'ip gett'i , c,:unk'i var-devlet'i c,oq 'id'i.22'Isa s,ag'irdler'ine ded'i:"s'ize do`grusunu deyorum:varli adamin semav'i padis,ahli`ga dax'il bolmasi c,et'ind'ir.24yene s'ize deyorum k'i , deven'in 'i`gne g;oz:unden kec,mes'i varli adamin Allahin padis,ahli`gina dax'il bolmasindan asandir".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 30, 2021 12:37PM

25 bunu es,'iten s,ag'irdler c,oq taac:ublenerek ded'iler :":oyle 'ise , k'im xalas bolar b'iler?"'Isa onlara baqip ded'i "bu , 'insanlar :uc,:un gayri-m:umk'ind'ir , amma Allah :uc,:un her s,ey m:umk'ind'ir".27bundan sonra peter cevab bererek Ona ded'i:"baq b'iz her s,ey'i qoyup Sen'in ardinca gelm'is,'iz , 'ivazinda ney'im'iz bolacaq?"28 'Isa onlara ded'i:"s'ize do`grusunu deyorum:her s,ey yen'iles,ende,Bes,er o`glu 'izzetl'i taxtina oturanda Men'in ardimca gelen s'izler de 'isra'il'in on 'ik'i qab'iles'ine h:ukm etmek :uc,:un on 'ik'i taxt :uzer'inde oturacaqsiniz.29Men'in adim ug`runda ya evler'in'i ya qardas,larini ya bacilarini ya atasini ya anasini ya cocuqlarini ve yaxud tarlalarini atan her kes bundan y:uz defa artiq alacaq ve ebed'i hayati da 'irs(m'iras) bolaraq alacaq.30amma b'ir'inc'i bolanlarin c,o`gu axirinci ,axirinci bolanlarsa b'ir'inc'i bolacaq.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 31, 2021 12:33PM

20 'inc'i b:ol:um 1 semav'i padis,ahliq seher erken durup :oz :uz:um ba`gi :uc,:un 'is,c,'i tutma`ga c,iqan ev sah'ib'ine benzeyor.2 ol 'is,c,'iler 'ilen g:un:u b'ir d'inara razilas,ip onlari uzum ba`gina g:onderd'i . 3:uc,:unc:u saat radeler'inde c,iqip meydanda 'is,s'iz durmus, adamlari g:ord:u.4onlara da ded'i:"s'iz de uzum ba`gina g'id'in ve haqqinizi d:uz bererem(ver'ir'im)".5onlar da ba`ga gett'iler.altinci ve doquzuncu saat radeler'inde yene(gene)c,iqip b:oyle ett'i .6 on b'ir'inc'i saat radeler'inde c,iqti ve orada duran bas,qalarini tapip onlara ded'i:"ne :uc,:un b:ut:un g:un:u burada 'is,s'iz duruyorsunuz?"7"c,:unk'i h'ic, k'im b'ize 'is, bermed'i" ded'iler.onlara "s'iz de :uz:um ba`gina g'id'in" ded'i.8 axs,am bolanda ba`g sah'ib'i :oz nezaretc,'is'ine ded'i:"'is,c,iler'i ca`gir ve axirincilardan bas,layaraq b'ir'inc'ilere k'ib'i muzdlarini ber".9on b'ir'inc'i saat radeler'inde 'is,e gelenler adam bas,ina b'ir d'inar aldilar.10 b'ir'inc'i gelenlerse daha c,oq alacaqlarini d:us,:und:uler , lak'in onlar da adambas,ina b'ir d'inar aldilar .11 pullarini aldiqlari zaman ev sah'ib'ine s,'ikayet ederek ded'iler:" 12 bu en axirincilar cem'i b'ir saat 'is,led'iler ve sen onlari g:un:un a`girli`gini ve qizmar

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 31, 2021 12:52PM

issisini c,eken bizler 'ilen b'ir tuttun"13 'ise onlardan b'ir'ine cevab ber'ip:"dostum , axi men sana haqsizliq etmed'im , sen men'in 'ile b'ir d'inara razilas,madinmi?14haqqini al get .axirinciya da sana berd'i`g'im qadar bermek 'isteyorum.15 :oz pulumlan 'isted'i`g'im'i etme`ge 'ixt'iyarim yoqturmu?sen men'in c:omerdl'i`g'ime qisqaniyorsun .16 b:oylece de axirincilar b'ir'inc'i , b'ir'inc'iler 'ise axirinci bolacaq".

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 31, 2021 01:21PM

17 'Isa yerus,al'ime g'iderken yolda on 'ik'i s,ag'ird'i kenara ca`girip ayrica onlara ded'i:18"baq yerus,al'ime qalqiyoruz .Bes,er O`glu bas, kah'inlere ve 'ilah'iyatc,ilara tesl'im bolunacaq.Onu :ol:ume mahkum edecekler; 19 ele salaraq qamc,ilayip c,armixa c,eks'inler deye bas,qa m'illetlere tesl'im edecekler. Ol :uc,:unc:u g:un d'ireleck".20 o zaman zebed'i o`gullarinin anasi o`gullari 'ile b'irl'ikde 'Isaya yaqinlas,ip secde qilaraq Ondan ne 'ise d'iled'i.21'Isa qadindan "sen ne 'isteyorsun?"deye soradi.qadin Ona ded'i:"emret k'i , men'in bu 'ik'i o`glum Sen'in padis,ahli`ginda b'ir'i sa`ginda b'ir'i solunda otursun".22amma 'Isa cevab ber'ip ded'i:"ne d'iled'i`g'in'iz'i :oz:un:uz de b'ilm'iyorsunuz.Men'in 'ic,ece`g'im kaseden s'iz de 'ic,eb'ilers'in'izm'i?""onlar ded'iler:"b'iler'iz" .23 'Isa onlara ded'i:"Men'in 'ic,ece`g'im kaseden 'ic,eceks'in'iz.amma sa`gimda ve yaxud solumda oturma`ga 'iz'in bermek Menden asili de`g'il.Atam orani k'imler :uc,:un hazirlayipsa , onlara ber'ilecek".24 bunu es,'iten on s,ag'ird'in 'ik'i qardas,a aci`gi tuttu.25'Isa s,ag'irdler'i yanina ca`girip ded'i:"b'il'iyorsunuz k'i , m'illetler'in rehberler'i onlarin :uzer'inde h:ukmranliq , 'iyanlari da onlara a`galiq ed'iyor.26 s'iz'in aranizda 'ise qoy b:oyle bolmasin.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: December 31, 2021 01:52PM

s'izlerden b:oy:uk bolmaq 'isteyen xizmetc,'in'iz bolsun27aranizda k'im b'ir'inc'i bolmaq 'istese , bas,qalarinin qulu bolsun .28b:oylece Bes,er O`glu gelmed'i k'i Ona xizmet ets'inler , geld'i k'i :Oz:u xizmet ets'in ve c,oqlarini satin almaq :uc,:un :Oz canini f'idye bers'in"29'Isa s,ag'irdler'i 'ile er'ihadan c,iqarken b;oy:uk b'ir 'izd'iham Onun ardinca gett'i. 30yol kenarinda oturan 'ik'i k:or adam 'Isanin oradan kec,t'i`g'in'i es,'itt'ikde "ya Rebb , ey Davud O`glu b'ize rahm eyle"deye ba`girdi.31cemaat onlara qada`gan ed'ip susturmaq 'isted'ise de , onlar "ya Rebb , ey Davud O`glu.b'ize rahm eyle"deye daha y:uceden ba`girdilar.32'Isa dayanip onlari ca`girdi ve onlardan soradi:"ne 'isteyorsunuz , s'iz'in :uc,:un edey'im ?"33onlar ded'iler:ya Rebb , g:ozler'im'iz ac,ilsin".34'Isanin onlara rahmi geld'i ,g:ozler'ine toqundu.hem'in an onlarin g:ozler'i ac,ildi ve 'Isanin ardinca gett'iler.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: cary, please kill this thread ()
Date: December 31, 2021 01:53PM

it is pure diarrhea

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 03, 2022 03:22PM

the abuv is based nierly entirely on an azeri translation uf matthew but with osmanli,azeri,turkish much and ersari turkmen dialect and qaraman and krim tatar hizmetc,'i and mana.uh.may be mukhabarat partly evil,paddock a sinner ,sin and mortality and other sins are the basis uf the common numbers.if so perhaps can be discuvered demonic patterns and some patterns uf particular devils and some imfo about GOD using math.uh the u.s. supreme cort ruling about the texas law is an impruvement.

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 03, 2022 03:36PM

uh.the national resistance front uf afganistan.woold it be more reasonable tu call afganistan only minus pukhtunistan tu drawl a new border that stops wher pashtun tribes are the majority?tu guarantee the pashtuns their own land and guverment.tu not claim that that is afganistan but pashtunistan by wat ever name with a pukhtun majority.?this is not tu make eny attempt tu guvern the pashtuns uf pashtun majority areas but perhaps fasri dialectm ,ozbek,hazara ,and turkmens partly undera common central guvernment and with local guvernment .

Options: ReplyQuote
Re: Donald Trump cloud spotted over Chicago this weekend.
Posted by: r.w.s. ()
Date: January 03, 2022 03:53PM

21 'inc'i b:ol:um 1.yerus,al'ime yaqinlas,ip zeytun da`ginin yamacindaqi bet-faq'iye geld'ikler'i zaman 'Isa 'Ik'i s,ag'ird'i g:ondererek onlara ded'i:"qardas,inizdaqi kente g'id'in.derhal orada ba`glanmis, b'ir es,ek 'ilen b'ir sipa tapacaqsiniz.onlari ac,ip Mana get'ir'in.3k'im s'ize b'ir s,ey dese , ona "bunlar Rebbe lazimdi , tezl'iklen onlari ger'i g:onderecek"ders'in'iz".4bunlar da peygamber vasitasi 'ile s:oylenen bu s:oz yer'ine yets'in deye bas, berd'i: 5"sion qizina dey'in k'i ."baq Padis,ah sana taraf gel'iyor ; Ol 'itaatkardir ve b'ir es,e`ge es,e`g'in balasi bolan sipaya b'in'ip gel'iyor".6 s,ag'irdler g'id'ip 'Isanin emrett'i`g'i k'ib'i ett'iler.7es,ek 'ilen sipani get'ir'ip :uzerler'ine geys'iler'in'i qoydular ve 'Isa sipanin bel'ine b'ind'i .

Options: ReplyQuote
Pages: PreviousFirst...5152535455565758596061Next
Current Page: 60 of 61


Your Name: 
Your Email (Optional): 
Subject: 
Attach a file
 • No file can be larger than 75 MB
 • All files together cannot be larger than 300 MB
 • 30 more file(s) can be attached to this message
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 *******  **   ** **   ** **  ** ******** 
 **   ** ** ** ** **   **  ** **  **   ** 
 **   ** ** ** ** **   **  ****  **   ** 
 ******** ** ** ** **   **   **   ******** 
    ** ** ** ** **   **   **   **   ** 
 **   ** ** ** ** **   **   **   **   ** 
 *******  *** ***  *******   **   ******** 
This forum powered by Phorum.